Поняття, методи і система цивільного процесуального права

Розглянемо поняття, предмет і методи цивільного процесуального права, а також визначимо систему цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право – це галузь права, що складається із сукупності розташованих в якійсь системі процесуальних норм, що регламентують суспільні відносини, які встановлюються між судом і учасниками процесу в рамках реалізації правосуддя по цивільних справах.

Цивільне процесуальне право виступає теоретичним обгрунтуванням для цивільного процесу.

Предметом регулювання цивільного процесуального права є суспільні відносини між судом та іншими суб’єктами, а також дії, вироблені в рамках цивільного судочинства, які можна піддати правовому регулюванню, тобто дії і правовідносини, що виступають по суті юридичними фактами.

У цивільному процесі не виникають неправові відносини. Для його суб’єктів важливі тільки зв’язку та дії, передбачені в законодавстві в тому вигляді, в якому їх слід зробити.

Метод права – це об’єктивно існуюча сукупність способів і прийомів, за допомогою яких пізнається предмет цієї науки.

У методі права виділяють ряд характерних рис:

– до складу методу включають тільки ті способи, які звертають увагу на усталені закономірності, властиві всій системі відносин, що включаються в предмет цієї галузі права;

– застосовувані способи повинні мати динамічність, тобто здатність вдосконалюватися, так як немає універсальних прийомів, які можуть охопити різноманітні відносини, які регламентуються окремою галуззю права через непередбачуваності їх формування;

– до складу методу повинні включатися лише ті прийоми і способи, за допомогою яких можливо одночасно досліджувати відносини, що формують предмет галузі права.

Метод правового регулювання цивільного процесуального права – це сукупність юридичних засобів, прийомів і способів, за допомогою яких держава регулює суспільні відносини, що виникають у зв’язку з відправленням судами загальної юрисдикції та світовими суддями правосуддя у цивільних справах.

Система цивільного процесуального права включає дві частини: Загальну і Особливу.

Загальна частина цивільного процесуального права включає основні положення та інститути, які відносяться до всього цивільного судочинства:

– принципи судочинства і гарантії їх реалізації;

– правове становище суду і осіб, які беруть участь у справі;

– представництво;

– процесуальні строки;

– судові витрати;

– відповідальність;

– загальні правила доведення і т. д.

Особлива частина цивільного процесуального права включає сукупність норм, які регламентують рух і розвиток цивільного судочинства за окремими стадіями, а також осо


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття, методи і система цивільного процесуального права