Мікроекономіка: предмет, основи, методи і проблеми

Економічна наука – це наука про способи використання найбільш дефіцитних ресурсів, які вибирає суспільство для створення різноманітних товарів і послуг з метою задоволення потреб індивідів і різних громадських груп.

В цілому економіка вивчає протиріччя постійних потреб і обмежені ресурси і є високоорганізованої діяльністю, яка перетворила наукові методи в формування сучасної цивілізації, що виникла в Новий час.

У період епохи Просвітництва, промислової та інтелектуальної революції (XVII-XVIII ст.) Забобони і догмати про економіку припинилися, і вона закріпила за собою право називатися наукою як основною рушійною силою, яка потребує експериментальному методі.

І тільки англійський вчений Френсіс Бекон усвідомив всю важливість цього досвіду. Він заснував в 1662 році в Лондоні Королівське наукове товариство, метою якого було втілити в реальність ідеї великого філософа Бекона, які сприятимуть розвитку сучасної науки на благо людства. Членами цього товариства були Ісаак Ньютон, Джон Локк, Роберт Бойль, Роберт Хук і ін., Але засновником сучасної економіки став Вільям Петті. Надалі і в інших країнах стали виникати подібні громадські групи і академії. У Росії засновником наукової економічної академії є М. В. Ломоносов.

В кінці ХІХ ст. в економіці стався переворот у вивченні національного багатства народів, і важливою складовою в науці стало раціональне поведінку індивідів, що і сконцентрувало увагу наукових діячів на розгляді ринкових відносин окремих агентів. Таким чином економіка стала наукою і раціональна поведінка агентів (людей) в процесі виробництва, споживання та розподілу благ при використанні обмежених ресурсів.

У 1929-1933 рр. в період жорстокої економічної кризи уявлення про економіку сильно похитнулося через відсутність рівноваги економічної складової на мікро – і макрорівні. Причиною чого стало поділ предмета економіки на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку.

Що таке мікроекономіка?

Мікроекономіка (в перекладі з англ. Мicroeconomics) – добре розроблений навчальний предмет, який є стандартною частиною освіти в будь-якій країні, зріла, з відточеними інструментами наука, що має чіткі визначення і велику область для їх застосування. Мікроекономіка вивчає поведінку конкретних економічних одиниць (домашніх господарств і фірм), функціонування окремих товарів, ринків і ресурсів, а також значення загальних (тр), граничних (мр) і середніх (ар) продуктів.

Основи мікроекономіки

Мікроекономіка – наука, що вивчає поведінку окремих агентів і прийняття їх власних рішень.

Її основними проблемами є:

  Розподіл ресурсів; Стан ринків; Ціни і обсяги випуску; Споживання економічних благ.

Мікроекономіка вивчає співвідношення цін конкретних благ, в той час як макроекономіка вивчає абсолютний рівень цін. Особливе значення має вивчення наступних мікроекономічних питань:

  Мікроекономіка: основні частіповеденіе людей, що закріплюється в громадських структурах та інститутах (ринках, власності і т. П.); Прийняття рішень і реалізація економічних дій; проблема вибору (пов’язано з обмеженістю використання економічних благ). Головним завданням економічних агентів в мікроекономіці є здійснення вибору в непростих обмежених ресурсами умовах.

Даний вибір, як правило, грунтується на наступних питаннях:

  Що робити; Який обсяг виробленого предмета (товару або послуги); Яким чином його виробляти; Хто буде отримувати те, що буде вироблено; Який обсяг ресурсів необхідно використовувати для споживання на початковому етапі і який – в майбутньому.

Сучасна мікроекономіка дає можливість зробити правильний вибір, вивчивши чотири її основні частини:

  Аналіз закономірностей освіти споживчого попиту (теорії граничної корисності); Аналіз пропозицій, вивчення поведінки окремих агентів і формування витрат в ринкових умовах; Аналіз співвідношення пропозиції і попиту в залежності від форм ринків, щодо досконалої і недосконалої конкуренції; Теорія розподілу (аналіз ринків, проблем ціноутворення, факторів виробництва).

Основи функціонального аналізу заклав Адам Смітт, який і є першим засновником мікроекономіки. Однак прийнято вважати засновниками цієї науки і таких вчених, як Т. Мальтус і Ж. Б. Сей з їх теоріями трьох факторів виробництва та законом знижується прибутковості, які використовуються і сьогодні, а також інших відомих вчених-економістів, які зробили великий внесок у розвиток мікроекономіки.

Предмет мікроекономіки

Мікроекономіка: основи Об’єктом вивчення мікроекономіки прийнято вважати економічну діяльність людей і загальні економічні проблеми, що виникають в ході економічної діяльності, які вирішуються відповідно до існуючих державними інститутами і їх системами.

Предмет мікроекономіки включає в себе економічні суб’єкти, економічні дії і економічні блага.

До економічних суб’єктів відносяться будь-які самостійно діючі одиниці (підприємства, домогосподарства і т. П.), Що виникли з метою отримання економічної вигоди або споживання власних благ.

Суб’єкти мікроекономіки включають в себе два види діяльності:

  Перетворення одного об’єкта в інший (виробники); Використання об’єкта для власних потреб (споживачі).

Економічні блага являють собою предмети матеріального і нематеріального характеру, здатні задовольняти потреби споживача або використовуватися для досягнення поставлених цілей виробника.

