Предмет цивільного процесу і способи захисту порушеного права

Розглянемо предмет цивільного процесу і виявимо способи захисту порушеного права.

Предметом цивільного процесуального права виступає сукупність суспільних відносин, які виникають між суб’єктами цивільного процесуального права в галузі цивільного судочинства.

До предмета цивільного процесуального права також відносять норми права, які регулюють здійснення правосуддя в Україні.

Метод правового регулювання цивільного процесуального права – це сукупність прийомів, способів і засобів, за допомогою яких держава регламентує суспільні відносини, що виникають у зв’язку з відправленням судами правосуддя.

У науковій літературі розрізняють два види методів правового регулювання: диспозитивний (свобода розпорядчих дій в рамках законодавства) і імперативний (метод владних приписів).

Для цивільного процесуального права найбільш характерний імперативно-диспозитивний метод.

Імперативність проявляється в обов’язковості участі суду, який реалізує судову владу від імені України.

Диспозитивність полягає в тому, що учасники цивільного процесу наділені набором прав, які встановлені в цивільно-процесуальному кодексі України.

У статті Цивільного кодексу України передбачений набір способів захисту цивільних прав (перелік не є вичерпним), одним з яких виступає самозахист права.

Самозахистом права суб’єкта, чиї права та інтереси порушені або оспорюються, є дії, які спрямовані на відновлення порушеного чи оспорюваного права без нормативно-определительного регламенту у вигляді заходів, націлених на припинення правонарушітельних дій.

Адміністративна захист порушеного чи оспорюваного права реалізується органами державної або муніципальної влади, до компетенції яких віднесено прийняття рішення про відновлення права поза будь-якої судової процедури.

Адміністративне рішення органів державної і муніципальної влади згодом може бути оскаржене в судовому порядку.

Крім цього, в судовому порядку можна оскаржити як дію, так і бездіяльність органів державної та місцевої влади.

Судовий захист має ряд особливостей, які відрізняють її від інших способів захисту порушених або оспорюваних прав. До них слід віднести те, що судовий захист здійснюється:

– тільки судом;

– за участю сторін та інших зацікавлених осіб;

– на основі застосування норм цивільного, трудового, податкового та інших матеріальних галузей права;

– у встановленій цивільним процесуальним законодавством процесуальній формі.

Сукупність способів захисту порушеного права забезпечує відновлення справедливого положення залучених в цивільний процес сторін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Предмет цивільного процесу і способи захисту порушеного права