Регулювання економіки

Регулювання економіки – це цілеспрямоване державне вплив на систему функціонування суб’єктів господарських відносин в ринкових умовах.

Сучасний рівень розвитку економіки передбачає її багатоукладність і поліфункціональність. Відповідно, економічні відносини мають на увазі наявність в них широкого кола суб’єктів, якими є виробники і споживачі ринкових відносин.

Останнім часом значно зросла роль окремих юридичних осіб, які здійснюють на вітчизняному ринку власну підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку. Особливо успішні компанії швидко стають монополістами у своїх сферах і пригнічують життєдіяльність інших дрібних і середніх фірм і підприємств. З метою уникнення масової монополізації ринку, держава змушена втручатися в ці відносини і регулювати їх.

Найбільш великим суб’єктам ринкових відносин належить високий відсоток національних фінансів, розподіл яких часто відбувається незаконними методами.

Всі учасники ринкових відносин одночасно є об’єктами державного фінансового регулювання, адже вони регулярно виплачують мита, податки та внески. Регулювання довкілля економічних суб’єктів відбувається згідно чинному законодавству і має свої норми, цілі і методи, наведені нижче.

Управління економікою

З розвитком економічної системи стали виникати складнощі, пов’язані з процесом її управління і підпорядкування. Виникла необхідність у створенні нової законодавчої бази і посилення державного контролю. Особливо в такому контролі потребують найбільш незахищені верстви населення. Незахищені суб’єкти ринкових відносин все частіше піддаються монопольному тиску і змушені йти з ринку, тільки-но почавши функціонувати.

Крім того, розглядаючи дане питання, необхідно акцентувати увагу на тому, що саме по собі держава є не тільки регулюючим чинником, а й безпосередньо суб’єктом ринкових відносин.

Але держава має ряд відмінностей від інших суб’єктів ринкової політики. Саме ця відмінність полягає в функції регулювання і урівноваження балансу ринкової політики. Це регулювання відбувається на основі державного впливу на економічну систему.

Можна так само відзначити, що держава є позаекономічної силою. Але при цьому тільки за допомогою економічних методів воно може здійснювати функцію регулювання вітчизняної економіки і впливати на функціонування і поведінку учасників ринкового господарювання та їх структурні підрозділи.

Мета державного регулювання економіки

Дане регулювання проводиться з метою урівноваження і контролю ринкових механізмів, правильного розподілу фінансових потоків, забезпечення нормальних умов для діяльності суб’єктів ринкових відносин. Останнім часом стала спостерігатися тенденція посилення регулюючої ролі державних структур в управлінні економічними процесами.

Державне регулювання так само передбачає згладжування негативних правових моментів, виникнення яких в умовах робочого функціонування ринкових механізмів неминуче.

Держава виконує такі економічні функції:

1) Забезпечує нормативно – правову основу для нормального функціонування суб’єктів ринкових відносин.

2) Забезпечує рівні умови конкуренції в ринковому середовищі – метод прийняття антимонопольних законів і освіти антимонопольних комітетів, що в останні роки, як показує статистика, стало особливо важливим моментом.

3) бере участь у регулюванні правильного розподілу фінансових ресурсів між суб’єктами ринкових відносин. Це реалізується через дію системи оподаткування. З державних фондів, які формуються за рахунок відрахувань з податкової системи, виробляються соціальні виплати, пенсії, допомоги, фінансування державних структур.

4) Функції охорони середовища життєдіяльності та фінансування системи розвитку науки.

5) Контроль трудової зайнятості населення та регулювання рівня безробіття.

6) Здійснення функцій виробництва того чи іншого виду товарів або фінансування підприємницьких структур, які виробляють товари для державних закупівель. Фінансування надання громадських послуг.

Як держава впливає на економіку?

Вплив державних структур на економічну систему країни здійснюється в двох основних напрямках:

    Задіяння державного сектора; Вплив на приватний виробничий сектор для виробництва товарів або послуг, які вигідні державою. При цьому враховуються комерційні інтереси приватних підприємців.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Регулювання економіки