Класова структура суспільства. Соціальна стратифікація

У соціальній філософії, ще задовго до виникнення марксизму, існувало поняття класів, як якихось політичних чи економічних верств суспільства. Але пояснити причину виникнення і сутнісні характеристики класів суспільства стало можливим лише в середині XIX ст., Коли К. Маркс дав діалектико-матеріалістичне пояснення системному будові суспільства, виділивши його основу – матеріальне виробництво. Звідси можна зробити висновок, що класова структура соціальної системи визначається в основному економічними відносинами і що виникають на цій основі об’єктивними інтересами соціальних груп. К. Маркс вважав, що “спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі”.
Звідси і висновок: головний классообразующіх ознака – це різне ставлення до власності на засоби виробництва, що випливає з місця класів в історично визначеній системі виробництва. Тому класову теорію Маркса необхідно співвідносити з його ж вченням про суспільно-економічних формаціях, де спосіб матеріального виробництва вкаже на провідні класи. У рабовласницькоїформації основними класами будуть рабовласники і раби, у феодальній – селяни і землевласники-феодали, в капіталістичній – наймані робітники і буржуазія.
У матеріалістичної марксистської філософії визначальним елементом соціальної структури вважається клас. У роботі “Великий почин” В. І. Ленін дав його визначення: “Класами називаються великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а отже, за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють. Класи, це такі групи людей, з яких одна може привласнювати працю інший, завдяки розбіжності їхнього місця у визначеному укладі суспільного господарства “.
Треба відзначити, що В. І. Ленін у своєму визначенні призводить не всі ознаки класу (наприклад, спільність психології), дає тільки головні, що визначають, відповідні марксистському світорозуміння.
Ще Ф. Енгельс, розглядаючи шляху утворення класів, виділяв два основних моменти: перший пов’язаний з розшаруванням громади при зростанні продуктивних сил і необхідності виділення окремих осіб, які здійснюють такі функції як: охорона спільних інтересів, вирішення спорів, нагляд за зрошенням землі, релігійні функції, відсіч протидіючим інтересам інших громад. Але безсумнівно, що в основі утворення класів лежить суспільний поділ праці.
Виділялися три великих етапи в суспільному розподілі праці, що призвели до формування класів. Це: 1) виділення скотарських племен, 2) відділення ремесла від землеробства і 3) відокремлення торгівлі від ремесла. Отже, марксистська традиція говорить про те, що суспільний поділ праці є передумовою класоутворення, а його безпосередньою причиною – витіснення приватною власністю общинної і родової, колективної власності. Це породжує відчуження продукту, засобів виробництва і самого виробляє людини, що означає експлуатацію однієї людини іншою і розкол суспільства на класи з протилежними інтересами. Звідси випливає висновок самого К. Маркса “Те, що я зробив нового, складалося в доказі наступного: 1) що існування класів пов’язане з певними історичними фазами розвитку виробництва; 2) що класова боротьба необхідно веде до диктатури пролетаріату; 3) що ця диктатура сама складає лише перехід до знищення класів і до суспільства без класів… “.
Але що ми бачимо сьогодні? Як наша соціальна дійсність співвідноситься з класовою теорією Маркса? Може бути Маркс, а згодом і В. І Ульянов-Ленін помилялися? Або класовий підхід до соціальної структурі застарів?
ХХ ст., Безумовно, внесла свої корективи в соціальну філософію. В економіці з’явилися такі явища, про які ні Маркс, ні Ленін не відали. Науково-технічна революція призводить до поступового стирання відмінностей між розумовою і фізичною працею, а також між людьми різних класів суспільства. Наприклад, у країнах північної Європи утвердилася така форма власності на засоби виробництва, при якій власники підприємства – самі ж робітники. А майнова нерівність членів суспільства знаходиться під контролем держави. Так, у Фінляндії, міністр освіти не може отримувати платню, понад встановлену відсоткової квоти перевищує заробітну плату пересічного викладача.
Уже в першій половині ХХ ст. видатний вітчизняний філософ Н. А. Бердяєв, відзначаючи однобічність класового підходу, писав: “Неправда марксизму в тому, що марксизм не бачить людини за класами, а бачить лише класи за людиною, і людина у нього підпорядкована функція класу”. І в цьому Бердяєв, безсумнівно, прав.
Класова структура не враховує динаміки людської особистості. Весь ХХ ст. розвивається так бурхливо, демонструючи динаміку соціальних процесів, а класова структура суспільства статична. На це звернули увагу М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокін та інші теоретики концепцій соціальної стратифікації суспільства, суть яких зводиться до того, що розподіл суспільства на елементи, типи їх взаємозв’язку і т. П. Визначається не одним головною ознакою, а багатьма критеріями (дохід, освіта, зайнятість, район проживання та ін.).
Насправді, існують соціальні спільності, більш рухливі, на перший погляд менш істотні, ніж класи, але фактично відіграють важливу роль у житті суспільства. Це страти (від лат. Stratum – шар; в соціальну філософію і соціологію термін потрапляє з геології). П. А. Сорокін, визначаючи стратифікацію, писав: “Соціальна стратифікація – це диференціація деякої даної сукупності людей (населення) на класи в їх ієрархічному ранзі. Її основа і сутність – у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов’язку, наявності або відсутності соціальних цінностей, влади і впливу серед членів того чи іншого співтовариства “.
Якщо класова структура розглядає горизонтальний пласт суспільства, то стратифікація враховує і його вертикальне наповнення. Принципово не заперечуючи методологію класової структури і навіть беручи її за основу, М. Вебер, здійснюючи першу спробу створення стратифікаційних структури, звертає увагу на класові відмінності, безпосередньо не пов’язані з власністю. Він вказує на професійну майстерність, кваліфікацію, соціальний престиж, статус, партійну приналежність. Якщо в його схемі розглядати робітничий клас, то ми побачимо, що всередині нього існує ієрархія, від чорнороба до високооплачуваного фахівця зі знанням комп’ютерних технологій у виробництві. Це представники різних страт. Але ж ніхто не буде сперечатися, що молодий слюсар, згодом одержав освіту, може перейти зі свого нинішнього шару у вищий. В цьому і полягає особливість соціальної стратифікації, що враховує соціальну мобільність.
Наприкінці XX в. філософи і соціологи різних шкіл і напрямів приділяють основну увагу проблемі виживання та успішного функціонування суспільства як цілісного організму і всіх його елементів в умовах глобальної кризи. Методологія сучасного підходу до аналізу структури суспільства найчастіше носить характер взаємного доповнення, коли матеріалістичні і ідеалістичні підходи, класовий і стратифікаційний, що не заперечують взаємно один одного, а відображають різні сторони такої складної реальності як суспільство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класова структура суспільства. Соціальна стратифікація