Право і державна політика

Політика – складний соціальний феномен. Її можна досліджувати з різних точок зору – суспільної свідомості, діяльності, суспільних відносин, окремих сфер життєдіяльності людей та ін. Має політика і правовий аспект. Ще Платон помітив, що політика – це мистецтво жити разом. Аристотель розглядав її як засіб об’єднання людей для досягнення загального блага. Т. Гоббс бачив у ній вираз загального інтересу, а Г. Гегель – вираз розуму. К. Маркс вважав політику знаряддям у руках економічно пануючого класу. В. І. Ленін визначав як концентроване вираження економіки, а М. Вебер – як прагнення до участі у владі або до надання впливу на розподіл влади, будь то між групами людей або державами.
Сьогодні під політикою розуміється сфера життєдіяльності людей, в межах якої між соціальними суб’єктами складаються відносини з приводу влади. Слід зазначити, що сучасна політологічна думка все більше схиляється до веберовської концепції політики як системі, що має кілька вимірів – інституційне, встановлюване правопорядком, традиціями і законами; нормативно-змістовне, яке вказує на цілі і завдання політики; і процесуальне, спрямоване на реалізацію інтересів суб’єкта у формі конфлікту або консенсусу (Див.: Вебер М. Вибрані твори. М., 1990. С. 646.).
Для того щоб сформувати політику, необхідні певна група людей зі специфічними інтересами, суб’єкт влади, відносини панування і підпорядкування, а також засоби здійснення влади. З цього випливає, що влада і політика нерозривні. Причому їх єдність утворює особливу владу, відмінну, наприклад, від батьківській, а цілі політики реалізуються через владу як вольове відношення між людьми шляхом використання специфічних засобів.
Найважливішим засобом влади (економічної, соціальної, національної, екологічної, військової та будь-який інший) є право. Влада має правову функцією, тобто вона встановлює правові норми, що регулюють суспільні відносини між людьми і їх організаціями.
Взаємодія права і політики визначається тим, що правові норми виходять від держави, яка служить ядром політичної організації суспільства. Тому будь-які інтереси і потреби людей, перш ніж стати правом, опосередковуються державною політикою, тобто діяльністю законодавчих, правотворчих органів держави. Іншими словами, політичні вимоги стають правом лише в тій мірі, в якій вони закріплені в системі загальнообов’язкових норм, що охороняються і підтримуваних державою. Держава використовує потенціал права для досягнення цілей державної політики, що найбільш відчутно проявляється в сфері правотворчості і правореалізації. Існує й інша залежність: політика будь-якої держави потребує правової регламентації.
Таким чином, політика впливає на право, а право – на політику. Це взаємовплив різноспрямовано.
По-перше, право впливає на політику держави при його взаєминах з населенням або окремим громадянином. Так, в тих випадках, коли народ на референдумі приймає законодавчі акти, його волевиявлення набуває правовий характер, стає обов’язковою формою нормативного регулювання суспільних відносин. Отже, народна політика отримує вираження через механізм референдуму в праві.
По-друге, право визначає межі внутрішньої політики держави, зокрема його втручання в приватне життя.
По-третє, право – засіб і спосіб здійснення зовнішньої політики держави.
По-четверте, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову дозволяє виключити свавілля в державній політиці та затверджує право в якості головного регулятора відносин між гілками влади.
Однак принцип взаємозв’язку права і політики знаходить вираження не в будь-якому, а тільки в демократичній державі. Як відомо, сучасну демократичну державу володіє наступними основними ознаками: державним суверенітетом, легітимністю влади і формальним рівністю.
Сучасний державний суверенітет – верховенство публічної політичної влади, обмежене невідчужуваними правами людини. Державне застосування сили стає правовим примусом, якщо воно обгрунтоване і оформлено правом. Право держави на таке виправдане застосування сили – головний елемент його суверенітету.
Легітимність державної влади означає раціонально-правове визнання панування держави і правильності його політики, яку суспільство оцінює як відповідну ціннісним ідеалам більшості населення. Цим забезпечується авторитет влади. Так, народ виражає відношення до політики уряду і держави в цілому участю у референдумі, прийняттям чи неприйняттям запропонованого владою законодавчого акту.
Буття сучасного індустріального суспільства породжує формальне загальна рівність, коли право стає загальною мірою свободи всіх. Формальне рівність передбачає не тільки легітимацію державної влади вибором більшості, але й досягнення консенсусу в суспільстві, узгодження воль по можливості найбільшого числа представників зіштовхуються і незбіжних соціально-політичних, економічних та інших інтересів.
У демократичній правовій державі потреби громадянського суспільства висловлюють виборні представники, що утворюють законодавчий корпус і провідні загальнонародну політику шляхом прийняття законів. Легітимність конкретного режиму, його політика оцінюються різними соціальними групами не однаково. Звідси випливає висновок: легітимність демократичної правової держави визначається тим, що воно не тільки правове, а й соціальне.
Важливо підкреслити, що розвиток індустріального суспільства XX ст. продемонструвало небезпеку для права і держави в цілому. Небезпека таїться в посиленні невірно понятого соціального начала державності на шкоду його правовим основам. Саме на ідеї збоченій соціальної справедливості, що зводить її до зрівнялівки, вирощуються тоталітаризм, диктатура партій, відбувається поневолення особистості, встановлюються безправ’я. Завжди необхідний консенсус між правовим і соціальним началами державності.
У сьогоднішній Росії ринкова економіка вимагає системи твердих правил, законів про контракти, законів про банкрутство та багатьох інших. Людина в умовах цієї економіки потребує розвиненому правосвідомості і моральної порядності. Якщо недостатній рівень розвитку того й іншого, то можна говорити не про демократичну державу, а про проблему відсутності держави, державної влади. Ще в 70-і рр. XX ст. це передбачав А. І. Солженіцин: “Може бути, на найближче майбутнє, хочемо ми того чи не хочемо, призначимо або не призначена Росії все одно судився авторитарний лад? Може бути, тільки до нього вона сьогодні дозріла? “(Солженіцин А. І. Лист вождям Радянського Союзу // Публіцистика. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 181.).
Сила держави полягає, насамперед, у всебічному забезпеченні правопорядку, заснованому на гуманізмі, ставленні до особистості як до найбільшої цінності. Побудова правової держави в Росії дає санкцію авторитарних методів правління, затребуваним зараз, але в певних межах, які не можна переходити, не втрачаючи з уваги самої мети.
На закінчення повернемося до висловлення: політика-справа брудна. Це вірно, якщо між політикою і правом немає узгодженості. І навпаки, саме право здатне служити фундаментом для чесної і відкритої політики; лише спираючись на право, який відображає інтереси більшості населення, а не окремих кланів, “сімей”, олігархічних груп, наша країна може проводити загальнонародну політику і перетворитися на правову соціальну державу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Право і державна політика