Загальна хімія

Хімія – це наука про речовини, їхні властивості і перетворення. Речовина в широкому розумінні – це будь-який вид матерії, що володіє власною масою. У вузькому розумінні речовина – це сукупність атомів і молекул.

Під час хімічних процесів відбувається обмін між атомами різними речовинами, перерозподіл електронів, руйнування одних зв’язків і утворення нових.

Перетворення речовин, що супроводжуються зміною складу молекул, називаються хімічними перетвореннями. Всі молекули мають строго конкретної енергією. Наприклад, властивості молекули в основному стані і в збудженому (коливальному) різні. Тому хімічною реакцією можна управляти.

Загальна хімія вивчає найбільш загальні закони та концепції хімії, включаючи періодичний закон, основні закономірності хімічних процесів, теорію хімічного зв’язку, вчення про розчини, ОВР і т. д.

Основа хімії складається з:

    Атомно-молекулярної теорії; Теорії будови атомів і молекул; Закону збереження маси і енергії; Періодичного закону.

Об’єктом вивчення хімії є хімічні елементи та їх сполуки.

Хімічний елемент – вид атомів з однаковим зарядом ядер.

Атом – найменша частинка хімічного елемента, що володіє всіма його хімічними властивостями.

Молекула – найменша частинка індивідуального речовини, здатна до самостійного існування, що володіє його основними хімічними властивостями і складається з однакових або різних атомів. Молекули можуть бути одне-, двох – і трьохатомними. Якщо молекула складається з однакових атомів, то речовину називають простим або елементарним (He, Ar, S6, P4. O2).

Кількість речовини – число структурних елементів (атомів, молекул, іонів) в системі. Одиницею виміру є моль.

Моль – одиниця речовини системи, що містить стільки певних структурних елементів (атомів, молекул, іонів), скільки атомів міститься в 0,012 кг С12.

Масу одного моля речовини називають молекулярною масою (М).

Будь-яке з’єднання крім молярної маси характеризується відносною молекулярною масою.

Відносна молекулярна маса Mr – це молярна маса сполуки, віднесена до 1/12 молярної маси атома С12.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна хімія