КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ “РЕАЛІЗМ: ТВОРЧІСТЬ О. ДЕ БАЛЬЗАКА, М. В. ГОГОЛЯ” – РЕАЛІЗМ

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння значення ролі О. де Бальзака й М. В. Гоголя у розвитку та втіленні реалізму й романтизму; уміння характеризувати вивчені твори письменників як вершинні здобутки світової літератури; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; наполегливість; прагнення самовдосконалення); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне й аналітичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; навички аналізу художніх творів; комунікативні: навички спілкування в колективі; уміння толерантно висловлювати свою думку й оцінні твердження; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння виокремлювати головне та художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: реалізм, романтизм, повість, комедія, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство, засоби комічного.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. У XIX ст. реалізм як літературний напрям дедалі більше завойовує позиції в європейській літературі, але ще сильними залишаються романтичні мотиви. Перед нами – галерея вічних образів: скнари та філософа Гобсека, “маленької людини” Акакія Акакійовича, “значної людини”, шахраюватого Хлестакова, чиновників, державних службовців різного рангу. Чому вони вічні – поміркуємо під час контрольної роботи.

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Літературний напрям, у якому одними з основних ознак є типовість образів і ситуацій, дослідження життя суспільства, психологізм – це:

А) романтизм;

Б) реалізм;

В) класицизм;

Г) бароко.

2. Сюжетно-композиційною особливістю твору “Гобсек” О. де Бальзака є:

А) численні екскурси в минуле;

Б) щоденникові записи головного героя;

В) “розповідь у розповіді”;

Г) листи героїв, описи їхніх снів.

3. Чиновники повітового містечка вважали Хлестакова з комедії М. В. Гоголя “ревізор” справжнім ревізором, тому що:

А) їх попередили, що ревізор приїде таємно;

Б) він мав дуже значний і пихатий вигляд;

В) хтось бачив його в одному з департаментів столиці;

Г) він назвався інспектором, щоб отримати знижки в готелі.

4. Чиновники охоче давали Хлестакову хабарі як гроші в борг, тому що:

А) він викликав довіру;

Б) вони боялися викриття своїх гріхів;

В) хотіли підставити городничого;

Г) вони були милосердними й довірливими від природи.

5. Молоді чиновники департаменту, де служив Акакій Акакійович Башмачкін, у повісті М. В. Гоголя “Шинель” так ставилися до головного героя:

А) знущалися з нього та кепкували над ним;

Б) поважали за старанність у роботі;

В) байдуже, не помічали;

Г) підлещувалися, щоб виконував за них роботу.

6. Гоголь звернувся в реалістичному творі до фантастики, тому що:

А) бажав написати свій перший фантастичний твір;

Б) це характерна ознака романтизму, прихильником якого був Гоголь;

В) не мав на меті придумувати хоч якесь реалістичне закінчення;

Г) хотів відновити справедливість, присоромити людей.

Достатній рівень (3 бали)

7. Назвіть ознаки романтизму у творах М. В. Гоголя, наведіть приклади.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) порівняйте особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творах О. де Бальзака та М. В. Гоголя;

Б) продовжте історію Хлестакова.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. літературний напрям, у якому одними з основних ознак є аналітизм, розкриття впливу соціального середовища на людину, – це:

А) романтизм;

Б) реалізм;

В) класицизм;

Г) сентименталізм.

2. Головний твір життя О. де Бальзака, епопея називається:

А) “Людська комедія”;

Б) “божественна комедія”;

В) “Етюди про звичаї”;

Г) “Сцени з провінційного життя”.

3. Обман Хлестакова з комедії М. Гоголя “ревізор” розкрився, тому що:

А) його видав слуга Осип;

Б) він сам випадково обмовився;

В) перехопили та прочитали його листа;

Г) справжній ревізор викрив його обман.

4. Кульмінацією в комедії М. В. Гоголя “ревізор” є:

А) повідомлення, що їде ревізор;

Б) “парад” прохачів і скаржників;

В) брехня Хлестакова про його високе становище в Петербурзі;

Г) пропозиція Хлестакова дочці городничого.

5. Герой повісті М. В. Гоголя “Шинель” Башмачкін вирішив пошити нову шинель, тому що:

А) таку умову висунуло нове начальство;

Б) захотів здатися багатшим, ніж є насправді;

В) стара шинель зовсім зносилася;

Г) чепурився, тому що шукав собі наречену.

6. “Значна людина” так суворо поставилася до прохання Башмачкіна, героя повісті М. В. Гоголя “Шинель”, тому що:

А) генералові не сподобалася зовнішність відвідувача, його сміливий погляд;

Б) Башмачкін прийшов без попередження, без рекомендації;

В) чиновник знав Акакія Акакійовича як поганого виконавця;

Г) генерал так поводився з усіма підлеглими.

Достатній рівень (3 бали)

7. Назвіть ознаки романтизму у повісті О. де Бальзака “Гобсек”, наведіть приклади.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) порівняйте особливості втілення образів “маленької людини” у творах світової літератури;

Б) продовжте історії Дервіля та Фанні Мальво (або Камілли й Ернеста де Ресто).

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Виконувати які завдання вам було найскладніше?

ü Які завдання виявилися найлегшими?

ü Що здалося неактуальним?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: підготувати повідомлення про представників нової” драми, життєвий і творчий шлях Г. Ібсена.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ “РЕАЛІЗМ: ТВОРЧІСТЬ О. ДЕ БАЛЬЗАКА, М. В. ГОГОЛЯ” – РЕАЛІЗМ