Сутність і основні форми капіталу підприємства

Капітал підприємства відображає обсяг авансованих ресурсів у господарську діяльність підприємства, що забезпечують його функціонування з метою отримання певних доходів. Загальна величина капіталу в грошовій формі відображається в пасиві балансу і характеризує джерела фінансування суб’єкта господарювання.

До його найважливішим рисам слід віднести:

1) капітал підприємства є обов’язковим елементом, що забезпечує стабільне функціонування виробництва і його розвиток;

2) величина капіталу в основному визначає ринкову вартість підприємства. У цій якості виступає, передусім, власний капітал, що відображає обсяг його чистих активів (сформованих за рахунок власних коштів). Разом з тим, використовуваний підприємством сукупний капітал характеризує одночасно і залучені позикові кошти, щоб забезпечити отримання додаткових доходів;

3) динаміка капіталу і рівень його рентабельності є найважливішим барометром ефективності господарської діяльності підприємства.

Існує багато критеріїв розподілу капіталу, серед основних виділяють наступні:

1) форма власності: власний і позиковий капітал. Власний – ця загальна вартість засобів підприємства, що належать йому на правах власності. Позиковий характеризує залучені грошові ресурси для фінансування підприємства на поворотній основі. Всі форми позикового капіталу являють собою його фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню в передбачені терміни;

2) час і мета створення: початковий і поточний. Початковий капітал асоціюється з тими засобами, якими повинен розташовувати будь-який господарюючий суб’єкт, щоб почати свою діяльність. Поточний капітал визначається за якийсь відрізок часу (рік, квартал, місяць), його стан фіксується в балансі підприємства на конкретну дату (початок, кінець звітного періоду);

3) час використання: короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий. Короткостроковий капітал являє собою вкладення коштів на період до 1 року (авансування грошових коштів в оборотні активи, придбання короткострокових цінних паперів). Середньостроковий капітал характеризує процес інвестування грошових ресурсів на період від 1 до 3 років (придбання довгострокових цінних паперів, фінансування капітальних вкладень). Довгостроковий капітал інвестується на період від 3 і більше років (вкладення коштів у великі інвестиційні проекти).

4) об’єкт інвестування і ступінь ліквідності: основний і оборотний. Основний – це та частина капіталу, що інвестується у необоротні активи. Оборотний капітал характеризує ту його частину, яка фінансує всі види оборотних активів;

5) форми відображення:

    – Капітал у фінансовій формі (грошові ресурси, цінні папери); – В матеріальній формі (основні та оборотні засоби); – В нематеріальній формі (патенти, права).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сутність і основні форми капіталу підприємства