Поточний капітал і фактори, що впливають на його величину

Одним із властивостей капіталу підприємства є безперервний кругообіг, що відбивається на його величину, структуру й джерела фінансування. Капітал, який бере участь у діяльності підприємства в певному періоді часу, вважається поточним. Його стан (обсяг, структура) фіксується в балансі підприємства на конкретну дату. Поточний капітал відрізняється від первісного часом використання, відповідно, і його величиною. Як правило, обсяг поточного капіталу збільшується в порівнянні з раніше вкладеними коштами за рахунок позитивних результатів господарювання (прибутку). Джерелами його збільшення можуть бути також додаткова емісія цінних паперів і залучення позикових коштів. В окремих випадках обсяг поточного капіталу зменшується в порівнянні з початковими ресурсами, що може бути наслідком втрат, збитків або відволікання коштів з обороту підприємства. Таким чином, обсяг поточного капіталу визначається таким чином:

Кт = Кп + П + Ка + З к – У – С,

Де Кп – початковий капітал; П – отриманий прибуток; Ка – додаткова емісія акцій; Зк – залучення позикових коштів; У – збитки; С – відволікання коштів (внески в інші підприємства, погашення кредиторської заборгованості і т. Д.).

На обсяг поточного капіталу впливають зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх відносяться: інфляційні процеси, зміни в системі оподаткування, кон’юнктура ринку, що впливає на попит товарів, зміна цін на сировину і матеріали, платоспроможність партнерів та інші непередбачені обставини.

Внутрішні чинники відображають ефективність управлінських дій, спрямованих на:

– акумуляцію основних грошових надходжень. Вміле обгрунтування рішень та їх реалізація в області виробництва продукції, її збуту і стягнення дебіторської заборгованості сприяє збільшенню грошових надходжень від реалізації продукції;

– мобілізацію додаткових доходів від інших видів діяльності та ефективні вкладення тимчасово вільних грошових коштів;

– реалізацію завдань, пов’язаних з раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на поточні потреби, зниження рівня витрат;

– вибір і виконання стратегічних завдань, що забезпечують розвиток і модернізацію виробництва та отримання високого економічного ефекту;

Ці та інші заходи дозволяють забезпечувати позитивні фінансові результати діяльності як основи збільшення поточного капіталу і прискорення його оборотності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поточний капітал і фактори, що впливають на його величину