Розвиток національних типів капіталізму

Всі капіталістичні держави мають загальну економічну базу та методологічні принципи. По-перше, це принцип приватної власності, який охороняється законом. По-друге, відсутність директивної системи управління економікою. Замість неї діють конкурентні механізми, засновані на законах попиту і пропозиції. Наявні відмінності визначаються історією кожної держави і народу, що населяє цю державу, природно-кліматичними та географічними умовами, традиціями і звичаями народу та ін. Багато чого при цьому залежить від умов формування капіталізму: розвивався він на власній базі (Західна Європа) або був привнесений ззовні ( США, Канада, Австралія, Росія).

Розвиненим країнам притаманні високий рівень доходу на душу населення, високий рівень життя більшості населення, великий запас виробленого капіталу. Населення розвинених країн, як правило, зайнято високоспеціалізованих видами діяльності. У розвинених країнах проживає близько 15% населення світу – близько 1 млрд осіб. Розвинені країни – головний виробник промислової та сільськогосподарської продукції і послуг, незважаючи на тенденцію до зниження їх частки у світовому виробництві за рахунок “нових індустріальних країн”.

Одна з головних особливостей розвинених країн – відносно рівномірний розподіл доходів і господарське освоєння територій. Їм притаманні такі основні риси:

– соціальна орієнтованість держави та економіки, зокрема підтримка малозабезпечених верств населення (пенсіонерів, студентів, інвалідів і т. П.);

– великі капіталовкладення в науку (2-4% ВВП) і впровадження її досягнень у виробництво, високий інтелектуальний рівень праці;

– висока частка витрат на медицину, освіту, культуру;

– великі витрати на охорону навколишнього середовища (3-4% ВВП);

– скорочення частки видобувних галузей промисловості при підвищенні частки високотехнологічних і наукомістких галузей;

– перенесення “важких”, забруднюючих виробництв на периферію розвинених центрів капіталізму; передача виробництв, що вимагають низької кваліфікації праці, в країни, що розвиваються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розвиток національних типів капіталізму