Економічне дію того чи іншого економічного суб’єкта – це прийняття ним певного рішення і подальше його здійснення.

Таким чином, предмет мікроекономіки – прийняття економічних рішень економічними суб’єктами з використанням економічних благ.

Методи мікроекономіки

Будь-які досягнення в мікроекономіці тісно пов’язані з використанням методів, заснованих на пізнанні економічної життя суспільства.

До найпоширеніших методів дослідження в даній науці відносяться дедукція і індукція.

Індукцією прийнято вважати дослідження від конкретних фактів до загальних узагальнень і висновків.

Дедукція є хід навпаки, від загального до конкретного.

Досить широко в мікроекономіці використовується наступний технічний прийом гранична аналіз. Він застосовується для побудови мікроекономічних моделей і дозволяє визначити, яким чином кожна проведена додаткова операція, що здійснюється в певний період часу, впливає на досягнення мети, що в кінцевому підсумку сприяє розробці теорій і моделей для її вдосконалення.

Але є і спрощене уявлення економічної дійсності, яке носить назву економічної моделі. Це система взаємозв’язку між економічними змінними, головним завданням якої є прогнозування результату, а метою – допомога в розумінні дій того чи іншого сектора економіки.

Найпростішим і часто використовуваним видом економіко-математичного моделювання вважається моделювання в двомірному просторі (за допомогою графіків).

Також використовується метод абстрагування (можливість спрощення об’єкта, який досліджується, методом виключення в ході аналізу деяких деталей) більшою мірою у випадках неможливості дослідження всіх деталей економічного явища.

Мікроекономіка формулює закони, які вказують на те, що одне економічне явище провокує розвиток іншого, але тільки при рівних умовах; при цьому інші фактори, що впливають на ситуацію, не мають важливого значення. Такий метод в мікроекономіці називається припущенням “при інших рівних умовах”.

Величезне значення в мікроекономіці має функціональний аналіз. Вибирається характерна риса, проводиться сортування факторів, які будь-яким способом впливають на неї, після чого визначається характер взаємозв’язку.

Широко використовується в мікроекономіці рівноважний підхід, заснований на вивченні економічних динамічних явищ. Контролюючи динаміку економічних явищ, мікроекономіка виявляє стани, що характеризуються відносною стабільністю (рівновагою).

Проблеми мікроекономіки

Економічні суб’єкти (підприємці, вкладники капіталу, домашні господарства, фірми і т. П.) Стикаються з таким важливим проблемним питанням, як ціна.

Ціна послуги або товару – орієнтир, керуючись яким і споживачі і виробники забезпечують особистий інтерес і визначають вигоду. Тому найголовніша проблема мікроекономіки – це аналіз чинників, які впливають на ціноутворення товару на конкретних ринках.

Як стверджував у своїх дослідженнях загальновизнаний авторитет з проблем ціноутворення Альфред Маршалл: “головні ціноутворюючі фактори – це пропозиція і попит, а також всі, що на них впливає”.

Впливати ж на них можуть такі показники: низький рівень ресурсів, витрати виробництва, корисність товару, часовий інтервал, можливості фірми і т. Д.

Отже, мікроекономіка вивчає попит і пропозицію.

Попит – одна зі сторін в процесі ринкового ціноутворення; кількість товару, пропоноване за прийнятну ціну, яка згодом буде куплено в певний період часу. Попит, який забезпечений коштами покупця, прийнято називати платоспроможним.

Основним фактором, що впливає на попит, є ціна. Між величиною попиту і ціною існує зворотний зв’язок: завищена ціна знижує попит і навпаки. Такий зв’язок називається законом попиту.

Будь-які рухи в мікроекономіці, що стосуються попиту, відбуваються через встановленої ціни, а також при зміні попиту через вплив наступних нецінових чинників:

Основи науки мікроекономікіпотребітельскіх смаків (споживчі смаки суб’єктивні, врахувати їх складно, але визначити їх тенденцію можливо: сприятливе для будь-якого продукту зміна споживчих смаків (наприклад, мода на кеди) сприяє підвищенню попиту. Зворотна ситуація (мода на кеди пройшла), безсумнівно, знизить попит);

  Через кількість покупців (на збільшення попиту впливає зростання числа покупців, (наприклад, збільшення тривалості життя підвищать медикаменти), зниження зростання числа покупців, навпаки, знизить на них попит); Через кількість доходів покупців (в більшості випадків підвищення доходу приводить до збільшення попиту на товари, що відрізняються якістю, ніж ціною); Цін на зв’язані товари (такі товари об’єднані в дві групи: що доповнюють (сублементи) і замінюють (субститути). Вони по-різному можуть впливати на попит. Наприклад, якщо зросли ціни на каву, покупець може придбати чай. Висновок в тому, що ці продукти взаємозамінні, і між ціною і попитом на них завжди існує зв’язок. Що стосується взаємодоповнюючих товарів, їх попит практично завжди крокує в ногу, адже, наприклад, покупка фотоапарата завжди вимагає покупку плівки до нього); Через очікування (в разі зростання доходів або підвищення цін покупець завжди купує “про запас”, що збільшує попит, і, навпаки, попит знижується, якщо очікується зниження доходів або цін на товар).

Таким чином, мікроекономіка має величезне значення в житті людей і вивчає питання фінансової составлющіе як споживача, так і виробника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Мікроекономіка: предмет, основи, методи і проблеми