Державний бюджет

Бюджет – конкретний детальний план збору та використання ресурсів економічними агентами за певний період. Державний бюджет – кошторис доходів та видатків держави на певний період часу (як правило, з 1 січня до 31 грудня), складена із зазначенням джерел надходження державних доходів і напрямів, каналів витрачання грошей. Державний бюджет складається урядом і затверджується вищими законодавчими органами (у Росії – у вигляді закону Державної Думи Федеральних Зборів РФ). Сам бюджет держави є законом. Після закінчення фінансового року Уряд Російської Федерації має відзвітувати про виконання бюджету.

Функції державного бюджету: регулює грошові потоки держави, зміцнює зв’язки між центром і суб’єктами федерації; легально контролює дії уряду; несе інформацію про наміри уряду учасникам економічної діяльності; визначає параметри економічної політики і задає рамки можливих дій уряду.
За допомогою бюджету вирішуються питання фінансового регулювання на макрорівні і в масштабах всієї економіки. Економічне значення бюджету полягає в тому, що він формує значну частину кінцевого попиту (за рахунок його коштів формується більша частина доходів від населення, купуються великі обсяги продукції, створюються державні резерви). Через бюджет проходять значні фінансові потоки, він безпосередньо впливає на формування важливих економічних показників. Бюджет є способом перерозподілу грошових доходів населення, підприємств та інших юридичних осіб в інтересах фінансування державних та інших суспільних витрат.

Доходи державного бюджету: податки на доходи юридичних і фізичних осіб, надходження від реального сектора (податок на прибуток), надходження непрямих податків і акцизів, мита та неподаткові збори, регіональні і місцеві податки. Формування доходів бюджетів здійснюється відповідно до бюджетного і податкового законодавства Російської Федерації; кошти вважаються надійшли в дохід бюджету з моменту вчинення кредитною організацією операції з їх зарахуванню на рахунок органу, виконуючого бюджет; доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів; в доходи бюджету поточного року зараховується залишок коштів на кінець попереднього року.
Податкові доходи становлять передбачені податковим законодавством федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а також пені і штрафи. Неподаткові доходи становлять: доходи від використання державній або муніципальній власності; доходи від продажу державній або муніципальній власності; доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування; штрафи, компенсації; доходи, отримані від бюджетів інших рівнів бюджетної системи у вигляді фінансової допомоги і бюджетних позичок.
До доходів від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, належать: орендна плата за здачу в тимчасове користування майна, що перебуває у державній або муніципальній власності; відсотки по залишках бюджетних коштів на рахунках у кредитних організаціях; доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутних капіталах господарських товариств, або дивідендів по акціях, що належать Російській Федерації, суб’єктам Федерації або муніципальних утворень.
Власні доходи бюджетів – доходи, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами. Регулюючі доходи бюджетів – федеральні і регіональні податки, за якими встановлюються нормативи відрахувань до бюджетів суб’єктів Федерації або місцеві бюджети на черговий фінансовий рік.
Державні доходи – частина національного доходу країни, звертаємося в процесі його розподілу через різні види грошових надходжень у власність і розпорядження держави з метою створення фінансової бази для виконання його завдань щодо здійснення соціально-економічної політики, забезпечення оборони і безпеки країни.
Дохідна частина державного бюджету складається з трьох основних частин: податків (прямі і непрямі податки), неподаткових доходів, доходів цільових бюджетних фондів.
Витрати державного бюджету: промисловість, соціальна політика, сільське господарство, державне управління, міжнародна діяльність, оборона, правоохоронна діяльність, наука, охорона здоров’я, освіта. Капітальні витрати (бюджет розвитку) – витрати на інноваційну та інвестиційну діяльність. Поточні видатки бюджетів – витрати, що забезпечують функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ. Витрати бюджетів здійснюються у формах: асигнувань на утримання бюджетних установ; коштів на оплату товарів, робіт і послуг за державними чи муніципальній контрактами; трансфертів населенню; бюджетних кредитів; субвенцій і субсидій; інвестицій у статутні капітали діючих або знову створюваних юридичних осіб; кредитів іноземним державам; коштів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань.
До витрат, що фінансуються спільно з держбюджету, федеральних і муніципальних бюджетів, можна віднести: державну підтримку галузей промисловості (будівництво, сільське господарство, транспорт, зв’язок); забезпечення правоохоронної діяльності; забезпечення протипожежної безпеки; науку і соціально-культурні заходи.
Види державного бюджету
* Збалансований бюджет (в якому рівні співвідношення доходів і витрат).
* Дефіцитний бюджет (витрати бюджету вище доходів).
* Профіцитний бюджет (доходи бюджету вище витрат).

