Потік готівки

Потік готівки – загальний обсяг отриманих або виплачених готівки. Англійська назва – cash flow. Синоніми – потік готівки, грошовий потік.

Грошовий потокПоток готівки – числовий ряд, який абстраговані від свого економічного змісту, що складається з послідовності виплаченої і отриманої готівки, розподіленої в конкретному часовому відрізку. Основа грошового потоку – круговорот готівки: конвертація грошей в запаси, далі – в дебіторську заборгованість і знову в готівку. Коли грошовий потік знижується або повністю перекривається, компанія стає неплатоспроможною.

Потік готівки – обсяг коштів, що представляє собою різницю між наступними параметрами:

– прибутком і витратами економічного суб’єкта (фірми, компанії, підприємства);

– отриманими і здійсненими виплатами.

Сутність потоку готівки

Потік готівки відображає здатність компанії до самофінансування, показує її потенціал, рівень прибутку. Благополуччя підприємства залежить від обсягу грошових надходжень, що покривають поточні зобов’язання. Дефіцит необхідного запасу готівки – сигнал про фінансові проблеми.

Грошовий потік являє собою загальну суму нерозподіленого доходу компанії, а також її амортизаційних відрахувань, які зберігаються з метою створення свого джерела фінансів і для майбутнього відновлення капіталу.

Потік готівки: контроль, особливості управління

Для контролю грошового потоку визначається:

– склад ЦФО, за якими здійснюється контроль і формування бюджетів;

– склад співробітників підприємства, які виступають в якості ініціаторів виплат, акцептантов і контролерів;

– обов’язки і завдання кожного працівника, який бере участь в бізнес-процесі (осіб, відповідальних за прийняття рішень, визначення грошових лімітів і так далі);

– часовий графік проходження виплат (встановлюється послідовність і терміни здійснення виплат).

Контроль потоку готівки здійснюється за такими принципами:

– прозорості та достатності наданої інформації;

– контролю і плановості;

– ефективності і раціональності;

– ліквідності та платоспроможності.

Управління грошовим потоком

Основа управління грошовим потоком – наявність достовірної і повної інформації, яка формується з даних управлінського або бухгалтерського обліку. Сюди входять такі складові – рух коштів в касі і на рахунках, основні види заборгованості (кредиторська і дебіторська), графіки погашення позик, бюджети податкових платежів і майбутніх закупівель.

Управління потоком готівки – можливість налагодити фінансову діяльність компанії і досягти наступних завдань:

– поліпшити якість оперативного управління підприємством з позиції витрачання коштів і збалансованості капіталу;

– збільшити обсяги продажів і оптимізувати витрати за рахунок грамотного управління ресурсами;

– підвищити ефективність управління боргами і витратами на їх обслуговування;

– поліпшити умови в переговорному процесі з постачальниками і кредиторами;

– збільшити ліквідність підприємства;

– сформувати надійну базу для контролю ефективності кожного з підрозділів організації;

– знизити поточні потреби компанії, а також вибрати раціональну структуру потоків готівки;

– організувати ефективне використання вільних коштів;

– забезпечити підприємство профіцитом потоку готівки і необхідним рівнем платоспроможності в майбутньому періоді.

Показник cash flow можна використовувати для вирішення наступних завдань:

– обчислення загальної вартості проекту або норми прибутковості;

– визначення загальної ліквідності бізнесу;

– оцінки “якості” прибутку, отриманого компанією за певний період. Якщо чистий прибуток формується за рахунок безготівкових надходжень, то вона має низьку якість;

– оцінки існуючих ризиків в межах певної послуги (продукту).

Потік готівки компанії за певний часовий проміжок (квартал, рік, півроку) дорівнює зміні в обсязі касової готівки за цей час. Він може бути двох видів:

– позитивним. У цьому випадку обсяг касової готівки зростає і компанія отримує доступ до більшого обсягу коштів;

– негативним. Обсяг касових коштів знижується і підприємство відчуває дефіцит грошей.

Повний потік готівки вважається як сума потоків, класифікованих в декількох областях:

– експлуатаційної. Сюди включаються кошти, отримані або витрачені в результаті активності підприємства в діловій сфері. Експлуатаційний грошовий потік – сума готівкової прибутку і змін в оборотному капіталі. Як правило, цей показник вище нуля;

– інвестиційної. Тут відображаються кошти, отримані від реалізації довгострокових активів та витрачене на вкладення, придбання довгострокових інструментів;

– фінансової. В даному потоці враховані гроші, отримані від емісії акцій або облігацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Потік готівки