Поняття і види форми (джерела) права

Найважливішою рисою права є загальнообов’язковий характер правових приписів, який багато в чому зумовлений формою їх вираження. Норми, включившись через існуючі правові джерела в діюче право, відчужуються безпосередньо від волі і свідомості людей, стають готівкової дійсністю, об’єктивною реальністю. Таким чином, форми (джерела) права не просто документально фіксують певні норми права, але виконують по відношенню до законодавства конституюючу функцію, тобто формують і затверджують право. Зовнішня форма правових установлень є не тільки джерелом чинного права, а й однією з умов існування і реалізації його властивостей. Причому тільки объективированная в певній формі правова норма стає загальнообов’язковою.

Отже, форма (джерело) права – спосіб вираження, закріплення правових норм. В загальній теорії держави і права обидва терміни (“форма права” та “джерело права”) використовують як синоніми, хоча в строгому сенсі це різні поняття. Перший термін є більш визначеним; він однозначно вказує на форму вираження норм права – у якому зовнішньому вигляді вони можуть бути закріплені. Термін же “джерело” сам по собі багатозначний. Він може позначати документальний джерело або пам’ятник, що містить правові норми (Руська Правда, Цивільний кодекс), або джерело змісту права (суспільні відносини, які потребують врегулювання та визначають зміст тієї чи іншої правової норми). Під джерелом права можуть розумітися і певні ідейні концепції, на які спирається законодавство.

Правові системи країн СНД складалися як системи писаного права, тому в них використовуються три основних джерела права: нормативний правовий акт, нормативний договір, правовий звичай. Інші джерела права у країнах СНД або мають другорядне значення, або не використовуються зовсім.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття і види форми (джерела) права