Основні розділи курсу цивільного права

В системі курсу цивільного права виділяють наступні його основні розділи.

Розділ I. Вступ у цивільне право. У ньому розглядаються поняття і системи приватного і цивільного права, розкриваються основні відомості про цивілістичній науці, представлені джерела цивільного права, відображені зміст курсу і система його вивчення.

Розділ II. Цивільні правовідносини. Він включає знання і вчення про поняття, зміст та види цивільних правовідносин, правове становище суб’єктів, правовий режим об’єктів, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та громадянських обов’язків. Помітне місце відведено вченню про юридичних осіб та про угоди.

Розділ III. Здійснення і захист цивільних прав. Він включає теми, що розкривають цивільно-правові форми реалізації майнових прав і обов’язків, право на захист цивільних прав та інтересів, відповідальність у цивільному праві.

Розділ IV. Речове право. У ньому розкриваються поняття і зміст права власності у відносинах приватної та державної власності. Він також включає положення про поняття, зміст та види обмежених речових прав, особливих цивільно-правові способи і інструментах захисту речових прав.

Розділ V. Спадкове право. Цей розділ висвітлює регламентацію спадкування приватної власності громадян.

Розділ VI. Виняткові права. Він розкриває особливості та зміст цивільно-правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин, які виникають внаслідок творчої діяльності і включаються в область дії авторського і патентного права, цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації товарів і їх виробників.

Розділ VII. Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ. У ньому розкриваються поняття і види особистих немайнових благ, які охороняються цивільним правом, особливості їх цивільно-правового захисту. Даним розділом закінчується виклад першої частини курсу цивільного права.

Решта розділів присвячені розгляду зобов’язального права і є другою частиною курсу.

Розділ VIII. Загальні положення про зобов’язання і договори. Він розкриває основні положення зобов’язального права: поняття, зміст і виконання зобов’язань, способи їх забезпечення і належного виконання, а також загальне вчення про цивільно-правовому договорі як основною правовою формою в організації товарообміну.

Розділ IX. Зобов’язання по передачі майна у власність або в інше речове право. У ньому міститься виклад окремих видів договірних зобов’язань. Цей розділ включає договори купівлі-продажу всіх видів (у тому числі, роздрібну торгівлю, договори поставки), договори міни, дарування і ренти.

Розділ X. Зобов’язання по передачі майна в користування. Він містить виклад правил про договори оренди, лізингу і позики, про договірні зобов’язання по використанню громадянами житлових приміщень.

Розділ XI. Зобов’язання щодо виконання робіт. У ньому викладено порядок регулювання підрядних договорів, які оформляють відносини зі створення і передачі іншим особам матеріалізованої результату діяльності.

Розділ XII. Зобов’язання по реалізації результатів творчої діяльності. У ній висвітлено договірні зобов’язання, які виникають при створенні науково-технічної продукції, проведенні дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт, договори про використання об’єктів авторського і патентного права, договір комерційної концесії.

Розділ XIII. Зобов’язання з надання фактичних і юридичних послуг. Він викладає правила про договори, які оформляють надання різноманітних послуг возмездного характеру, в тому числі в сфері транспорту і зберігання, а також особливих послуг, що мають спеціальний юридичний результат для його одержувача (виявляються на основі договорів комісії, доручення, агентського та довірчого управління майном) .

Розділ XIV. Зобов’язання з надання фінансових послуг. У ньому відображено цивільно-правове (договірне) регулювання кредитно-фінансової сфери: послуги зі страхування, надання позики і кредиту, фінансування під відступлення права грошової вимоги, послуги в сфері банківської діяльності (банківський вклад, банківський рахунок, безготівкові розрахунки).

Розділ XV. Зобов’язання зі спільної діяльності. Він розкриває цивільно-правове оформлення відносин по договірній організації та реалізації спільної діяльності учасників майнового обороту.

Розділ XVI. Зобов’язання з односторонніх дій. У ньому висвітлюється зміст і особливості зобов’язань, які виникають з публічної обіцянки нагороди, конкурсів та аналогічних дій одностороннього недоговірних характеру.

Розділ XVII. Позадоговірні (правоохоронні) зобов’язання. Він розкриває цивільно-правове оформлення відносин, які виникають внаслідок заподіяння майнової шкоди організаціям і громадянам, а також у зв’язку з безпідставним заощадженням або придбанням ними чужого майна. Подібні відносини мають правоохоронним характером. Даний розділ завершує курс цивільного права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні розділи курсу цивільного права