Джерела фінансування бюджетного дефіциту:
а) внутрішнє фінансування: випуск і продаж цінних паперів (облігації та векселі), бюджетні позички, отримані від бюджетів інших рівнів; використання коштів центрального банку; б) зовнішнє фінансування: продаж цінних паперів на світовому фінансовому ринку, кредити іноземних банків і міжнародних фінансових організацій, кредити іноземних урядів.
Вимоги до бюджету: не повинен мати жорсткої прив’язки доходів до витрат (забезпечується гнучкість економічної політики); повинна дотримуватися ієрархія бюджетів (сприяє автономності бюджетів); повинні бути включені всі доходи і витрати підконтрольні уряду.
Покриття дефіциту бюджету здійснюється спеціальними фінансовими методами: випуск в обіг додаткової грошової маси (інфляція); випуск облігацій державної позики (внутрішній борг); фінансування і кредитування інших держав (зовнішній борг).
Спільними заходами з регулювання (скорочення) дефіциту держбюджету є: реорганізація податкової системи у бік підвищення її ефективності; реструктуризація державного зовнішнього боргу; посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів; скорочення витрат бюджету на дотації збитковим галузям; упорядкування діючої системи соціальних пільг.
Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету:
1. Внутрішні джерела: кредити, отримані від кредитних організацій в рублях; державні позики, здійснювані шляхом випуску цінних паперів від імені Російської Федерації;
2. Зовнішні джерела: державні позики, здійснювані в іноземній валюті шляхом випуску цінних паперів від імені Російської Федерації; кредити урядів іноземних держав, юридичних осіб і міжнародних фінансових організацій в іноземній валюті.

Фактори, що впливають на стан державного бюджету: довгострокові тенденції податкових надходжень і державних витрат; фаза економічного циклу в країні; поточна політика держави.

Державний борг – сума заборгованості держави по випущених і непогашених позик, включаючи нараховані за ними відсотки. Обслуговування боргу – виплата відсотків по заборгованості і поступове погашення основної суми боргу.
1) Внутрішній державний борг – боргові зобов’язання федерального уряду перед юридичними і фізичними особами, виражені в національній валюті. Внутрішні боргові зобов’язання: ринкові (боргові зобов’язання, випущені державою на внутрішньому ринку у вигляді цінних паперів – облігацій); неринкові (виникають в результаті виконання бюджету – борг бюджетних організацій до кінця переоформляється в державний внутрішній борг).
Причини виникнення внутрішнього державного боргу
* Отримання державою кредитів від комерційних банків, юридичних осіб, виражених в національній валюті.
* Здійснення державою внутрішніх позик (розміщення цінних паперів від імені держави).
* Надання бюджетних позичок одним рівнем бюджетної системи іншому.
2) Зовнішній державний борг – заборгованість держави по непогашених зовнішніх позиках і невиплаченими за ними процентами міжнародним і державним банкам, організаціям, урядам, приватним іноземним банкам та ін., Виражених в іноземній валюті. Зовнішній державний борг увазі жорсткі терміни погашення кредиту, недотримання яких веде до нових санкцій.
Реструктуризація боргу – перегляд умов обслуговування боргу (відсотків, сум, строків початку повернення). Реструктуризація проводиться у разі неможливості виплати країною боргу на початкових умовах.
Заходи з управління державним боргом: недопущення боргової ситуації, при якій всі ресурси працюють на виплату боргу, а не на збільшення національного багатства; пошук коштів для виплати боргу; нейтралізація негативних наслідків державного боргу; ефективне використання коштів запозичення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний бюджет