Контрольна робота за темами “Вступ”, творчість Дж. Свіфта, Й. В. Гете, Ф. Шиллера – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників-посвітників у розвиткові та втіленні ідей Просвітництва; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки письнників доби просвітництва; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: розвивати зв’язне мовлення, формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти роль головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, міфологія, живопис, музика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до виконання тестових завдань.

1 варіант

Початковий та середній рівні

1. Доба Просвітництва сповідувала культ:

А) розуму; в) краси;

Б) моралі; г) релігії.

2. За наведеною цитатою визначте, який засіб комічного використано у творі “Мандри Гуллівера” Дж. Свіфта: “П’‎ять чи шість кандидатів просять в імператора дозволу розважити його та двір танцями на канаті, і той, хто найвище підстрибне й не впаде, отримує посаду”.

А) гумор; в) іронія;

Б) сатира; г) сарказм.

3. Поезія, що стала гімном Європейського Союзу, була написана:

А) Й. В. Гете; в) Й. К. Ф. Шиллером;

Б) Дж. Свіфтом; г) Ж-Ж. Руссо.

4. Дух бунтарства притаманний твору:

А) “Вільшаний король” Й. В. Гете;

Б) “Травнева пісня” Й. В. Гете;

В) Ф. Шиллера “До радості”;

Г) “Прометей” Й. В. Гете.

5. Які два мотиви звучать у поезії “Травнева пісня”? (Замилування весняною природою і щасливі любовні переживання.)

6. Які світи показані в баладі Й. В. Гете “Вільшаний король”? (1 – реальний; 2 – фантастично-міфологічний.)

ІІ варіант

Початковий та середній рівні

1. Для доби Просвітництва характерні:

А) надання переваги розуму; в) довіра до інтуїції, містики;

Б) моралі; г) повне підпорядкування релігії.

2. За наведеною цитатою визначте, який засіб комічного використано у творі “Мандри Гуллівера” Дж. Свіфта: “Маллі Аллі Г’‎ю, могутній імператор Ліліпутії, окраса й пострах всесвіту, чиї володіння простягаються на п’‎ять тисяч блестрагів… і сягають краю землі; владар над усіма владарями; найвищий з усіх синів людських; той, що ногами спирається на центр землі, а головою торкається сонця; досить йому лише поворухнути пальцем, і у всіх монархів підгинаються коліна.”.

А) гумор; в) іронія;

Б) сатира; г) гіпербола.

3. У поезії, що стала гімном Європейського Союзу, ключовими словами є:

А) боротьба, перемога; в) єднання, радість;

Б) змагання, слава; г) пісня, веселощі.

4. У творі Й. В. Гете “Прометей” найвиразніше звучать:

А) богоборчі мотиви;

Б) мотив відданого служіння людям;

В) мотив запобігання перед сильними світу цього;

Г) мотив засудження корисливості.

5. Світи, що протиставляються в баладі Гете “Вільшаний король”:

А) реалістичний і фантастичний;

Б) вищий світ і світ простих людей;

В) красиве й потворне;

Г) світ песимістів та оптимістів.

6. Продовжте речення.

У поезії “Травнева пісня” розкрито дві теми: …

Достатній рівень (спільний для обох варіантів)

7. Установіть відповідність між творами та їхніми темами:

1) “Вільшаний король” Й. В. Гете;

2) “До радості” Ф. Шиллера;

3) “Прометей” Й. В. Гете;

4) “Травнева пісня” Й. В. Гете.

А) Шлях людства до щастя;

Б) природа і кохання;

В) протиборство людини та природи;

Г) становлення особистості;

Д) протистояння між богом і титаном.

Відповіді: 1 – в, 2 – а, 3 – д, 4 – б.

8. Схарактеризуйте образ головний героя роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера”.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

Виконайте одне із поданих завдань.

1. Напишіть твір “Письменники-просвітники – передові, прогресивні люди своєї доби”.

2. Опишіть дискусію з уявним опонентом про те, що було б, якби у сучасному світі люди почали жити, керуючись лише розумом і відкидаючи почуття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.67 out of 5)

Контрольна робота за темами “Вступ”, творчість Дж. Свіфта, Й. В. Гете, Ф. Шиллера – І семестр