Як написати дисертацію?

Як написати дисертацію, хочуть знати багато фахівців, які планують одержати вчений ступінь або підвищити професійну кваліфікацію. Такий документ повинен містити ряд досліджень і унікальних відкриттів автора. Середній термін написання дисертаційної роботи варіюється від 3 до 5 років.

Що таке дисертація

Під дисертацією розуміють наукову роботу, яку слід захистити для отримання певної кваліфікації за фахом. Допускається, щоб науково-дослідницьку працю був опублікований автором у вигляді підручника чи монографії. Рішення про захист дисертації і присвоєння кандидату відповідного звання чи кваліфікації приймається членами Вищої атестаційної комісії, скорочено іменованої ВАК.

Ознаки дисертації
  Будь дисертація, складена здобувачем, повинна включати наступні важливі ознаки: Наукове дослідження, яке здійснювалося автором особисто; Отримані після дослідження наукові результати; Внутрішню єдність в структурі і мові оповіді роботи; Інноваційні рішення, запропоновані дослідником, які повинні бути чітко аргументовані, співвіднесені з науковими роботами з аналогічної тематики і адаптовані під реалії сучасних суспільних відносин; Нові рішення, висунуті автором роботи, повинні бути засновані на висновках, отриманих з розглянутих ним джерел інформації; Результати науково-дослідної діяльності повинні бути винесені на публічний захист.
Стиль написання роботи

Дисертація являє собою працю, несе щось нове для розвитку науки і збагачення досліджуваної області теоретичних знань. Вона не схожа на такі роботи, як доповідь, науково-популярна література, лекція або інформаційне повідомлення. Викладаючи сутність дослідження, дисертант повинен дотримуватися строго офіційно-ділового стилю розповіді.

Форма викладу матеріалу повинна відрізнятися логічністю і послідовністю. Важливо, щоб автор неухильно дотримувався основні правила та вимоги до написання дисертаційних робіт.

Які бувають дисертації

Дисертації можуть бути представлені для оцінки комісією у формі рукописної роботи, підручника, монографії, наукової доповіді або роботи, написаній у співавторстві з іншим виконавцем.

Рукопис

Подання дисертації у вигляді рукопису є найбільш поширеною формою здачі роботи. Рукописний працю друкується виконавцем допомогою використання комп’ютерної техніки. Загальний обсяг тексту рукописної роботи становить від 120 до 180 сторінок машинописного тексту. Розмір тексту залежить від галузі дослідження. Якщо претендент представляє комісії рукопис для отримання докторського ступеня, то мінімальний обсяг його праці повинен становити від 250 до 200 сторінок.

Автор, який підготував рукописну дисертацію, повинен надрукувати автореферат. Цей документ необхідний для відображення основних наукових результатів роботи. Автореферат до дисертації, форма якого затверджується відповідними ГОСТами, повинен включати перелік підходів, застосованих автором при написанні роботи. Вивчивши автореферат, перевіряючі особи можуть дізнатися таку інформацію, як:

  Цілі і завдання дисертації; Актуальність роботи; Новизна дослідження; Наукова значимість теоретичних положень, які автор виніс на захист; Апробація праці; Структура роботи; Реферативний виклад змісту рукопису; Список публікацій з досліджуваної виконавцем темі.

Як правило, автореферат дисертації має наступні структурні компоненти:

  Вступна частина, що надає дані про предмет, цілі, завдання та актуальності дослідження; Основна частина, яка висвітлює питання змісту праці; Список літератури, застосованої в процесі дослідницької діяльності.

У роботі автор детально викладає об’єкт і предмет, а також мету, гіпотезу і завдання дослідження. У дисертації слід згадати про положеннях, що виносяться автором науково-дослідницької праці на захист. Крім цього, слід провести аналіз наукової літератури і досліджень, проведених у досліджуваній області раніше. Дослідник описує дослідно-експериментальну роботу, проведену ним в рамках дисертаційного дослідження. Він вказує на всі виявлені прикладні та теоретичні результати роботи. Дисертація в обов’язковому порядку повинна містити в собі відомості прикладного призначення. Автору слід викласти дані про практичної застосовності виявлених наукових результатів.

Наукову доповідь

Така форма дисертації, як наукову доповідь, використовується кандидатами на здобуття вченого ступеня доктора наук. Цей вид дисертації припускає, що автор вже має раніше опубліковані роботи. В якості наукових робіт, випущених в друк, можуть розглядатися:

  Науково-методичні посібники, Підручники, Навчально-методичні роботи, Монографії, Наукові статті.

Чинне законодавство пред’являє до претендентів вимоги про наявність не менше 50 робіт, які розміщувалися в наукових журналах і виданнях. Такі праці повинні бути досить відомими серед наукової громадськості.

Що стосується змісту представленого комісії наукової доповіді, то він повинен включати в себе відомості, що стосуються:

  Теоретичного узагальнення досліджуваного питання; Критичного аналізу основних результатів досліджень; Оцінку прикладної значущості виявлених відкриттів; Способи практичного і теоретичного використання досягнутих результатів.

