Предмет і метод цивільного процесуального права

Розглянемо предмет і метод цивільного процесуального права.

В юриспруденції всі галузі права ділять на дві групи: матеріальні (регулятивні) і процесуальні.

До процесуальних галузях відносять: цивільне процесуальне право, кримінально-процесуальне право, адміністративне процесуальне право, арбітражне процесуальне право.

Цивільне процесуальне право – це галузь, яка складається із сукупності розташованих в певній системі процесуальних норм і регулює суспільні відносини, що виникають між судом і сторонами процесу в рамках здійснення правосуддя по цивільних справах.

Норми цивільного процесу наділяють кожного учасника процесу у цивільній справі процесуальними правами і обов’язками.

Суд має право розглядати і вирішувати справи, які віднесені до його компетенції. Однак він має і обов’язки перед суспільством у вигляді відповідальності за якість здійснення правосуддя.

Суду надані владні повноваження по відношенню до інших учасників процесу. При цьому він зобов’язаний строго і відповідально дотримуватися прав осіб, які беруть участь у справі.

Громадяни та організації наділені такими процесуальними правами:

– можливість брати участь в процесі;

– заявляти клопотання;

– доводити обгрунтованість своїх вимог;

– оскаржити винесене судове рішення;

– брати участь у виконанні рішення.

Крім вищевказаних прав громадяни і організації мають і процесуальні обов’язки:

– сумлінно використовувати свої права;

– оплачувати судові витрати;

– бути на вимогу суду;

– подавати докази.

Кожна дія певного учасника процесу є результатом реалізації процесуальних прав і обов’язків, які передбачені законодавством.

Норми цивільного процесу регламентують весь хід судового процесу, визначають для кожного боку цивільних процесуальних відносин міру можливого і належного поведінки.

Предметом правового регулювання норм цивільного процесу є суспільні відносини в сфері судочинства у цивільних справах.

Необхідно розрізняти предмет цивільного процесу та предмет цивільного процесуального права.

Предметом цивільного процесу як діяльності суду по здійсненню правосуддя, яка протікає у встановленій процесуальній формі, виступають конкретні цивільні справи.

Предметом цивільного процесуального права як правової галузі виступає цивільний процес, тобто діяльність суду та інших учасників.

Цивільне процесуальне право регламентує суспільні відносини диспозитивно-дозвільним методом. Застосування подібного методу означає, що ініціатива для виникнення цивільних справ належить не суду, а зацікавленим особам. Суд за власною ініціативою не збуджує цивільні справи.

Оскарження судових актів і їх виконання також залежать від волевиявлення і позиції зацікавлених суб’єктів. Велика частина норм цивільного процесу має дозвільний характер, а не заборонний.

Учасники процесу мають право займати тільки властиве їм процесуальне становище і проводити процесуальні дії, які дозволені нормами процесуального права.

Ступінь розвиненості норм цивільного процесуального права зумовлює ефективність виконання судами цілей і завдань правосуддя на сучасному етапі розвитку суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Предмет і метод цивільного процесуального права