Інформаційна культура

Інформаційна культура є здатність суспільства ефективно застосовувати інформаційні ресурси і інструменти інформаційних комунікацій, а також використовувати прогресивні провідні результати і досягнення в сфері розвитку засобів інформатизації для цих цілей.

Поняття “інформаційна культура”: кілька інтерпретацій

Існує кілька визначень вищевказаного терміну:

    Інформаційна культура – це сукупність знань, якими володіє людина, і вміння їх використовувати на практиці для вирішення певних завдань; Інформаційна культура – це окрема галузь культури, яка пов’язана з функціонуванням інформації в суспільстві і утворенням інформаційних якостей конкретної особистості; Інформаційна культура – це конкретний рівень формування інформаційних процесів, рівень створення, збору, переробки та зберігання інформації, ступінь задоволення в певній мірі потреб людини в інформаційному спілкуванні; Інформаційна культура – це якісний показник життєдіяльності конкретної людини в сфері отримання, передачі, зберігання і застосування інформації, де основними є духовні загальнолюдські цінності; Інформаційна культура – це певний рівень знань, який надає можливість людині вільно без перешкод орієнтуватися в просторі інформації, брати активну участь в його формуванні та всіма методами сприяти інформаційному взаємодії..

Деякі фахівці вважають, що інформаційна культура чудово характеризує рівні розвитку певного суспільства, конкретної нації або народності, а також специфічних сфер діяльності таких, як, наприклад, культура мистецтва, побуту або праці.

Історія інформаційної культури

Фахівці відзначають, що інформаційна культура на рівні суспільства проявилася в п’яти інформаційних революціях:

    Відкриття мови; Знахідка писемності; Підставу друкарства; Винахід електрики; Застосування комп’ютерних технологій.

Сучасна інформаційна культура поєднує в собі всі свої попередні форми. Вона виступає в якості предмета, результату і засоби соціальної активності, добре відображає характер і рівень людської практичної діяльності.

Класифікація інформаційної культури

Класифікація інформаційної культури відповідно до областями інформативною діяльності інформаційна культура ділиться на:

    Технологічну; Організаційно-виробничу; Управлінську; Науково-пізнавальну; Інформаційну культуру словесного спілкування.

Критерії інформаційної культури людини

Фахівці називають такі ознаки інформаційної культури людини:

    Вміння адекватно виражати свою потребу в конкретній інформації; Здатність переробляти отриману інформацію і створювати нову; Ефективно здійснювати пошук необхідних даних; Вміння вести індивідуальні пошукові інформаційні системи; Здатність адекватно оцінювати інформацію; Вміння правильно відбирати необхідні дані; Здатність до комп’ютерної грамотності та інформаційного спілкування.

Критерії інформаційної культури є відмінними показниками рівня розвитку специфічних інструментів для освоєння різних об’єктів відображення. Ці критерії є, в першу чергу, критеріями пізнання соціальної та природної дійсності.

Короткий підсумок

Інформаційна культура абсолютно не зводиться до розрізнених знань і вмінь роботи за комп’ютером. Вона передбачає інформативну спрямованість цілісної особистості, яка володіє мотивацією до застосування і засвоєнню нових даних. Інформаційна культура, на думку фахівців, розглядається як одна з граней особистісного розвитку. Це шлях універсалізації якостей людини.

Оволодіння інформаційною культурою сприяє реальному розумінню людиною свого місця, себе і своєї ролі в цьому світі. Фахівці стверджують, для того, щоб сформувати хорошою рівень інформаційної культури, особливого значення потрібно надати саме утворення. Останнє має сприяти формуванню нового фахівця інформаційного суспільства, який володіє наступними навичками: виділення значущої інформації, диференціації даних, вироблення критеріїв оцінки інформації, вміло використовувати її.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інформаційна культура