Сучасна теорія держави і права

Розглянемо особливості сучасної теорії держави і права, виявимо зміст даного наукового напрямку, визначимо перспективи її розвитку.

Сучасна українська теоретична правова наука і загальна теорія права і держави в цілому розвиваються в напрямку вивчення права і держави в їх взаємозв’язку. Об’єкт загальної теорії держави і права грунтується на розгляді і подальшому поданні всієї юридичної системи в цілому як загального правового порядку, який складається з різноманітних систем права і систем застосування права.

Дослідженню общетеоретической юридичної науки в Україні на сучасному етапі приділяється важливе місце в програмах вивчення юридичних дисциплін на юридичних факультетах університетів і в спеціалізованих юридичних навчальних закладах. Придбання основ правових знань в неюридичних вузах проводиться після освоєння загальнотеоретичних питань права і держави.

Вкрай багата і сучасна література по теорії права і держави. Наукова творчість українських авторів з теорії держави і права за останні роки налічує десятки найменувань підручників: “Теорія держави і права”, “Загальна теорія права”, “Загальна теорія права і держави”.

До вихідних основ вітчизняної юриспруденції з фундаментальних та прикладних проблем загальної теорії держави і права слід віднести праці Алексєєва, Мальцева, Нерсесянца, Керімова, Лукашевої.

Зміст праць вітчизняних дослідників з сучасних питань теорії держави і права (включаючи підручники і навчальні посібники) ставить загальну теорію права і держави, вироблену українською юридичною наукою, в один ряд з помітними світовими досягненнями в сфері фундаментальних правових знань.

Сучасна теорія держави і права зберігає більшу частину результатів наукової діяльності, які були отримані раніше. Розгляд та правова оцінка поточних подій, що мають для теорії держави і права важливе значення, дозволяє даній науці розвиватися, охоплюючи тим самим все більший спектр суспільних відносин.

Таким чином, сучасна теорія держави і права в цілому відрізняється стабільністю, проте володіє і сприйнятливістю до змін, що відбуваються в суспільному житті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сучасна теорія держави і права