Регіональна політика

Регіональна політика

Для поліпшення ситуації, територіальної структури господарства більшість економічно розвинених країн Заходу проводить державну регіональну політику. Регіональна політика являє собою комплекс законодавчих, адміністративних, економічних та природоохоронних заходів, що сприяють більш раціональному розміщенню продуктивних сил і вирівнюванню рівнів життя людей.

Ця політика спрямована, перш за все, на згладжування регіональних диспропорцій між високорозвиненими районами, з одного боку, і відсталими і депресивними – з іншого. У відсталих районах споруджуються великі промислові підприємства, що виконують роль своєрідних ” полюсів зростання”. У депресивних районах робляться спроби створення сучасних наукомістких виробництв, філій великих фірм.

Депресивний район – зазвичай старопромисловий район, що досяг у минулому досить високого рівня розвитку, але в епоху НТР насамперед у силу переважання старих виробництв втратив багато стимули економічного розвитку. Саме поняття ” депресивний район ” виникло в період світової економічної кризи 1929-1933 рр..

Регіональна політика передбачає також обмеження зростання і ” розвантаження” великих міст і міських агломерацій, передусім столичних, в яких в 60-70- х рр.. відбувалися занепад центральних районів (” ядер “), різке загострення екологічних проблем. Далі, вона сприяє освоєнню нових районів, переважно окраїнних, периферійних.

Щоб змінити старий колоніальний тип територіальної структури господарства, багато що розвиваються також здійснюють державну регіональну політику. Основні цілі цієї політики полягають у подоланні роз’єднаності окремих частин країни, пом’якшення наявних диспропорцій між центром і периферією, у формуванні національної системи міст та управлінні процесом урбанізації, в освоєнні глибинних ресурсних районів.

Освоєнню внутрішніх територій повинно також сприяти перенесення столиць з приморських міст в глибинні райони, яке було зроблено в Бразилії, Нігерії, деяких інших країнах. Однак, незважаючи на всі зусилля в більшості країн, що розвиваються дуже різкі територіальні диспропорції ще зберігаються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Регіональна політика