Аналіз управління персоналом на підприємстві

Сутність системи управління персоналом на підприємстві

Персонал – один з найбільш складних об’єктів управління організації. Це обумовлюється тим, що на відміну від віх інших факторів виробництва, персонал наділений природною здатністю до прийняття рішень і до критичної оцінки пропонованих до нього вимог. Крім цього, персонал завжди має свої суб’єктивні інтереси, а також характеризується надзвичайною чутливістю до управлінських впливів, реакцію на які спрогнозувати дуже складно.

Система управління персоналом являє собою сукупність методів, прийомів і технологій організації роботи з людськими ресурсами.

Система управління персоналом – невід’ємний і найважливіший компонент системи управління будь-якої організації. Висока ефективність функціонування даної системи в рівній мірі важлива як для управління великими компаніями, так і для малих фірм.

В сучасних умовах основні показники діяльності практично будь-якого бізнесу багато в чому залежать саме від успішної побудови ефективної системи управління персоналом.

Основні аспекти аналізу управління персоналом

Кадровий склад будь-якої організації необхідно формувати у відповідності з наступними основними показниками:

    Фактична чисельність працівників організації (в тому числі, постійних і тимчасових, сумісників і т. д.) Склад трудових ресурсів за характером виконуваних видів діяльності (основні, адміністративні, допоміжні і т. д.) Склад трудових ресурсів за соціально-демографічними характеристиками (вік, стать, і т. д.) Рівень кваліфікації і ін.

Показники оцінки ефективності використання людських ресурсів:

    Прибуток (обсяг виробництва) на одного співробітника Продуктивність праці за одиницю часу (в вартісних і натуральних одиницях виміру) Плинність кадрів Час, що витрачається на виробництво одиниці продукції Показник абсентеїзму Втрачена продуктивність (додана вартість за годину, помножена на кількість втрачених годин, внаслідок неявки співробітників) Коефіцієнт внутрішньої мобільності (відношення кількості працівників, які зазнали ротації за конкретний період, до середнього числа співробітників) Загальні витрати організації на оплату праці (в тому числі податкові відрахування) Питома вага витрат на оплату праці в загальному обсязі витрат організації Витрати на одного співробітника (відношення питомої ваги витрат на оплату праці до кількості працівників в організації) Витрати на оплату праці за один продуктивний годину (можна обчислити як відношення загальних витрат на оплату праці працівників до загальної кількості робочих годин).
Аналіз витрат

Одним з найбільш поширених методів оцінки ефективності управління персоналом є аналіз витрат.

Витрати на управління персоналом підрозділяють на первинні та відновлювальні.

Початкові витрати включають витрати на пошук, залучення, а також професійну адаптацію нових працівників.

Відновлювальні витрати – це поточні витрати на підвищення рівня кваліфікації та мотивації персоналу, заміну одних працівників іншими і т. Д. Періодичне підвищення кваліфікації кадрів – невід’ємний фактор успішної роботи підприємства.

У різних організаціях кваліфікаційні вимоги до персоналу можуть один від одного помітно відрізнятися, однак існують найбільш загальні параметри, які зустрічаються практично на кожному підприємстві:

    Рівень кваліфікації Освіта Інтелектуальні особливості Фізичні данні Навички, здатності Особливості характеру Інтереси і потяги Мотивація до праці та ін.

При розгляді кожного з параметрів слід визначити, що є:

    Істотним (той мінімум, яким повинен відповідати кандидат на займану посаду) Бажаним (реальний рівень, який необхідний організації для досягнення поставлених цілей) Протипоказаним (перелік недоліків, які є неприйнятними для організації).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз управління персоналом на підприємстві