Джерела формування власного капіталу підприємства

Формування капіталу підприємства відбувається за рахунок власних і позикових ресурсів. Фінансова незалежність господарських суб’єктів забезпечується за допомогою акумуляції власних коштів як вирішального джерела фінансування їх діяльності. Власні ресурси можуть бути накопичені в грошовій, матеріальній формі і у формі нематеріальних активів. У грошовій формі (у касі та на рахунках в банку) виступають в основному заощадження власників. Залежно від організаційно-правової форми підприємства його власний фінансовий капітал може формуватися за рахунок випуску і подальшого продажу акцій, вкладень у статутний капітал паїв, часток, вкладів і т. Д.

Формування первісного капіталу в вирішальній мірі здійснюється за рахунок власних коштів (грошових накопичень, цінних паперів). У процесі поточної діяльності обсяг власних джерел фінансування може збільшуватися за рахунок:

    1) нерозподіленого чистого прибутку; 2) додаткових випусків облігацій, акцій або збільшення їх номінальної вартості; 3) отримання державними підприємствами додаткових коштів у вигляді дотацій, субвенцій від державних органів.

Головними особливостями власного капіталу є:

– Необмежені права розпорядження цими ресурсами, які можуть використовуватися на потреби господарювання, надаватися в тимчасове користування або продаватися іншим суб’єктам;

– Відсутність сплати позичкового відсотка та інших зборів за залучення позикових коштів;

– Здатність забезпечення фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді.

Дотримання цих переваг передбачає оптимізацію співвідношень між власними і позиковими ресурсами та обліку специфіки виробництва в конкретних умовах господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Джерела формування власного капіталу підприємства