Дисертанту належить зафіксувати і повністю розкрити висунуту наукову концепцію. При цьому важливо переконатися, що дана концепція була розроблена особисто виконавцем наукової доповіді. Винятковість і новизну концепції слід підтвердити за допомогою посилань на праці, раніше опубліковані автором дисертаційної роботи. Автореферат до дисертації у вигляді наукової доповіді не додається. Максимальні і мінімальні обсяги роботи не регламентуються.

Монографія

Під монографією розуміють науково-дослідну роботу, оформлену у вигляді книги. Вона повинна містити систематизовані дані про наукові дослідження та підсумки, виявлених в результаті дослідницької діяльності одного або кількох авторів. Монографія вимагає складання короткого автореферату.

Подати докторську роботу на захист можна через 2 місяці після її виходу. Кандидатська дисертація підлягає захисту після закінчення 1 місяця з моменту випуску монографічного дослідження.

Одноосібні або колективні монографічні роботи мають об’єм від 3-5 аркушів. Структура монографії передбачає наявність:

Змісту, що слід розташувати на початку дисертації;

  Введення, де від автора вимагається розкрити актуальність монографічного дослідження, зафіксувати початкові відомості про даному об’єкті і познайомити читача з його проблематикою; Основної частини, в якій зазвичай міститься ряд глав або розділів. Структурні елементи тексту, що описують дослідницьку діяльність виконавця дисертації, повинні відрізнятися логічністю. Важливо стежити, щоб наступні розділи і глави доповнювали і конкретизували попередні; Заключній частині, куди автор поміщає підсумки монографічного дослідження. Ця частина може включати в себе додаток, де відображаються матеріали, що послужили джерелами додаткової інформації. Вони покликані пояснювати зміст окремих глав і параграфів монографічного праці; Бібліографічного списку.
Підручник

Дисертація у вигляді підручника викладає перед читачем знання про певну області наукового дослідження, корисні для практичного застосування. Розробляючи підручник, автору потрібно, насамперед, з’ясувати роль освітлюваної в роботі дисципліни в навчальному процесі. Щоб це зробити, він робить наступні дії:

Виявляє обсяг і характер наукових знань, які будуть засвоєні в рамках навчального курсу.
Визначає ступінь розвитку наукового матеріалу. Цю операцію можна виконати за допомогою перегляду навчальних планів і програм.

Знаходить оптимальний логічний і дидактичний порядок викладу навчальних і наукових даних. Визначає загальну спрямованість підручника, закріплює в якості мети вироблення певних практичних умінь і навичок у конкретній галузі суспільних відносин.

Вибудовує і обгрунтовує структуру підручника. Розділяє матеріал на дозовані блоки, поміщені в підрозділи, розділи, глави і параграфи.

Аналізує зміст проспекту для свого майбутнього підручника.
З’ясовує, яким має бути зрозуміле і зручне зміст параграфів. Визначає кількість і характер необхідних пояснювальних зображень, наприклад, ілюстрацій, графіків і таблиць.

Оформляє структурні елементи книги.

Наукове співтовариство відзначає, що структура типового підручника повинна включати в себе такі невід’ємні складові елементи, як:

  Зміст, Передмова, Методичні рекомендації, Основний текст книги, Покажчики, Бібліографія.

Автор підручника здійснює досить складну роботу з реалізації положень про безперервність освіти в школі та безперервності окремих видів підготовки при навчанні в спеціальних або вищих освітніх установах. Готуючи текст дисертації, йому не слід залишати без уваги ілюстрації для підручника. Текст повинен бути рівномірно розбавлений елементами графічного та художнього оформлення.

Приміром, автор підручника може додати в окремі розділи таблиці, схеми, графіки і карти. Ілюстрації перемикають увагу читача, в результаті вивчення матеріалу стає більш простим і приємним. Сприйняття відомостей, забезпечених зображеннями, відбувається швидше, ніж сприйняття звичайного текстового матеріалу.

Можна розмістити на сторінках книги фотознімки історичних особистостей і складних об’єктів дослідження. Закономірності розвитку наукових явищ можна наочно продемонструвати допомогою використання діаграм. Просторові зв’язки зазвичай позначають на картосхемах і планах. Тимчасові зв’язки між істотними історичними подіями слід показувати за допомогою хронологічних таблиць і графіків.

Кількість сторінок у книзі необхідно співвідносити з роллю дисципліни в навчальному плані освітніх установ. Захист дисертаційних робіт, виконаних у вигляді підручників, найчастіше відбувається здобувачами на здобуття ступеня доктора наук. До науково-дослідному праці слід докладати автореферат, складений за встановленою державними органами формі.

Передати свою роботу для захисту докторської дисертації автор має право не раніше 2 місяців з моменту виходу книги. Строк для книг, випущених для захисту кандидатської дисертації, скорочений до 1 місяця.

