Менеджмент

Контролінг на виробництві

Поняття контролінгу на виробництві Контролінг на виробництві – це система, яка складається з набору різних методів та інструментів для повного управління виробничим процесом. Контролінг, в даному випадку, забезпечує інформаційну систему з набором всіх цих,

Позитивна і негативна мотивація

Види мотивації Вся діяльність людини пронизана мотивацією на виконання того чи іншого вчинку, а різноманітність мотивів обумовлює і різноманітність моделей поведінки. Основними мотивами є: Мотив самоствердження, проявляється через прагнення зайняти своє місце в соціумі,

Процес управління ризиком

Система управління ризиками на підприємстві повинна передбачати ефективну організацію самого процесу управління. Для цього важливо відпрацювати послідовну сукупність процедур, спрямованих на прогнозування, виявлення та зниження невизначеності, закріпити кожну процедуру за конкретним виконавцем, функціональним підрозділом.

Організація ризик-менеджменту

Система ризик-менеджменту орієнтована на досягнення необхідного балансу між отриманням доходів і скороченням збитків від підприємницької діяльності і покликана бути складовою частиною системи менеджменту підприємства, тобто повинна бути інтегрована в загальну стратегію компанії, її бізнес-план

Комерційна розвідка: визначення

Визначення поняття Комерційна (конкурентна, економічна, ділова, бізнес-розвідка) – це збір і обробка даних, отриманих з різних джерел, призначених для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності комерційної організації. Інформація, на відміну від промислового шпигунства,

Роли менеджеров в организации

Кроме различий в навыках и уровне властных полномочий, руководители в организации отличаются еще и ролями, которые выполняются ими в каждый конкретный момент времени. Согласно исследованиям Генри Минцберг [38], руководители в организациях выполняют межличностные, информационные

“Містер зовнішній” і “містер внутрішній”

Як правило, в успішних організаціях є як мінімум два лідери, які відповідають за її роботу, – це “містер зовнішній” і “містер внутрішній”. “Містер зовнішній” – це людина, яка відповідає за зовнішню розвиток організації. Він

Значення оцінки ефективності менеджменту

Оцінка ефективності в сучасних умовах Завдання щодо підвищення ефективності менеджменту пов’язана з важливими змінами в системі керівництва сучасних організацій. Роль державної форми власності стала слабкою, що застосовується в державних установах адміністративно-командна система перестала бути

Розстановка персоналу

Під розстановкою персоналу в організації розуміється доцільне розподіл готівкових працівників по підрозділах і робочих місцях відповідно до ухваленій у організації системою поділу і кооперації праці, з одного боку, і здібностями працівника – з іншого.

Наука управления или количественный подход

Наука управления или количественный подход (management science) (1950 – по настоящее время). Предусматривает применение математических, количественных методов для обоснования решений во всех областях сознательной человеческой деятельности. Одним из первых, кто применил математические и статистические