Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

Мета: визначити головні конфлікти твору, розкрити сутність морально – етичного конфлікту в родині Пузиря; розвивати вміння аналізувати художній твір, давати характеристику персонажів, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати розуміння того, що гідність людини визначає не приналежність до привілейованого соціального стану, а чесна трудова діяльність, простота і щирість у взаєминах з людьми; що гроші – засіб для життя, а не самоціль та підміна самого життя людини.

Теорія літератури: комедія (повторення).

Обладнання: підручник, словник літературознавчих термінів.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Кожна людина повинна вміти правильно розставляти життєві пріоритети. Перед кожним колись постане вибір: моральні цінності чи цінності матеріальні. Твори, які вивчають у курсі української та зарубіжної літератури, можуть допомогти нам зробити правильний вибір, від якого залежатиме не тільки життя окремої особи, але і відносини в суспільстві, родині.

На сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо, як неправильний вибір між цінностями моральними і матеріальними руйнує стосунки в родині, відносини батьків і дітей.

Отже, тема уроку: “Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря”.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Словниковий диктант із самодиктантом “Моральні цінності”

Гідність, доброта, милосердя, співчуття, простота, щирість…

Завдання: продовжити перелік моральних цінностей.

2. Фронтальне опитування

Дайте стислу характеристику п’єси “Хазяїн” (На основі матеріалу узагальнювальної таблиці попереднього уроку).

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота. тлумачення термінів

Конфлікт (лат. Conflictus – “зіткнення”, “сутичка”) – зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, супроводжуваних складними колізіями.

Моральний конфлікт – це зіткнення моральних норм в індивідуальній та суспільній свідомості, що пов’язане з боротьбою мотивів та вимагає морального вибору. У ситуації морального конфлікту стикаються протиріччя (всередині моральної системи, або ж моральні і позаморальні).

Етика – це звід правил, що визначають норму поведінки при спілкуванні та взаємодії з іншими людьми. А етичні норми – це, власне, самі правила, дотримання яких робить контакти з оточенням приємними для всіх.

Етика спілкування містить не так вже й багато правил. Так, у діалозі неприпустимо підвищувати тон і грубити співрозмовнику, забороняються навіть завуальовані образи. Необхідно уважно прислухатися до співрозмовника, не перебивати.

Формулювання визначення “морально-етичний конфлікт у родині”

Очікуваний результат: “Морально-етичний конфлікт в родині – зіткнення носіїв протилежного ставлення до життєвих цінностей та етичних норм всередині однієї родини”.

Слово вчителя. Отже, ми будемо аналізувати стосунки в родині Пузиря з точки зору ставлення членів сім’ї до моральних цінностей та етичних норм.

Огляд художньої літератури, виучуваної в школі, свідчить про те, що моральні конфлікти – улюблена тема митців слова, тому що в ситуаціях подібних конфліктів найбільш яскраво, опукло виявляються риси характеру героїв.

2. Дослідження морального конфлікту в родині Пузиря (І частина)

Слово вчителя. В основу п’єси “Хазяїн” покладено три основні конфлікти. це конфлікт Пузиря із законом, з робітниками своїх економій і власною родиною. Усі ці конфлікти породжені сучасним автору твору життям.

Мета цього етапу уроку – розгляд сімейного конфлікту в родині Пузиря.

Задачі: дослідити сутність образів, які конфліктують, з метою визначення причин конфлікту.

Евристична бесіда

Ø Визначте життєве кредо Пузиря.

Ø Назвіть його способи збагачення.

Ø Проаналізуйте ті накази, які Пузир віддає Лихтаренку і Феногену. Як вони характеризують хазяїна?

Ø Як характеризує Пузиря вибір помічників?

Ø Яке відношення до способів збагачення має наміри Пузиря щодо шлюбу дочки?

Ø Опишіть ставлення Пузиря до дружини.

Ø Прокоментуйте розпорядження хазяїна щодо поліпшення харчування робітників. Що, на вашу думку, є справжньою причиною цього вчинку?

Ø Визначте причини зневажливого ставлення хазяїна до Калиновича.

Ø Як характеризує героя реакція на те, що вдалося “загнуздати мануйлівських мужиків”?

Ø Як характеризує Пузиря розмова з родовитим поміщиком Золотницьким, їх економічне суперництво?

Ø Чому стався бунт у мануйлівській економії? який зв’язок між бунтом та засобами господарювання Пузиря?

Ø Що непокоїть героя під час хвороби?

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що мета господарювання Пузиря – прибуток понад усе. Заради цього він забуває про мораль, не зважає на можливість покращити господарювання шляхом новацій, які потребують капіталовкладень, не думає про тих, руками кого створюється його багатство. Його життєва мета формує характер персонажа. Найвиразнішими його рисами стають жорстокість і бездушність, жадоба до збагачення, користолюбство, скупість.

