Закон Ома для ділянки кола, формула

Сила струму на ділянці ланцюга дорівнює відношенню напруги на цій ділянці до його опору.

Закон Ома висловлює зв’язок між трьома величинами, які характеризують протікання електричного струму в ланцюзі, – силою струму I, напругою U та опором R.

Цей закон був встановлений в 1827 р, німецьким вченим Г. Омом і тому має його ім’я. У наведеній формулюванні він називається також законом Ома для ділянки кола.

Математично закон Ома записується у вигляді наступної формули:

Закон Ома для ділянки кола, формула

Залежність сили струму від прикладеної різниці потенціалів на кінцях провідника називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ) провідника.

Для будь-якого провідника (твердого, рідкого або газоподібного) існує своя вольт-амперна характеристика. Найбільш простий вигляд має вольт-амперна характеристика металевих провідників, задана законом Ома Закон Ома для ділянки кола, та розчинів електролітів. Знання вольт-амперної характеристики відіграє велику роль при вивченні струму.

Закон Ома – це основа всієї електротехніки. Із закону Ома Закон Ома для ділянки ланцюга слід:

    Сила струму на ділянці кола з постійним опором пропорційна напрузі на кінцях ділянки; Сила струму на ділянці кола з незмінним напругою обернено пропорційна опору.

Ці залежності легко перевірити експериментально. Отримані з використанням схеми, представленої на малюнку вище, графіки залежності сили струму від напруги при постійному опорі (Закон Ома для ділянки ланцюга) і сили струму від опору представлені на малюнках нижче. У першому випадку використаний джерело струму з регульованим вихідним напругою і постійне опір Ry у другому – акумулятор змінний опір (магазин опорів).

Закон Ома для ділянки кола, формула


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Закон Ома для ділянки кола, формула