Як написати звіт по практиці?

Практика – це обов’язковий елемент процесу навчання, через який учням доведеться пройти для потрапляння на старший курс. Успішне виконання практичних завдань і правильне оформлення звіту з практики стане запорукою високої оцінки.

Оцінка за ознайомчу, виробничу та переддипломну практику буде виставлена в дипломі учня, тому оформлення звіту слід приділити особливу увагу. Студенти, які не знають, як написати звіт по практиці, повинні підготуватися до того, що крім самого звіту їм належить оформити і заповнити певний пакет документів, який додається до основного звіту.

Особливості написання звіту з переддипломної практики

Навчально-ознайомчу практику студенти проходять раніше всього, перебуваючи на 2 курсі навчання. Виробничою практикою вважається робота студента, що навчається на 3 курсі. Переддипломну практику проходять учні-випускники, які готуються до закінчення навчального закладу.

Мети проходження практики

Студенти обов’язково проходять практику, оскільки вона дозволяє їм:

  Закріпити отримані за роки навчання теоретичні знання по своїй майбутній професії; Придбати незамінні практичні навички роботи за фахом; Познайомитися з роботою місцевих підприємств, організацій та установ, на базі яких студенти будуть займатися практичною діяльністю; Зібрати необхідні прикладні матеріали для написання курсової чи дипломної роботи.
Документи для захисту практики

Учням освітніх установ, які хочуть знати, як написати звіт по виробничій практиці, слід усвідомити, що звіт по практиці включає в себе кілька елементів. Отже, студенту, що проходив практику, належить:

  Оформити звіт по практиці; Заповнити щоденник з практики; Написати пояснювальну записку; Отримати характеристику з місця проходження практики.
Оформлення звіту по виробничій практиці
Додаткові джерела

Крім методички, студенту необхідно надати копії заповнених ним на місці проходження практики документів. Багато викладачів бажають бачити у звіті відомості про структуру організації, де студент проходив виробничу практику. Опис етапів роботи може зажадати у виконавця додаткових відомостей. Саме тому при складанні звіту студенту слід підготувати такі джерела, як:

  Установчі документи організації, яка стала місцем проходження практики; Копії документації, що не несе конфіденційної інформації, яку вивчав або становив студент на місці практики; Табельний розклад і посадові інструкції, відповідно до яких працюють рядові співробітники організації, де студент проходив практику; Типові договори і контракти, які використовуються в повсякденній діяльності підприємства; Архівні документи, які вивчав студент на практиці; Зведені таблиці і статистичні дані про установу.

Якщо в процесі роботи на підприємстві студент зіткнеться з іншими паперами, то йому слід також зняти з них копії, щоб згодом прикласти їх до звіту по практиці. Чим більше документації збере учень, тим краще.

Функції керівника по практиці від підприємства

Збираючи додаткову документацію для оформлення звіту, студент повинен вдаватися до допомоги свого керівника, який є співробітником організації, де студент проходив практику. Працівник, відповідальний за практиканта, повинен:

  Сприяти йому при зборі матеріалів для звіту; Допомагати у виборі напрямку дослідження роботи підприємства; Підбирати довідкову літературу, пов’язану з областю роботи компанії; Контролювати хід роботи в організації; Надавати практичну допомогу при складанні плану проходження практики; Об’єктивно оцінювати якість досліджень, проведених студентом-практикантом.
Структура звіту про практику

Викладачі розробляють методичні рекомендації, щоб допомогти студентам вивчити цілі проходження практики і правила оформлення звітів. Згідно з методичними рекомендаціями, типовий звіт по практиці містить наступні пункти:

  Титульний лист, що включає основні відомості про практикантів і місце проходження практики; Зміст, тобто короткий план роботи; Введення, що включає цілі і завдання практики; Основна частина, де фіксується опис структури організації та її основної діяльності; Висновок, що описує кінцеві результати роботи студента на підприємстві; Список літератури, в тому числі нормативно-правові акти, відповідно до яких функціонує організація, внутрішні акти підприємства, накази керівника організації і посадові інструкції для співробітників; Додаток, в якості якого студенти використовують копії документів, взятих на місці проходження практики, графіки, малюнки, діаграми і таблиці, статистичні дані.
Введення для звіту з практики

У вступній частині звіту студенту належить відобразити актуальність обраної практики, виявити об’єкт і предмет дослідження, а також поставити перед собою мету, намітити завдання і методи їх реалізації.

В якості головної мети виробничої практичної діяльності зазвичай виступає збір і аналіз теоретичного матеріалу, закріплення отриманих знань і умінь. Щоб досягти цієї мети, студенту потрібно впоратися з низкою завдань. Наприклад, йому важливо закріпити свої професійні знання по ряду галузевих дисциплін, набути практичних навичок роботи, сформувати почуття відповідальності та поваги до своєї майбутньої професії.

Учню на практиці буде необхідно адаптуватися на робочому місці, ознайомитися з новими формами і методами трудової діяльності, вивчити досвід роботи компанії. Серед його основних завдань:

  Виявлення проблемних питань при роботі підприємства; Пошук способів оптимізації діяльності організації; Внесення пропозицій щодо поліпшення роботи компанії; У вступі студент відображає основні етапи роботи в організації. Він перелічує матеріали, використані ним при проходженні практики; Варто згадати про історичні та теоретичні розробки, що стосуються роботи компанії, які були вивчені студентом.

