Склад ознак права

Для розуміння сутності категорії права необхідно розглянути його ознаки, які специфікують дану субстанцію.

У літературі виділяють велику кількість ознак права, які будуть розглянуті нижче.

По-перше, ознака громадськості, тобто право являє собою суспільне явище, яке з’являється на певному етапі розвитку суспільства.

По-друге, ознака регулятивного, тобто право виступає регулятором соціально значимого поведінки людей і різновидом соціальних норм. Воно тісно пов’язане з соціальною сферою, яка включає людей, відносини між ними і поведінку суб’єктів суспільних відносин.

По-третє, ознака актуальності, тобто зміст права залежить від потреб і пріоритетів суспільного розвитку, інтересів учасників суспільних відносин, які відображені в суспільній свідомості.

По-четверте, ознака компромісності, тобто воно за своєю суттю є засобом (формою) своєрідного соціального компромісу в масштабах всього суспільства, визначення балансу соціальних інтересів і заходом соціальної свободи індивіда.

По-п’яте, ознака справедіво, тобто механізми суспільної свідомості та колективної волі зазвичай відображають реальний баланс інтересів в залежності від розстановки політичних сил, що знаходить відображення в формальних правових джерелах. Отже, право наближається до ідеального виконання свого призначення, проте воно може і відступ від свого призначення.

По-шосте, право, будучи різновидом соціальних норм, має ознаки нормативності. Воно діє як типовий і універсальний регулятор, адресати якого охарактеризовані загальними ознаками (наприклад, вік, стать, і т. д.). Його нормативність знаходить вираз і в неодноразовості дії юридичних норм. Ознака нормативності виступає результатом узагальнення стійких і повторюваних соціально корисних вчинків і стосунків людей.

По-сьоме, ознака рівності, тобто дію права виходить із принципу застосування рівних заходів до учасників суспільних відносин незалежно від їх індивідуальних особливостей, тобто до фактично нерівним суб’єктам. У подібних ситуаціях прийнято вказувати на дію принципу формальної рівності.

По-восьме, правові норми повинні закріплюватися в певних джерелах права: нормативно-правових актах, правових звичаях, юридичних прецеденти та ін.

По-дев’яте, ознака системності, тобто з позиції внутрішньої будови право є системою, яка включає елементи, пов’язані доцільними відносинами і взаємодіючі між собою.

По-десяте, право має загальнообов’язковий характер. На відміну від інших соціальних норм, право – це єдина і єдина загальнодержавна нормативна система, яка поширює свій вплив на всіх членів того чи іншого суспільства.

По-одинадцяте, право відрізняється ознакою процедурності, тобто детально регламентованим порядком. Його система має цілі процедурні галузі (наприклад, кримінально-процесуальне та цивільне процесуальне). Процедура зачіпає як розробку і видання, так і реалізацію юридичних норм.

По-дванадцяте, право функціонує як інтелектуально-вольового регулятора поведінки. Воно наділене психологічним механізмом дії, тобто воно регулює поведінку людей лише через їх свідомість і волю. Після усвідомлення суті правових укладень право для людини виступає в якості, джерела визначає його волю і поведінку.

По-тринадцяте, право сильно взаємопов’язане з державою. Останнє визначає правові запити суспільства і надає їм форму закону, контролює процес виконання юридичних приписів і в необхідних ситуаціях забезпечує їх реалізацію.

По-чотирнадцяте, право охороняється можливістю державного примусу. Ніякі інші соціальні норми не гарантовані можливістю прийняття державно-примусових заходів реалізації.

По-п’ятнадцяте, визнанням доцільності державного захисту права в зміст права введено поняття правопорушення. Отже, ознакою права є те, що воно завжди стикається з відхиляється від норми поведінкою.

Таким чином, на основі вищезгаданих ознак право можна визначити як оформлену в офіційних джерелах і гарантовану державою єдину в масштабі суспільства нормативну систему. Воно повинно регулювати соціально значуща поведінка учасників суспільного процесу на фундаменті балансу інтересів, а також узгодження правових домагань всіх верств суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Склад ознак права