Предмет науки цивільного права

Розглянемо предмет науки цивільного права, а також виявимо його особливості.

Предмет будь-якої науки формують досліджувані явища. Наука цивільного права досліджує широкий набір явищ, які в тій чи мірою пов’язані з предметом цивільно-правового регулювання. Перш за все, наука вивчає суспільні відносини, що регулюються нормами права, тобто сам предмет.

Предмет науки цивільного права позначають наступні питання:

– встановлення кола майнових, особистих немайнових та організаційних відносин, які слід регулювати цивільному праву;

– визначення у них рис, завдяки яким вони можуть бути регламентовані тільки цивільно-правовими методами;

– відмежування їх від тих відносин, які регулюються нормами суміжних галузей права (трудовим, земельним, податковим і т. д.).

Розглядаючи зазначені питання в рамках свого предмета, наука повинна показати законодавцю найбільш ефективні кордону цивільно-правового регулювання, тобто встановити доцільність надання конкретним суспільним відносинам форми цивільних правовідносин. При цьому цивільне право не повинна підміняти собою інші науки, наприклад, соціологію, економіку, естетику, але може використовувати вироблені ними знання і підходи для вирішення своїх завдань.

Предметом науки також є норми цивільного права, які вступають основним інструментом цивільно-правового регулювання. Дана наука в якості свого предмета вивчає систему цивільно-правових норм, зміст окремих цивільно-правових норм, диференціацію і єдність громадянського права, його співвідношення з іншими галузями права і багато інших питань.

У предмет науки цивільного права входить також вивчення системи джерел, в яких містяться його норми. Система цивільного законодавства не виступає копією системи цивільного права як галузі права, однак і збігається з нею в своїх основних положеннях. При дослідженні цивільного законодавства наука розглядає ієрархічний, галузевої, федеративний аспекти його системи, пропонуючи при цьому шляху для її вдосконалення.

Предметом науки цивільного права виступає практика застосування цивільно-правових норм судовою системою та іншими правозастосувальними органами. У процесі практичного застосування з’ясовуються прогалини і недоліки в цивільно-правовому регулюванні.

Предметом науки цивільного права є і закордонне цивільне право. Українське громадянське право своїми витоками, основними правовими конструкціями і підходами, системою побудови інститутів тісно пов’язане з закордонним, перш за все, європейських (особливо німецьким) цивільним законодавством.

Розгляд зарубіжних підходів має велике значення, так як багато правові проблеми, які виникають при застосуванні нових для вітчизняного права інститутів, давно стали буденним явищем за кордоном. При запозиченні іноземних напрацювань і підходів наука цивільного права повинна підказувати законодавцю, наскільки і як переносити зарубіжний досвід в українське право.

Наука цивільного права також вивчає історію становлення і тенденції в його розвитку. Правильно засвоїти правові норми можливо тільки при розумінні історії їх походження і цілей прийняття. При цьому стійкість і ефективність окремих цивільно-правових норм мають різні значення.

Завдання науки цивільного права полягає в збереженні перевірених часом підходів до цивільно-правовому регулюванню, виробленні наукових і обгрунтованих уявлень про перспективи розвитку цивільного законодавства і права. Допомога в цьому може надати вивчення потреб цивільного обороту, нових об’єктів, форм об’єднання зусиль його учасників і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Предмет науки цивільного права