Особливості роману XIX ст. Значення Гюстава Флобера для розвитку реалізму. Пані Боварі Г. Флобера: конфлікт романтичних ілюзій та дійсності, сюжет і композиція, зображення суспільства – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей мистецтва XIX ст.; розуміння цілісності, безперервності літературного процесу; навички характеристики художнього напряму; інтерес до мистецтва XIX ст.; шанобливе ставлення до творів мистецтва); Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в групі; інформаційну: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: портрети письменників XIX ст., видання їхніх творів, ілюстрації до найвидатніших наукових досягнень доби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. XIX ст. – час бурхливого розвитку всіх сфер художньої культури, а також істотних змін їх ролі та співвідношення. На перший план висувається література: XIX ст. називають її Золотою добою – як за цілою плеядою імен у всіх жанрах, так і за потужним впливом на суспільство. Особливо помітним літературним та суспільним явищем став розвиток роману – великого епічного полотна, яке часто переростало у епопею, цикл, що охоплював різноманітні явища життя, проблеми й характери. Детальному ознайомленню з романом різних національних літератур ми присвятимо наші наступні уроки.

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа “Броунівський рух” (робота в групах)

· За матеріалами підручника у трьох групах складіть “паспорт ХІХ ст.”: 1-ша група – “XIX ст. в історії”, 2-га – “XIX ст. в науці й техніці”, 3-тя – “Видатні особистості XIX ст.”.

2. Колективна творча робота “Портрет XIX ст.”

(Учні за ланцюжком називають по одному ключовому слову для характеристики XIX ст. можливі варіанти: багате, цікаве, різнобарвне, видатне.)

3. Евристична бесіда

– Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття XIX ст. – у науці й техніці чи в культурі?

– Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки?

Коментар учителя. Дарвін увів у науку принципи, які запозичила література:

– класифікації (літературний принцип Універсалізм; класове суспільство в О. де Бальзака);

– еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які впливають на формування характеру персонажа);

– детермінації (соціальна обумовленість героя).

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Учитель. Чільне місце в літературі XIX ст. посідає роман. Продовжуючи розпочате романтиками руйнування меж жанрів літератури, творці реалістичного роману органічно сплітали епічне начало з ліричним і драматичним.

Роман (фр. Roman) – один із жанрів епічної розповідної літератури; великий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів одного чи багатьох персонажів; життя звичайних людей розкрито на тлі історичних, соціальних подій чи обставин.

Провідні риси роману

– Широта проблематики, високий викривальний пафос, прагнення зберегти спостереження над явищами життя в монументальних художніх образах значної узагальнювальної сили.

– Інтерес до сучасності, прагнення точності, достовірності, об’‎єктивності її відтворення.

– Деталізація побуту, оточення, соціального середовища.

– Відображення життя за допомогою типових характерів, які діють за типових обставин.

– Соціальний аналіз.

– Розвиток героїв, учинки яких не випадкові, а зумовлені рисами характеру та обставинами.

– Історизм – усвідомлення неповторності певної історичної епохи, зображення особистості на тлі руху історії, принципи якого романтики застосовували щодо минулого, а реалісти – і щодо сучасного.

Для роману ХІХ ст. характерний поліфонізм.

Поліфонія, поліфонізм (у перекладі з грец. – Багатоголосся) – музичний термін, який позначає музичний стиль, що панував у Європі до середини XVIII ст. У поліфонії (на відміну від гармонії) немає поділу на мелодію й акомпанемент, усі голоси рівноправно ведуть свої партії, від їх накладання один на одного утворюється поліфонічний стиль.

5. Робота з підручником (запис до зошитів)

· Складіть тези за підручником про особливості французького реалістичного роману.

Очікуваний результат

Особливості французького реалістичного роману

– Розкриття складного взаємозв’‎язку характеру людини й історичних умов.

– Створення автором широкої панорами дійсності від провінції до столиці.

– Показ представників різних соціальних верств.

– Присутність автора в романі, що набуває особливого значення.

– Створення типових образів, складних і суперечливих характерів.

– Глибина психологічного аналізу.

6. Слово вчителя

– Автори французького реалістичного роману зробили новий крок у висвітленні життя людини, показавши її залежність від суспільних умов, визначивши найхарактерніші соціальні проблеми, створивши узагальнені й водночас індивідуальні характери.

7. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) демонструє презентацію “Життя та творчість Гюстава Флобера”.)

8. Інтерактивна вправа “Броунівський рух”

· За матеріалами підручника у п’‎яти групах складіть “паспорт” роману “Пані Боварі”: 1-ша група – історія написання, 2-га – сюжет і композиція, 3-тя – конфлікт романтичних ілюзій та дійсності у творі, 4-та – зображення суспільства в романі, 5-та – значення творчості Г. Флобера для розвитку реалізму.

9. Слово вчителя (запис до зошитів)

(Під час розповіді вчителя учні складають тези.)

Учитель. Рік видання – 1856-й.

Жанр – реалістичний, соціально-психологічний роман.

Тема: вульгарно-буденне, зашкарубле життя французької провінції.

Ідея: протест проти егоїзму, бездуховності, черствіння; ствердження моральних і духовних цінностей людини.

Провідна думка Твору: у житті людина повинна мати свій ідеал, прагнути до чогось світлого, чистого. Людина повинна вірити в реальність свого життя, бачити і цінувати його красу, принадність.

Композиція роману “Пані Боварі” Г. Флобера циклічна.

I частина – життя Емми і Шарля до одруження; весілля.

II частина – знайомство з Леоном, стосунки з Родольфом.

III частина – взаємини з Леоном, смерть героїні.

Автор порушив вічний конфлікт між реальним та ідеальним і майстерно відобразив внутрішній світ героїні розрив між реальністю та ілюзією, життя у самоомані, бажання героїні уявити себе іншою, ніж вона була насправді, стали причинами трагічного фіналу. Це явище виявилося настільки типовим, що згодом отримало назву Боваризм. Флобер психологічно мотивував кожен учинок персонажів, відмовившись від характерного для раннього реалізму змалювання панівної пристрасті.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Що таке Реалізм?

· Коли у світовій літературі виник реалізм як напрям?

· Які реалістичні твори ви вивчали на уроках зарубіжної й української літератур у 9-му класі?

· Чи пов’‎язаний, на вашу думку, розквіт реалістичної літератури із розвитком природничих наук?

· Чому письменника й видавця книги Г. Флобера “Пані Боварі” звинуватили в аморальності?

· У чому полягає головний конфлікт твору?

· Назвіть особливості композиції роману.

· У чому полягає новаторство автора в побудові твору і що він мав на меті?

· Висловіть свої враження від твору “Пані Боварі”, думки про актуальність проблем, порушених у ньому.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Найбільше мене сьогодні вразило…”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: за підручником опрацювати біографію Г. Флобера, історію створення роману “Пані Боварі”; дібрати цитати до характеристики образів Емми та Шарля Боварі, родольфо, Леона й обивателів; простежити етапи падіння Емми Боварі; дати відповідь на запитання “Що спільного у сценах освідчення під час ярмарку, зустрічі з Леоном в опері, смерті героїні? Чому Флобер використовує саме такий прийом?”

Випереджальне (Індивідуальне): підготувати повідомлення про суд над автором роману “Пані Боварі”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості роману XIX ст. Значення Гюстава Флобера для розвитку реалізму. Пані Боварі Г. Флобера: конфлікт романтичних ілюзій та дійсності, сюжет і композиція, зображення суспільства – РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