Класифікація органічних з’єднань

Будова органічних сполук описується за допомогою структурних формул.

Структурною формулою називають зображення послідовності зв’язування атомів в молекулі за допомогою хімічних символів.

З поняттям послідовності з’єднання атомів в молекулі безпосередньо пов’язане явище ізомерії, т. Е. Існування з’єднань однакового складу, але різного хімічного стро – ення, званих структурними ізомерами (ізомери будови). Найважливішою характеристикою більшості неорганічних з’єднань слугує склад, який виражається молекулярною формулою, наприклад хлороводородная кислота HC1, сірчана кислота H2SO4. Для органі – чних сполук складу і відповідно молекулярна формула не є однозначними характеристиками, так як одному і тому самому складу може відповідати багато реально існуючих з’єднань. Наприклад, структурні ізомери бутан і ізобутан, маючи однакову молекулярну формулу С4Н10, розрізняються послідовністю зв’язування атомів і мають різні фізико-хімічні характеристики.

Ациклічні сполуки – це сполуки з незамкненою ланцюгом атомів вуглецю.

Аліфатичні (від грец. Aleiphar – жир) вуглеводні – найпростіші представники ациклических сполук – містять тільки атоми вуглецю і водню і можуть бути насиченими (алкани) і ненасиченими (алкени, алкадіени, алкіни). Їх структурні формули часто записують у скороченому (стислому) вигляді, як показано на прикладі н-пентану і 2,3-діметілбутана. При цьому позначення одинарних зв’язків опускають, а однакові групи укладають в дужки і вказують число цих груп.

Вуглецевий ланцюг може бути неразветвленной (наприклад, в н-пентанов) і розгалуженої (наприклад, в 2,3-діметілбутане і ізопрену).

Циклічні сполуки – це сполуки з замкнутим ланцюгом атомів.

Залежно від природи атомів, що складають цикл, розрізняють карбоциклические та гетероциклічні сполуки.

Карбоциклічні сполуки містять в циклі тільки атоми вуглецю і діляться на ароматичні та алициклические (циклічні неароматичного). Число атомів вуглецю в циклах може бути різним. Відомі великі цикли (поліпропіленгліколів), що складаються з 30 атомів вуглецю і більше.

Для зображення циклічних структур зручні скелетні формули, в яких опускають символи атомів вуглецю і водню, але символи інших елементів (N, O, S та ін.) Вказують.

Велике різноманіття органічних сполук можна розглядати в цілому як вуглеводні або їх похідні, отримані шляхом введення в структуру вуглеводнів функціональних груп.

Функціональна група – це гетероатомом або група атомів вуглеводневого характеру, що визначають приналежність сполуки до певного класу і відповідальних за його хімічні властивості.

З’єднання кожного класу становлять гомологічний ряд, т. Е. Групу споріднених сполук з однотипною структурою, кожний наступний член якого відрізняється від попереднього на гомологічну різницю СН2 у складі вуглеводневого радикала. Наприклад, найближчими гомологами є етан С2Н6 і пропан СзН8, метанол

СН3ВІН і етанол СН3СН2ОН, пропановая СН3СН2СООН і бутанова СН3СН2СН2СООН кислоти. Гомологи володіють близькими хімічними властивостями і закономірно змінюються фізичними властивостями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Класифікація органічних з’єднань