Система і галузі права

Розглянемо поняття права, встановимо систему і галузі права.

Право – це система норм (правил поведінки), які призначені для регулювання і охорони сукупності суспільних відносин.

Специфічність норм права в механізмі соціально-нормативного регулювання полягає в тому, що вони:

– створюють єдину і струнку систему, яка внутрішньо організована і структурована;

– санкціоновані державою, тобто визнані владою в якості особливих (правових) регуляторів сукупності суспільних відносин;

– забезпечені і гарантовані примусовою силою держави;

– мають властивість нормативності, тобто звернені до невизначеного кола осіб;

– формально визначені в різних формах (джерелах), наприклад в законах та інших нормативно-правових актах.

Право як системне субстанція включає різні відокремлені елементи (підрозділи). Відповідно виділяють підрозділи, що регулюють великі ділянки (групи і категорії) суспільних відносин, а також підрозділи, що регулюють окремі види суспільних відносин, які відокремлені за певною ознакою або їх сукупності.

Найбільші освіти правових норм формують галузі права, які включають більш дрібні спільності у вигляді підгалузей, інститутів і субинститутов.

Основою системи права є правова норма. Їх сукупності утворюють субінстітути, інститути, підгалузі і галузі права. Найбільші освіти системи права створюють “несучі конструкції” системи.

Для виділення внутрішніх елементів в системі права і їх подальшого розмежування застосовують спеціальні критерії (ознаки).

Для визнання певної сукупності норм в якості галузі права потрібна наявність у неї власного предмета і методу правового регулювання.

Будь-яка галузь права відрізняється від інших галузей наявністю великої і внутрішньо однорідною по якомусь ознакою групи суспільних відносин (галузевої предмет) і специфічними для цієї галузі засобами вивчення даних суспільних відносин (галузевої метод).

Ще одним індикатором самостійної галузі права може бути наявність у неї власної нормативно-правової бази, фундаментом якої є кодифікований правовий акт у вигляді кодексу.

Статус підгалузі права зазвичай виникає з появою можливості виділити в ній самостійну Загальну і Особливу частини. Вони відповідно об’єднували б систему норм, які діють для всіх суспільних відносин або навпаки строго визначених і регламентованих цієї підгалузі.

Розвиток і збагачення суспільних відносин, збільшення кількості опосредующих їх правових норм, якісне відокремлення і вузька спеціалізація останніх в системі права позначили висновок про складність правового простору. Це дозволило крім первинних галузей виділити комплексні галузі і інші системні освіти.

В системі права слід виділити комплекс загальновизнаних галузей (цивільне, адміністративне, кримінальне право і т. п.). При цьому встановлення статусу інших підрозділів (сімейне, підприємницьке, банківське, міжнародне приватне право і т. д.) проводиться в рамках наукових дискусій.

Цивільне право, будучи самостійною галуззю, має власний предметом і методом правового регулювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Система і галузі права