Артикль THE ARTICLE

Артикль – це службове слово, що пояснює іменник. В англійській мові є два артикля: певний the (перед голосними читається [5i], перед приголосними – [9е]) і невизначений a (перед приголосними – а, перед голосними – an).

Визначений артикль походить від вказівного займенника this (цей) і може вживатися з різними іменниками без обмеження. Невизначений артикль походить від слова one (один), тому його вживання обмежене – він може вживатися з обчислюваними іменниками в однині, але не може вживатися з неісчісляемимі іменниками і обчислюваними іменниками у множині.

Артиклі відносяться безпосередньо до іменника, але якщо перед ним стоїть визначення, то вони ставляться перед усіма визначеннями: the street – the busy street – the long busy street.

1. Якщо у визначенні перед іменником є слова such, what, both, all, half, twice, то артикль ставиться відразу після них: What a nice child! Such a silly story! He was busy all the week. Both the boys were ill. Half the pupils were late. It takes me half an hour to get there. She paid twice the price for it. I go to the swimming pool twice a week.

2. Якщо перед прикметником є прислівник so, as too, то артикль ставиться після прикметника: I’ve never seen so happy a girl. It was too good a chance to miss it.

3. Якщо прикметник пояснюється говірками rather quite, то артикль ставиться або перед ними, або відразу після них: He is rather a handsome man. He is a rather handsome man.

Вживання артикля The:

1. Перед предметом (особою), відомим мовця, відповідає словами цей, який):

Is the meeting over?

2. Перед прикметником у найвищому ступені: He is the best pupil.

3. Перед уточнюючим прикметником:

Former, previous, latter, following, next, present, only, same, very, main, principal, right, wrong, left, opposite, upper, lower, proper, necessary, usual.

You must learn the following rule.

4. Перед порядковим числівником: My flat is on the fourth floor.

5. Перед іменником з прийменником: The tea in the glass is cold.

6. Перед причетним оборотом:

The man standing at the door is my friend.

7. Перед іменами власними в якості визначення: He won at the Wimbledon tournament.

8. Перед іменниками з узагальнюючим значенням: the rich, the British, the Browns.

9. Перед іменниками єдиними у своєму роді: the sun, the sky, the world, the Milky Way.

10. З назвами гірських ланцюгів, пустель, архіпелагів, океанів, морів, річок, озер, проток, заток: the Black Sea, the Urals, the Baikal, the British Islands, the Strait of Dover.

АЛЕ: без артикля – від. гори і острови, озера зі словом Lake: Elbms, Lake Baikal, Cuba.

11. З назвами країн у мн. числі і з використанням адміністративних термінів і: the USA, the Republic of China, the Netheriands.

12. З назвами географічних полюсів, областей, регіонів: the Arctic, the Ruhr, the Crimea.

13. З назвами театрів, кіно, музеїв, картин. галерей, клубів, готелів: the British Museum, the Odeon, the Savoy.

14. Перед назвами кораблів, газет, журналів, госуд. і політ. oрганізацій:

The Times, the Titanic, the Liberal Party, the Duma. Вживання артикля A (an):

1. Перед предметом (особою) у значенні “який-небудь”: This is a book.

2. Перед предметом (особою) в значенні “один”: Give me a glass of juice.

3. В описах

– Кількості, міри

A temperature of 20 °

– якості

A book of interest

– складу

A gro up of ch ildren

– матеріалу

A ring of gold

– віку

A boy of five

– розміру

A street of great width.

4. Після there is, am, see, have (got), this (that) is, it is: There is a small table in the room.

5. Після what, such, how, rather, quite: What a nice day! Such a nice day! She is quite a pretty woman.

6. У ідіомах з in: in a loud voice in a week.

7. Перед назвами професотй та роду занять: He is a doctor.

8. Перед half, якщо після нього йде ціле число: 1 І kilos – a kilo and a half

HO: V2 kilo – half a kilo.

9. У виразах ціни, швидкості, пропорцій і т. Д.

Артикль не вживається:

1. Перед исчисл. істот. у мн. числі, якби в од. числі стояв неопред. артикль: They are young doctors.

2. ^ ред істот. breakfast, lunch. dinner. supper, якщо вони означають процес або час прийому їжі: After dinner I go to work.

3. Перед неісчіслім. істот., що позначають речовини, матеріали, абстрактні поняття: We have cold and hot running water in our flat I like ice-cream.

4. Перед назвами днів тижня, місяців, пір року: Our holiday begins in June. It is cold in winter.

5. Перед іменами власної. (імена, країни, міста, вулиці, площі, вокзали, аеропорти, університети) Helen, Moscow Red Square, London University, Victoria Station.

АЛЕ: the Strand, the High Street, the Rue de Rivoli, the Via Manzoni, the Botanical Garden, the Tiergarten, the Snowdonia National Park, the Gorky Park, the University of London (..) the Cameroon, the Congo, the Lebanon, the Argentina, the Hague (Гаага).

6. Перед словами, обознач. членів сім’ї та Mr., Mrs. Father, Aunt Ann, Mr. Black.

7. Перед зверненнями: Good morning, doctor!

8. Перед назвою мовами: English

HO: the English language і the French word: What is the French (word) for “chair”?

9. Перед поєднаннями з приводами from.. to, from.. till (від.. до), in addition to (на додаток до), in contrast with (за контрастом с), in regard to (по відношенню до), in reply to (у відповідь на), in connection with (у зв’язку з), on account of (з причини), in comparison with (порівняно с), in place of (замість), by way of (за допомогою).

10. Перед стійкими поєднаннями способів пересування: by train, by plane, by boat, by bus, by car, by sea, by land, by taxi, on foot.

11. Перед стійкими поєднаннями:

– By post, by phone, by radio, by mistake, by hand (від руки), by chance, in person (особисто), in detail, on business, on holiday, at hand

(під рукою);

– To go to work, to go to school (church), to go to sleep, to jump out of bed, to take part (in), to take care (of), to play football (ігри);

HO: to play the guitar (музик. Інструменти)

To bed, to church, to court, to hospital, to prison, to school, in bed, in

Class, in court, in hospital, in prison, at church, at school.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Артикль THE ARTICLE