Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Суть і завдання аналізу фінансових результатів

Аналіз фінансових результатів і рентабельності організації – це оцінка і прогноз фінансового стану компанії на основі даних її бухгалтерської звітності. В систему показників фінансових результатів входять абсолютні (прибуток) і відносні (рентабельність) показники ефективності діяльності підприємства.

Процес дослідження і оцінки фінансових результатів включає аналіз динаміки наступних показників прибутку:

    Виручки. Прибутки від продажів. Позареалізаційні доходи. Прибутку до оподаткування. Чистого прибутку.

Показники прибутку не завжди здатні забезпечити чітке уявлення про ефективність діяльності організації, тому для її вимірювання додатково застосовують коефіцієнти рентабельності (прибутковості). Рентабельним вважається підприємство, результати від продажу продукції якого покривають всі витрати виробництва, утворюючи при цьому суму прибутку достатню для нормального функціонування підприємства.

До переліку основних завдань аналізу фінансових результатів входить:

    Факторний аналіз прибутку, отриманої від основної діяльності підприємства; Оцінка фінансових результатів, отриманих в результаті іншої діяльності; Аналіз динаміки прибутку та рентабельності; Аналіз розподілу чистого прибутку; Виявлення та оцінка потенційних резервів зростання прибутковості і прибутку.

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Аналіз фінансових результатів використовує фінансові коефіцієнти в якості відправної точки для інтерпретації показників бухгалтерської звітності. Однією з його важливих складових є розрахунок і аналіз таких показників, як рентабельність і ефективність використання ресурсів.

Для аналізу ефективності використання ресурсів компанії використовують такі фінансові показники:

    Коефіцієнт оборотності активів. Коефіцієнт поточної ліквідності. Коефіцієнт термінової ліквідності.

Коефіцієнт оборотності активів = обсяг продажів / (необоротні активи + оборотні активи – короткострокові зобов’язання).

Він показує обсяг продажів, який припадає на кожен вкладений в справу рубль.

Коефіцієнт поточної ліквідності – це відношення оборотних активів до короткострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт демонструє співвідношення між вартістю активів, які можна перетворити на готівку грошові кошти в наступному фінансовому році, і заборгованістю, що підлягає погашенню в тому ж періоді.

Коефіцієнт термінової ліквідності = (оборотні активи – запаси) / короткострокові зобов’язання.

Цей коефіцієнт показує яку частину заборгованості підприємства можна погасити за рахунок його оборотних активів, якщо неможливо швидко перевести запаси компанії в готівку грошові кошти.

Аналіз рентабельності

Для аналізу рентабельності використовують три групи показників, які розраховуються на основі:

    Виробничих активів Прибутку Потоків готівкових грошових коштів

Перша група показників рентабельності розраховується, як відношення чистого прибутку до авансованих засобів (виробничих активів, інвестованого і акціонерного капіталу та ін.).

Друга група показників характеризує рентабельність реалізованої продукції, товарів або послуг. Вона дозволяє визначити вплив зміни цін і собівартості товарів на зміну їх прибутковості.

Третя група дає уявлення про можливості компанії виконати свої зобов’язання готівковими коштами (наприклад, відношення чистого потоку грошових коштів підприємства до його власного капіталу).

Рентабельність може бути представлена ​​у вигляді коефіцієнта або в процентному вираженні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аналіз фінансових результатів і рентабельності