Сегментація

Сегментація (segmentation) – об’єднання об’єктів в групи за загальними ознаками. Сегментація в маркетингу – управлінський підхід до процесу прийняття підприємством рішень на ринку, основа для вибору правильного поєднання елементів маркетингу.

Мета сегментації в маркетингу – спрощення взаємодії з ринком і раціоналізації витрат на розробку програм маркетингу,

Завдання сегментації – виділити частину ринку, на яку направити маркетингову діяльність підприємства, з метою отримання максимального ефекту.

Практичне значення сегментації – в максимальному проникненні на окремі сегменти замість розпорошення ресурсів компанії по всьому ринку.

Критерії вірною сегментації:

Вибраний сегмент має бути досить стійким;
вибраний сегмент має бути вимірюваних, ємним і мати перспективи зростання;
вибраний сегмент має бути доступним: мати відповідні канали збуту, розподілу і доставки;
вибраний сегмент має мати сильні та слабкі сторони, компанія повинна мати переваги в конкурентній боротьбі в даному сегменті.
Метод сегментації – це спосіб визначення ознак сегментації і відповідних їм показників. Сегментації підлягають будь-які ринкові об’єкти, щодо яких компанія буде застосовувати схожі маркетингові підходи, одні й тобі інструменти маркетингу. Існують різні методи сегментації, основними з яких можна вважати сегментацію по споживачах (профілем споживача), по продукту і по каналах збуту. Сегментування допомагає проаналізувати асортимент усіх представлених на ринку виробників, побудувати карту конкурентних груп і визначити межі цінових сегментів.
Сегментація ринку – це діяльність по виявленню меж ринкових сегментів, з метою пошуку цільового сегмента ринку, для якого продукт конкретної компанії в даному місці, в даний час і в даних умовах підходить якнайкраще (див. Визначення сегментація ринку в словнику маркетолога).

Географічна сегментація ринку – поділ ринку на частини, що мають певні географічні кордони: країни, регіони, області, міста, райони і т. д. Використання даного критерію часто є початковою точкою сегментації.
Галузева сегментація ринку – поділ ринку на частини по галузям, підприємствам, що виконують схожі функції, яка провадить схожу продукцію і (або) надають схожі послуги для одних і тих же цільових груп споживачів.
Сегментантація продуктова (товарна сегментація) – об’єднання в однорідні групи всіх товарів ринку за цільовим призначенням, ціною і принципу використання.. Сегментація допомагає провести якісний аналіз ринкової кон’юнктури, виявити найбільш затребувані товарні групи в галузі і в результаті розробити довгострокову асортиментну стратегію.

Сегментація споживачів – визначення груп споживачів по подібним потребам.
Соціально-економічна сегментація споживачів – поділ споживачів на групи за рівнем доходів, роду занять, рівнем освіти.
Демографічна сегментація споживачів – розподіл ринку на групи в залежності від таких характеристик споживачів, як: вік, стать, сімейний стан, соціальний клас, життєвий цикл сім’ї, релігія, національність, раса.
Психографическая сегментація споживачів – розподіл ринку на різні групи в залежності від життєвого стилю чи особистісних характеристик споживачів.
Сегментація компаній за формою власності – поділ ринку на частини за формою власності, за участі держави у володінні та управлінні компанією на приватні і державні компанії.
Дослідження сегментації – дослідження ринкових об’єктів і наступні об’єднання їх в групи (кластери). При проведенні дослідження сегментації фахівець з маркетингу повинен приділити особливу увагу відбору сегментаційного ознак.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Сегментація