Контрольна робота за темою Роман XIX століття. Творчість Стендаля та Г. Флобера

Мета:

– Навчальна: формувати ключові компетентності учнів із дотримання норм мовленнєвої діяльності; виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей вивчених творів із метою контролю та корекції; поглибити й систематизувати знання з теми;

– Розвивальна: розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, образне й аналітичне мислення; розвивати вміння характеризувати літературознавчі поняття, образи героїв літературних творів, висловлювати про них свої судження й аргументувати їх, проводити аналогії;

– Виховна: прищеплювати школярам любов до літератури й мистецтва, прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичний смак.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки із різнорівневими завданнями (2 варіанти).

Очікувані результати

Предметні компетентності, що формуються на уроці

Ключові компетентності, що формуються на уроці

Учень/учениця

Розуміє особливості розвитку романтизму та реалізму у романах XIX ст., специфіку течій у літературі і творчості митців; визначає особливості взаємодії різних елементів (романтичних і реалістичних) у творах письменників; аналізує провідні теми, проблеми, мотиви творів; зіставляє образи, засоби виразності; висловлює власну думку щодо порушених у творах проблем; усвідомлює гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.) та реалізму

Учень/учениця

Установлює причиново-наслідкові зв’язки подій та образів; самостійно знаходить і систематизує інформацію про літературні твори та явища; виявляє соціальні явища, які знайшли відбиток у творах, аналізує авторську позицію щодо соціальних проблем; оцінює стосунки романтичних героїв і соціуму; розглядає твори письменників на тлі історико-літературного процесу, у зв’язках з історією культури

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання учнями контрольної роботи

І варіант (усього – 12 балів)

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Стендаля вважають засновником французького:

А) романтизму;

Б) класицизму;

В) реалізму.

2. Жульєн Сорель під час навчання в семінарії, на думку решти семінаристів, завинив у “найжахливішому гріху” – він:

А) був надто честолюбний;

Б) міркував, не корився авторитетам;

В) був надто талановитий.

3. Визначальна риса характеру Жульєна Сореля:

А) сором’язливість;

Б) підступність;

В) честолюбство.

4. Події, описані Г. Флобером у романі “Пані Боварі”, відбуваються:

А) у Парижі в XIX ст.;

Б) у французькій провінції ХІХ ст.;

В) у далекому історичному минулому.

5. Роман “Пані Боварі” має ознаки літературних напрямів і стилів:

А) реалізму й натуралізму;

Б) романтизму та модернізму;

В) реалізму й символізму.

6. Емма Боварі була вихована:

А) у строгості, згідно з правилами етикету;

Б) на романтичній літературі;

В) у любові рідних, без обмежень її свободи та примх.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал; усього – 3 бали)

7. Психологічний роман – це…

8. Боварізм – це…

9. Установіть відповідності між героями роману Г. Флобера “Пані Боварі” та їхнім соціальним становищем.

Герої

Професія, заняття

1) Леон

А) Заможний поміщик

2) Оме

Б) крамар, лихвар

3) Шарль

В) сільський лікар

4) Лере

Г) помічник нотаріуса

Д) аптекар

Ключ: 1 – г) , 2 – д), 3 – в), 4 – б).

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали за розгорнуту й обгрунтовану відповідь)

10. Виконайте одне з творчих завдань (на вибір):

А) поясніть символіку кольорів у назві твору Стендаля “Червоне і чорне”;

Б) висловіть своє судження щодо поєднання романтизму й реалізму у творах Стендаля;

В) доведіть, що Г. Флобер – майстер витонченого психологічного аналізу.

II варіант (усього – 12 балів)

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – і бал, усього – 6 балів)

1. Сюжетним підгрунтям роману Стендаля “Червоне і чорне” став:

А) випадок із реального життя;

Б) французький середньовічний роман;

В) вигадана історія.

2. Провідною темою роману Стендаля “Червоне та чорне” є:

А) нерозділене кохання головного героя;

Б) просування головного героя щаблями соціальних сходів;

В) трагічна доля талановитого простолюдина у Франції доби Реставрації.

3. Основний конфлікт роману Стендаля “Червоне і чорне” між:

А) батьками й дітьми;

Б) особистістю та суспільством;

В) революціонерами й реакціонерами.

4. Основою конфлікту твору Г. Флобера “Пані Боварі” є:

А) зіткнення героя із суспільством;

Б) протиставлення заможності одних та бідності інших;

В) протиставлення реального життя та мрії.

5. Особливості композиції роману “Пані Боварі” – це:

А) відсутність кульмінаційних моментів, постійні відступи від основної дії;

Б) початок твору з розв’язки;

В) дуже довгі експозиція та розв’язка для психологічної мотивації вчинків героїні.

6. Пані Боварі потрапила в залежність від Лере:

А) позичивши гроші та взявши в борг дорогі товари;

Б) попросивши оплатити її ліки;

В) тому що він був власником великої бібліотеки, а вона не могла жити без читання.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал; усього – 3 бали)

7. Соціально-психологічний роман – це…

8. Особистий стиль письменника – це…

9. Установіть відповідність між героями роману та їхнім соціальним станом.

Ім’я

Соціальний стан

1) Пан де Реналь

А) Паризька аристократія

2) пан Вально

Б) буржуазія

3) маркіз де Ла-Моль

В) провінційне дворянство

4) батько Сореля

Г) селянство

Д) духовенство

Ключ: 1 – в), 2 – б), 3 – а), 4 – г).

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали за розгорнуту й обгрунтовану відповідь)

10. Виконайте одне з творчих завдань (на вибір):

А) напишіть невеликий твір-есе за темою “У чому проявляється незвичайність постаті Жульєна Сореля?”;

Б) напишіть міні-твір за темою “Хто винен у самогубстві Емми Боварі?”;

В) заповніть прогалини у наведеному далі тексті.

Гюстав Флобер – видатний… /Французький/ письменник, майстер витонченого… /Психологічного/ аналізу. Творчість Г. Флобера стала новим… /Етапом/ у розвитку… /Світової/ літератури: він зумів не тільки створити… /Правдиву/ картину… /Французького/ життя, а й розкрити… /Драму/ повсякденного існування людини. Поясніть цей вислів цитатами з тексту роману.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія. Інтерактивна вправа “Незавершене речення…”

· Завершіть речення “Урок контролю й корекції знань, умінь та навичок.”, обравши одну із запропонованих відповідей (а) мені сподобався; б) мені не сподобався; в) мене вразив; г) виявився незрозумілим; д) здався мені складним). Свій вибір аргументуйте.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Контрольна робота за темою Роман XIX століття. Творчість Стендаля та Г. Флобера