Середня тривалість вступної частини становить 1-2 сторінки друкованого тексту. Від студента не вимагається складати довгих описів. Характеристику робіт, виконуваних на підприємстві, варто перенести в основну частину звіту по практиці.

Основна частина звіту

В основній частині, яка зазвичай досягає обсягу в 15-20 сторінок друкованого тексту, має бути 2 розділу. Перший розділ основної частини звіту по виробничій практиці містить:

  Діагностику та аналіз роботи підприємства. Можна провести аналіз основної діяльності організації за допомогою складання графіка динаміки зростання статутного капіталу або числа клієнтів; Опис організаційної та правової структури підприємства, повноважень його керівника та працівників; Аналіз матеріалів, використаних на практиці. Наприклад, локальних правових актів, посадових інструкцій, установчих документів або положень про структурні підрозділи компанії; Дослідження виявленої проблематики.

У другому розділі основної частини від студента вимагається охарактеризувати свої функціональні обов’язки в організації, де він проходив практику. Учневі слід описати:

  Специфіку роботи відділу, де він перебував в період практики:
  Порядок використання у процесі трудової діяльності інформаційних технологій; Труднощі, що виникають у процесі реалізації завдань, даних керівником практики; Недоліки діяльності організації, виявлені при проходженні практики; Припущення, що стосуються порядку вдосконалення роботи компанії.
Висновок в звіті з практики

Заключна частина повинна складати від 1 до 2 сторінок друкованого тексту. У цій частині студент відображає результати своєї практичної діяльності на підприємстві. Він підбиває загальні підсумки практики, вказує на виконані їм завдання. Учень фіксує, наскільки близько він підійшов до реалізації поставленої мети і наскільки повно дослідив предмет вивчення.

Автор звіту відображає в заключній частині своєї роботи такі дані, як:

  Відомості про місце і терміни проходження виробничої практики; Опис виконаної програми практики; Питання, вивчені на період роботи в організації; Оцінка ефективності роботи підприємства; Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем і недоробок.
Критерії оцінки звіту по виробничій практиці

При виставленні підсумкової оцінки за представлений звіт викладач буде враховувати такі фактори, як:

  Рівень теоретичної підготовки студента; Здатність учня адаптувати наявні наукові відомості під поточну ситуацію, застосовувати свої знання на практиці; Наявність у звіті смислових і граматичних помилок, суперечностей; Вірне закріплення цілей, завдань, методів реалізації та утримання практики; Ступінь і якість придбаних учням практичних навичок; Ступінь професійної спрямованості висновків студента за результатами проходження практики; Професійний рівень рекомендацій, даних студентом з метою оптимізації роботи підприємства; Якість прикладених до звіту додаткових документів, статистичних даних, графіків і діаграм; Правильність заповнення щоденника з практики та пояснювальної записки.
Пояснювальна записка

Пояснювальна записка додається студентом до звіту по практиці. Вона складається ним власноручно на аркуші формату А4. У записці слід вказати відомості, що стосуються:

  ПІБ студента-практиканта; Найменування курсу навчання, спеціальності та навчального закладу; Найменування організації, де учень проходив практику; Переліку документів, з якими ознайомився студент за час проходження практики; Переліку заходів, в яких учень брав участь за час практики: Найменувань робочих функцій студента в організації; Пропозицій, внесених практикантом в цілях вдосконалення роботи організації.
Заповнення щоденника з практики

До заповненого звіту по практиці завжди додається щоденник. Він призначений для щоденного заповнення в період проходження практики в організації. Стандартний бланк щоденника включає розділи, що описують:

  ПІБ студента; Найменування факультету, курсу, групи, навчального закладу; Назва організації, куди учня направили для проходження практики; Термін проходження практики; Дату прибуття на місце практики, тобто перший день практики; Дату вибуття з місця практики, тобто останній день практики; Найменування керівника з практики від освітньої установи; Найменування керівника з практики від підприємства із зазначенням його імені та посади; Щоденні записи студента про виконані роботи. Зазвичай опис діяльності на практиці здійснюється в спеціальній таблиці. Учню, що проходить практику, належить звітувати за кожен день роботи на підприємстві. Він буде описувати свої функції, відзначати відомості, з якими встиг познайомитися, і отримувати оцінки від керівника за кожен день роботи на підприємстві.

При заповненні останнього пункту не слід дублювати зміст робіт, виконуваних на підприємстві. Навіть якщо студент займався однотипною роботою кожен день, йому слід фіксувати в щоденнику різноманітні дані про свої функції. Можна відзначати в щоденнику назви різних архівних і поточних документів, які він вивчив.

Заповнений студентом щоденник перевіряється керівником від організації і викладачем, кожен з яких засвідчує правильність відомостей, відображених у документі, своїм підписом. На завізованому документі ставлять печатку організації, де студент проходив практику.

Перевірка щоденника з практики

Коли керівник по практиці від освітнього закладу перевіряє зданий щоденник, він звертає увагу на наявність:

  Заповнених граф про щоденну трудову діяльность на місці проходження практики; Описів роботи, яку виконував студент-практикант в рамках своїх трудових обов’язків; Загального аналізу діяльності учня після робочого дня; Джерел інформації, з якими учень знайомився і працював під час трудової діяльності. Підтвердити зазначені дані можуть копії документів, взяті з підприємства з дозволу керівника практики від організації; Печатки організації та підписи керівника практики від Підприємства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Як написати звіт по практиці?