Комісія з перевіряючих буде проводити аналіз дисертації у вигляді підручника, співвідносячи її з наступними вимогами:

  Здатність забезпечити повне розкриття запланованої навчальної програми. При цьому книга повинна враховувати відомості про сучасні досягнення науки і техніки, виявлені іншими вченими; Доступний виклад матеріалу. Успішному засвоєнню наукових відомостей сприятиме простота розповіді. Всі вперше вживаються складні терміни і абревіатури слід роз’яснювати і розшифровувати; Можливість самостійного вивчення представленої роботи без допомоги викладача; Ступінь забезпечення автором підручника принципу наступності знань. Всі наукові дані, описані в навчальній літературі, повинні грунтуватися на попередніх дисциплінах і спиратися на міждисциплінарні знання. Таким чином, виконавець дисертації зможе дотримати вимогу про безперервність професійної підготовки; Облік психолого-педагогічних прийомів, що використовуються в навчальному закладі; Адаптація книги під вікові особливості учнів осіб; Можливість використання книги в умовах навчального процесу.
Дисертація, написана в співавторстві

Дисертаційна робота може бути написана двома або більше дослідниками. Така форма виконання називається співавторством. У процесі написання дисертації автори можуть використовувати наукові праці, раніше опубліковані кожним із виконавців. При цьому слід не забувати про фіксацію посилань на матеріали під авторством одного або декількох виконавців дисертації.

Співавтори можуть займатися спільним дослідженням основної частини дисертації або інших її елементів. На практиці нерідко зустрічаються ситуації, коли співавтор бере участь у складанні додатка, списку літератури, таблиць, графіків або передмови до роботи.

Як правило, у співавторстві оформляються такі роботи, як монографія, підручник або навчальний посібник. Найчастіше написання розділів, глав і параграфів відбувається окремо. У цьому випадку видавець вказує в змісті, хто брав участь у розробці конкретних структурних елементів роботи.

Підготовка до написання дисертації

Якими знаннями повинен володіти кандидат на захист дисертації

Перед тим як написати дисертацію, слід підготуватися до цієї складної і тривалої дослідницької роботи. Першочерговим завданням для особи, яка бажає захистити дисертацію, є досягнення високого рівня академічної та мовної кваліфікації. Приступати до написання праці можуть тільки ті особи, які ідеально володіють мовними навичками. Скласти і захистити хорошу дисертацію здатні ті, хто вміє ефективно аналізувати і обробляти складну наукову інформацію.

У особи, яка бажає отримати ступінь або кваліфікацію, має бути достатня кількість джерел інформації для написання роботи. Важливо переконатися, що здобувач має глибокі пізнання в предметі дослідження.

Деякі об’єкти дослідження вимагають, щоб фахівці, які вивчають їх, володіли не тільки російською, але й англійською, французькою, німецькою та китайською мовою. Для вивчення ряду історичних явищ бажано наявність глибоких пізнань в латині і грецькою мовою. Дослідження ряду наукових відкриттів передбачає застосування складних мов комп’ютерного програмування.

Як напрацювати навички з управління часом

Оскільки дослідження обраної проблематики може зайняти у виконавця весь вільний час, йому просто необхідно вміти раціонально використовувати кожну хвилину. При роботі над дисертацією автору, поза всяких сумнівів, буде потрібно неодноразово відвідати всілякі бібліотеки, освітні та підготовчі заняття.

Щоб засвоїти всю інформацію, отриману на заняттях, потрібно добре відпочивати і висипатися. Саме тому дисертанту важливо правильно розподіляти час роботи і відпочинку. Категорично не допускається доводити свій організм до перенапруження. Це може спровокувати різке погіршення стану здоров’я і зниження працездатності, а значить, виконавець втратить дорогоцінний час, необхідний для підготовки дисертаційної роботи.

Щоб заощадити час, важливі книги можна вивчати, прослуховуючи їх в аудіозапису по дорозі з роботи або з навчання. Новини в інтернеті, якими багато хто цікавиться, можна перевіряти під час очікування в чергах або під час поїздок у громадському транспорті за допомогою мобільного телефону або планшета. Завдяки цим нескладним прийомам вдасться значно знизити витрату часу та енергії.

Слід обов’язково дотримуватися одноманітний режим харчування і сну. Лягати і вставати рекомендується в один і той же час. Таким чином виконавцю дисертації вдасться оптимізувати свої сили, підвищити рівень уважності і концентрації. Нерегулярний тривалий сон може стати причиною головних болів, слабкості і втоми, що не сприяє підвищенню плідності робочого процесу.

Зручний сервіс Stay Focused, розроблений для інтернет-браузера, дозволить користувачеві скоротити час знаходження у Всесвітній павутині. Розширення допоможе не відволікатися на перегляд сторінок соціальних мереж та інших сайтів, не пов’язаних з поточною діяльністю. Воно буде тимчасово блокувати всі сторонні сторінки, які користувач відкриває не для роботи, а для розваги.

Вирішення фінансових питань

Перед початком роботи дисертанту потрібно знайти джерела фінансування його наукової діяльності. У виконавця в будь-який момент може виникнути необхідність в коштах для проведення досліджень, збору матеріалів, рідкісних джерел інформації, оплати експериментів і допомоги експертів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Як написати дисертацію?