Контрольна робота за темами “Реалізм”, творчість О. де Бальзака, М. Гоголя – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові та втіленні реалізму та романтизму; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та аналітичне, критичне мислення учнів, уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: реалізм, романтизм, повість, комедія, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство, засоби комічного.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконують усі завдання).

І варіант

Початковий і середній рівні

1. До основних ознак реалізму не належать:

А) типізація дійсності;

Б) зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах;

В) поглиблений соціальний аналіз;

Г) головна проблема – взаємини людини та суспільства.

2. Адвокат Дервіль у повісті О. Бальзака “Гобсек” – це:

А) головний герой; в) антипод головного героя;

Б) герой-оповідач; г) сам автор.

3. Місто N у комедії Гоголя “Ревізор” – це:

А) плід уяви письменника з позірними проблемами;

Б) типове провінційне російське місто;

В) унікальне місто, яке увібрало всі пороки;

Г) чарівне місто, де здійснюються будь-які мрії.

4. Повість М. Гоголя “Шинель” належить до:

А) “українських повістей”;

Б) “фантастичних повістей”;

В) “італійських повістей”;

Г) “петербурзьких повістей”.

5. У повісті “Шинель” М. Гоголь використав прийом:

А) гротеску; в) фантастики;

Б) антитези; г) паралелізму.

6. Яки риси не характерні для гоголівських чиновників?

А) Страх перед начальством; в) гостинність;

Б) хабарництво; г) використання службового становища.

Достатній рівень

7. Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті О. Бальзака.

8. Визначте коло проблем, порушених у п’‎єсі М. Гоголя “Ревізор”. Чи актуальними є ці проблеми сьогодні? Свою відповідь обгрунтуйте.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. До основних ознак реалізму належать:

А) пишність, метафоричність, алегоричність стилю;

Б) зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах;

В) поглиблений соціальний аналіз;

Г) дотримання правила “трьох єдностей”.

2. Адвоката Дервіля, який був не із вищого світу, віконтеса де Гранльє приймала в себе в салоні тому, що:

А) бачила в ньому майбутнього зятя;

Б) він допоміг повернути відібрані маєтки;

В) постійно потребувала юридичних послуг;

Г) він був репетитором дочки.

3. В основі комедії Гоголя “Ревізор” покладено:

А) історичні події та особи;

Б) реальні, сучасні авторові події;

В) вигадані, фантастичні події та герої;

Г) романтичні герої та події.

4. Темою повісті М. Гоголя “Шинель” є:

А) життя і страждання бідного чиновника;

Б) доля солдата царської армії;

В) байдуже ставлення “значного лиця” до своїх обов’‎язків;

Г) поширення злочинності в Петербурзі.

5. Акакій Акакійович із повісті М. Гоголя “Шинель” мав єдине захоплення – …:

А) вирізати з дерева порсигари; в) малювати карикатури на колег;

Б) переписувати папери; г) вести розмови з Петровичем.

6. “Німа сцена” в комедії “Ревізор” відбулася в…:

А) експозиції твору; в) у розв’‎язці;

Б) зав’‎язці твору; г) розвитку дії.

Достатній рівень

7. Розкрийте філософію влади золота за образом Гобсека з однойменної повісті О. Бальзака.

8. Визначте коло проблем, порушених у повісті М. Гоголя “Шинель”. Чи актуальними є ці проблеми сьогодні? Свою відповідь обгрунтуйте.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

9. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір – роздум “Вплив грошей, багатства на людину в часи Бальзака та в наш час”.

2. Продовжте історію Хлестакова з п’‎єси М. Гоголя “Ревізор”.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

– У процесі виконання контрольної роботи я з’‎ясував(-ла.) для себе, що…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота за темами “Реалізм”, творчість О. де Бальзака, М. Гоголя – IІ семестр