Заради грошей він ладен навіть пожертвувати щастям рідної дочки.

3. Дослідження морального конфлікту в родині Пузиря (ІІ частина)

Слово вчителя. У конфлікті завжди дві сторони. У ситуації морального конфлікту кожен його учасник поставлений у ситуацію вибору однієї з двох взаємовиключних форм поведінки, однією з моральних цінностей. Дослідимо, який моральний вибір роблять члени родини хазяїна.

Евристична бесіда

Ø Хто з членів сім’ї капіталіста конфліктує з ним через його спосіб ведення господарства?

Ø Як дочка ставиться до намірів батька віддати її заміж за сина багатого Чобота?

Ø Визначте її ставлення до шлюбу.

Ø Який вибір у цій ситуації робить Соня?

Ø Що стало несподіваним відкриттям для дочки Пузиря Соні?

Ø Як вона ставиться до методів господарювання батька?

Ø Про що вона благає батька?

Ø Який шлях удосконалення суспільних відносин пропонує вона?

Ø Чи можна назвати її протест рішучим.

Бажана відповідь

Соня жахається, коли дізнається правду про ставлення батька до своїх робітників. Але її протест нерішучий, це, скоріш, благання. Вона любить батька, але і робітникам співчуває. Конфлікт є, але він не різкий, без прийняття радикальних рішень. Соня більше піклується про себе: “А поки я буду знать і бачить, що у нас така неправда до людей, що нас скрізь судять, проклинають, мені ніщо не буде миле, життя моє буде каторгою!” Але те, що дівчина бачить несправедливість, свідчить про її відмінність від безжального у своєму прагненні збагачення батька. Можливо, дехто скаже, що це – наслідок виховання, далекого від реальності. Можливо, це вплив коханого Калиновича. У будь-якому разі її позиція щодо ставлення до робітників протилежна батьківській і збігається з позицією інтелігенції того часу, небайдужої до людської долі. Інтелігенції, в образи якої драматург, за його власними словами, вкладав “ідею любові, ідею щастя, ідею економічного благосостоянія народу”.

Слово вчителя. Отже, ми визначили суб’єктів сімейного протистояння у родині Пузиря: сам хазяїн та його дочка. Перший демонструє хижацькі методи господарювання заради стяжання, інша – погляди інтелігенції, яка співчуває пригнобленим. Отже, конфлікт будується на різних позиціях щодо матеріальних цінностей. Терентій Гаврилович засліплений бажанням мати більше грошей, не бачить у своїх робітниках людину – лише інструмент збагачення. Соня здатна на співчуття і нерішучі спроби змінити їх становище на краще. Отже, конфлікт виходить за рамки сімейного і набуває ознак соціального: батьки і діти мають різний світогляд не тільки на соціальні питання, а й питання сім’ї та шлюбу.

4. Дослідження етичного конфлікту в родині Пузиря

Евристична бесіда

Ø Порівняйте освіту Пузиря і Соні.

Ø Порівняйте мову батька та доньки.

Ø Чи зважає Терентій на думку інших?

Ø Як він поводиться під час розмови з членами родини?

Ø Як Пузир ставиться до дружини?

Ø Доведіть, що неохайний і смердючий одяг Пузиря свідчить не тільки про скупість.

Бажана відповідь

Пузир постійно порушує етичні норми: не бере до уваги думку членів родини, не поважає дружину і дочку, розмовляє грубо. Його смердючий одяг свідчить не тільки про скупість, а й про зневагу до інших, членів родини в першу чергу.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Інтерактивна вправа “мікрофон”

Продовжте речення: “Щоб гроші на мали наді мною влади, потрібно дотримуватися таких правил…”

2. Спробуйте намалювати таблицю або схему, яка б містила інформацію теми уроку

Можливий варіант виконання завдання.

Пузир

Конфлікт

Соня

Ставить гроші понад усе, що впливає на його характер. Його риси: жорстокість, скупість

Моральний

Здатна на любов, співчуття і щире кохання. Гроші не владарюють над нею

Грубий, неосвічений, байдужий до думки інших, зневажає людей. Мова містить лайливі слова, розмовляє “як дикий, неосвічений мужик…”. Хоче віддати дочку за нелюба

Етичний

Вихована, освічена, мова інтелігентна. Уважна до оточуючих. Іде наперекір батькові у питаннях шлюбу

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

□ Гроші повинні сприяти добробуту людини, а не…

□ Я знаю, як людина повинна розставляти пріоритети: …

□ Кожен повинен дотримуватися етичних норм тому, що…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Дібрати цитати з тексту твору, які характеризують Пузиря та його помічників.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА