Маркетинг в комерційній діяльності

Поняття і особливості комерційної діяльності

Комерційна діяльність – це складна і багатоаспектна економічна категорія. Своєю появою вона зобов’язана появі ринку і становленню товарно-грошових відносин. Саме слово “комерція” має латинське коріння і в дослівному перекладі на російську мову означає “торгівлю”.

На сьогоднішній день існує безліч підходів до визначення даного терміну, єдності підходів не вироблено досі. Як правило, комерція трактується двояко:

    З одного боку, вона є самостійною галуззю народного господарства і являє собою безпосередньо торгівлю; З іншого боку, вона розглядається в якості торгових процесів, спрямованих на вчинення актів, пов’язаних з купівлею-продажем товарів і послуг.

Комерційна діяльність безпосередньо пов’язана з другим підходом. У загальному вигляді вона являє собою всю сукупність операцій і процесів, що здійснюються економічними суб’єктами з метою купівлі-продажу товарів і послуг. Її основною метою виступає задоволення споживчого попиту і отримання прибутку.

Комерційну діяльність помилково ототожнюють з торгівлею. Насправді комерційна діяльність є поняттям економічно більш широким, ніж торгівля. Якщо основою торгівлі завжди виступає комерційна діяльність, то далеко не всяка комерційна діяльність може бути зведена до торгівлі. У той же час комерційна діяльність являє собою частину підприємницької діяльності, фактично будучи однією з його форм. З усього різноманіття видів підприємницької діяльності лише торгова справа в чистому вигляді являє собою комерційну діяльність.

Об’єктом комерційної діяльності є товари і послуги, що підлягають купівлі-продажу на ринку. Її предметом виступають комерційні процеси, що здійснюються суб’єктами господарювання.

У ролі суб’єктів комерційної діяльності виступають підприємства різних типів: торгові, промислові, торгово-посередницькі. Так чи інакше, комерційна діяльність завжди спрямована на здійснення актів купівлі-продажу.

Одним з основоположних принципів комерційної діяльності виступає нерозривний зв’язок комерції з маркетингом. Його суть зводиться до необхідності реалізації на ринку тих товарів і послуг, які будуть куплені. Інакше кажучи, основне завдання суб’єктів комерційної діяльності зводиться до створення і реалізації потрібного ринку товару, при цьому може створюватися як сам товар, потрібний споживачеві, так і попит, формує таку потребу.

Розглянемо сутність маркетингу в комерційній діяльності більш детально.

Концепція маркетингу комерції

У сучасному світі маркетинг є невід’ємною частиною комерційної діяльності.

У найзагальнішому сенсі маркетинг представляє собою комплексну систему організації виробництва і реалізації продукції, спрямовану на виявлення та задоволення потреб певних груп споживачів з метою отримання прибутку. Також маркетинг може бути визначений як особливий вид діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну.

Стосовно сфери комерції маркетинг є поняттям більш широким. Він має на увазі активне використання елементів маркетингу не тільки в сфері торгівлі, а й в інших (супутніх) напрямках підприємницької діяльності, будь то заготівельна, виробнича, будівельна, інвестиційна або інноваційна діяльність.

Основними елементами маркетингу є:

    Продукт – сукупність благ матеріального і нематеріального характеру, що забезпечують задоволення потреб ринку і реалізуються на ньому за допомогою обмінних операцій; Ціна – вартість благ, виражена в певних одиницях; Просування – інформування потенційних споживачів про реалізовані товари та послуга з метою привернення їхньої уваги до продукту; Позиціонування – комплекс заходів, що дозволяють товару зайняти певне місце в свідомості цільових споживачів по відношенню до товарів-аналогам.

Всі разом ці елементи утворюють так званий маркетинг-мікс, інакше іменований 4-Р. Сьогодні концепція маркетингу в комерційній діяльності господарюючих суб’єктів постає у вигляді єдиного системного документа, що об’єднує в собі цілі, функції і принципи динамічної системи елементів ринкового взаємодії, взаємопов’язаних між собою.

На практиці концепція маркетингу в комерції реалізується за допомогою використання моделі комплексного багатофакторного аналізу ринкового середовища і вибудовування відповідної політики з управління маркетинговими технологіями. При цьому особлива роль відводиться обгрунтуванню стратегії ринкової поведінки.

Робота подібної системи можлива лише за умови наявності зворотного зв’язку із замовниками. Фактично вона являетсяні чим іншим, какзеркальним відображенням результатів продуктової і ценовойполітікі, а також політики розподілу, просування і позиціонування, спрямованих на збалансування попиту і пропозиції на ринку.

Особливості використання маркетингу в комерційній діяльності
У процесі здійснення комерційної діяльності використання маркетингу вимагає прийняття стратегічних рішень на кожному з наступних рівнів:

    Стратегічний; Функціональний; Інструментальний.

На особливу увагу при цьому заслуговує проведення маркетингових досліджень і созданіеінформаціонной системи, що забезпечує підтримку прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

З усіх 4 елементів маркетингу, описаних раніше, саме просуванню в комерційній діяльності відводиться ключова роль, пов’язана з побудовою ефективних систем комунікації суб’єкта господарювання з цільовою аудиторією. Як правило, основними цілями просування виступає активація попиту споживачів і підтримка сприятливого ставлення цільової аудиторії до суб’єкта господарювання. Залежно від ситуації, що складається на ринку, здійснення комерційної діяльності вимагає прийняття різних маркетингових стратегій.

Вибір того чи іншого виду маркетингової стратегії визначається ринковою ситуацією і спрямованістю комерційної діяльності господарюючого суб’єкта. Так, у разі, якщо комерційна діяльність спрямована на вузький ринковий сегмент, застосовується стратегія концентрованого маркетингу. В іншому випадку використовується стратегія диференціювання.

В умовах прагнення комерційної діяльності господарюючого суб’єкта до підвищення попиту на реалізовану продукцію має місце стратегія стимулюючого маркетингу. У тих же випадках, коли суб’єктам комерційної діяльності вдається виявити прихований попит, застосовується стратегія розвиваючого маркетингу.

Таким чином, використання маркетингу в процесі здійснення комерційної діяльності господарюючого суб’єкта має свої особливості. Їх розуміння і облік виступають ключем до досягнення високих комерційних результатів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Маркетинг в комерційній діяльності