КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ “ВСТУП”, “ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА” – ПРОСВІТНИЦТВО

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння ролі письменників-просвітників у розвитку й утіленні ідей Просвітництва; уміння характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки письменників доби Просвітництва; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативні: зв’язне мовлення, навички аналізу художнього твору, толерантного висловлення думок і почуттів, оцінних тверджень; інформаційні: уміння виокремлювати головне та художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, міфологія, живопис, музика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь –

1 бал, усього – 6 балів)

1. До художніх напрямів Просвітництва не належить:

А) романтизм; б) класицизм;

В) реалізм; г) сентименталізм.

2. Гуллівер, за задумом Дж. Свіфта, був:

А) винахідником і мандрівником;

Б) письменником і землеробом;

В) лікарем і капітаном корабля;

Г) військовим та інженером.

3. Боротьба в Ліліпутії точилася між прихильниками:

А) крислатих і некрислатих капелюхів;

Б) високих і низьких підборів;

В) широких і вузьких ременів;

Г) монархістів і республіканців.

4. “Вільшаний король” у Й. В. Гете є уособленням:

А) ворогів держави; б) чаклунства;

В) дитячої казки; г) темних сил природи.

5. Основна думка поезії “Травнева пісня” Й. В. Гете – це:

А) критика песимістів;

Б) заклик до свободи та справедливості;

В) уславлення природи й кохання;

Г) уславлення переможців.

6. Ода “До радості” Ф. Шиллера стала Гімном Євросоюзу:

А) тому що радо вітає веселих і дотепних людей;

Б) на честь Л. ван Бетховена;

В) тому що закликає до єднання людей на основі добра й справедливості;

Г) для вшанування батьківщини Ф. Шиллера.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Прометея з однойменного твору Й. В. Гете. Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть твір “Ідеї Просвітництва, актуальні в наш час”;

Б) складіть лист-пропозицію до Європарламенту щодо вдосконалення європейського суспільства.

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь –

1 бал, усього – 6 балів)

1. Представником літератури Просвітництва не є:

А) Ф. Шиллер; б) Дж. Свіфт;

В) Сервантес; г) Й. В. Гете.

2. ліліпути були меншими за звичайну людину:

А) утричі; б) удвадцятеро;

В) удванадцятеро; г) удесятеро.

3. Боротьба в ліліпутії точилася між прихильниками:

А) ісламу та буддизму; б) високих і низьких підборів;

В) язичництва і християнства; г) католицизму і протестантизму.

4. Твір Й. В. Гете “Вільшаний король” належить до жанру:

А) балади; б) оди;

В) сонета; г) елегії.

5. У творі Й. В. Гете “Прометей” протиставлено образи:

А) Добра та Зла; б) Прометея та Зевса;

В) Сили та Влади; г) Афіни та Венери.

6. Головна просвітницька ідея оди “До радості” Ф. Шиллера полягає у:

А) зверненні до розуму як основного чинника прогресу;

Б) заклику до загальної освіти;

В) прославлянні оптимізму, гумору, усього радісного;

Г) заклику до об’єднання людства.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Гуллівера за романом Дж. Свіфта. Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть твір “Вічні художні образи у творах письменників-просвітників”;

Б) складіть діалог про те, як в оді “До радості” відбито потяг більшості наших співвітчизників до європейського вибору.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Що сьогодні було найцікавішим?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Що здалося неактуальним?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: підготувати повідомлення про романтизм у мистецтві ХVІІІ ст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ “ВСТУП”, “ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ГЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА” – ПРОСВІТНИЦТВО