ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НОВЕЛІ “ПЕРЕВТІЛЕННЯ”. ОБРАЗ ГРЕГОРА ЗАМЗИ ЯК ГРОТЕСКНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ “АВТОПОРТРЕТ” ПИСЬМЕННИКА Й СИМВОЛІЧНЕ УОСОБЛЕННЯ ТИПУ “МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ” XX ст. – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров’язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: “маленька людина”, новела, притча, гротеск.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, видання його творів, ілюстрації до новели “Перевтілення”, словники літературознавчих термінів.

У ставленні до ближнього є щось від молитви, у ставленні до себе – від пошуку, молитва дає сили для пошуку.

Ф. Кафка

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

– Яким ви побачили кафкіанський світ, життя і переконання письменника?

– Як ви розумієте зізнання Кафки: “Я живу у своїй родині більш чужий, аніж найчужіший”?

Учитель. Відомий драматург Ежен Йонеску якось сказав: “Провідною темою творчості Кафки є людина, яка загубилася в лабіринті та не має дороговказної нитки. Однак, якщо людина більше не має дороговказної нитки, то лише тому, що більше не бажає її мати. Звідси – її відчуття провини, страху й абсурдності історії”. Сьогодні спробуємо зрозуміти причини, через які Грегор Замза (а отже – і сам Франц Кафка) відмовився від “рятувальної дороговказної нитки”, через що він відчужився від світу

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Теорія літератури (запис до зошитів)

– Визначте жанр твору Ф. Кафки “Перевтілення”. (Новела.)

– Що таке новела? Що її відрізняє від оповідання? (Новела (від італ. Novella – новина) – малий, порівняно з оповіданням, прозаїчний жанр, що відзначається гострим, динамічним сюжетом, досить часто парадоксальним, відсутністю описовості, композиційною суворістю. Увесь життєвий матеріал у новелі зводиться у фокус однієї події. Новелістичний сюжет побудовано на різких антитезах і метаморфозах, на раптових перетвореннях однієї ситуації на іншу. Особливу увагу приділено діяльному, а не споглядальному боку людського буття).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя (художня своєрідність та символізм назви новели “перевтілення”)

– Новела “Перевтілення” більше тяжіє до притчі. Притча – це невелика повчальна розповідь у дидактико-алегоричному жанрі літератури, що несе моральну чи релігійну мудрість Особливістю притчі є те, що повчальний характер у ній не знаходиться на поверхні. Істина відкривається кожному в певному ракурсі, залежно від самої людини, її світосприйняття.

“Кафка говорить образами, тому що мислить образами”, – пише друг і біограф письменника Макс Брод. Метаморфоза у Кафки – це теж біль і страждання, але дороги назад, у людську сутність, у героя Кафки немає: врятувати його нікому, тому що по суті його ніхто не любить, заради нього ніхто не жертвуватиме собою.

2. Умовність кафкінського твору

– Що здалося вам незвичайним у творі Ф. Кафки?

– Як змальовано дійсність у новелі “Перевтілення”?

– У яких творах ви стикалися з умовністю зображення?

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Гротеск (у перекладі з фр. гротеск – химерний) – тип художньої образотворчості, заснований на фантастиці, сміху, химерному поєднанні та контрасті фантастичного і реалістичного, прекрасного і потворного, трагічного і комічного. Гротескний світ – світ аномальний, неприродний, заснований на припущенні; саме таким його уявляє автор.

– З якою метою Кафка використовує умовність і гротеск?

4. Рольова гра (технологія ситуативного моделювання)

Учні мають розповісти про те, що сталося в сім’‎ї Грегора Замзи, від імені самого Грегора, членів його родини (батька, сестри), служниці, постояльців. Далі триває обговорення у формі бесіди: учні й учитель ставлять запитання учасникам рольової гри, оцінюють події, що сталися в сім’‎ї Грегора.

5. Робота з текстом художнього твору

– Якою є головна метафора твору? (Перетворення людини на комаху, чудовисько.)

– Чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення? (Розмір тіла – розмір душі. Пригніченість, зневіра, відчай, зацькованість – це від комахи; розуміння близьких, любов до них, спогади дитинства, юності – це від людини. Залишаючи Грегорові розмір тіла людини, Кафка ніби дає йому шанс на повернення до колишнього стану, яке могло б, напевне, статися завдяки любові й терпінню ближніх, але не сталося. У жорстокому світі самотня людина-комаха приречена на загибель.)

– Які художні деталі використано у творі? Процитуйте та поясніть їхню роль. (Позолочена рамка на малюнку дами – фальш світу, про який мріє герой; висока конторка, на якій сидить шеф,- символ влади та відстані між начальником та підлеглим; гігантська комаха з кволими лапками – німий відчай зрадженого життя та ін.)

– Зачитайте епізоди, що розкривають внутрішню боротьбу Грегора та його спроби осмислити своє становище.

6. Постановка та розв’язання проблемного питання

– Ким, на вашу думку, є Грегор Замза після перевтілення – людиною чи комахою? Про що свідчить його перевтілення? (Факт перевтілення свідчить про зміни: психічні; фізичні (хвороба) – раптове прозріння, осяяння, нове розуміння життя або втрата сенсу життя, упевненості в собі тощо.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Робота з епіграфом до уроку

– У чому ви вбачаєте автобіографічність новели “Перевтілення”?

– Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки (хворий на СНІД чи іншу невиліковну хворобу; людина, що страджає на алкогольну, наркотичну чи гральну залежність тощо) Що б ви їй порадили?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Схарактеризувати образи головних персонажів новели Ф. Кафки “Перевтілення”, дібрати цитати до цих характеристик. Знайти елементи міфотворчості у новелі


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НОВЕЛІ “ПЕРЕВТІЛЕННЯ”. ОБРАЗ ГРЕГОРА ЗАМЗИ ЯК ГРОТЕСКНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ “АВТОПОРТРЕТ” ПИСЬМЕННИКА Й СИМВОЛІЧНЕ УОСОБЛЕННЯ ТИПУ “МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ” XX ст. – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст