Загальна ліквідність

Загальна ліквідність – це співвідношення наявних на даний момент оборотних коштів і відомих боргових зобов’язань, яке відображає платоспроможність організацій (виробничих підприємств, банків і т. д.). Показник загальної ліквідності формується з двох категорій: обороту активів і суми зобов’язань.

Показник обороту активів визначає ефективність управління фінансовими і матеріальними ресурсами організації. Він розглядається в комплексі з дебіторською та кредиторською заборгованістю. Фактично така заборгованість формує суму зобов’язань організації перед дебіторами і кредиторами. Баланс показників між оборотом активів і сумою зобов’язань і формують величину загальної ліквідності конкретної організації.

Поняття загальної ліквідності

Загальна ліквідність – це співвідношення наявних на даний момент оборотних коштів відомих боргових зобов’язань, яке відображає платоспроможність організаційЛіквідность – економічний параметр, що характеризує здатність активів конвертуватися в грошовий еквівалент (готівкові гроші, векселі, акції, облігації і т. д.). Показник ліквідності класифікується за ступенями – виділяють: неліквідні, низьколіквідні і високоліквідні активи, якими володіє конкретна організація.

Виходячи з цього, ліквідність – відносне поняття, яке характеризується швидкістю, з якою актив набуває грошовий еквівалент в бухгалтерському балансі.

Ступеня ліквідності в українському бухгалтерському балансі структуровані в наступні групи:

    Активи групи А1 (максимально ліквідні) – сукупність грошових коштів організації, а також короткочасних фінансових вкладень. Активи групи А2 (середньореалізуємі) – визначаються короткостроковій дебіторською заборгованістю. Активи групи А3 (повільно реалізовані) – включають в себе ресурси організації, а також дебіторську заборгованість понад 12 місяців. Активи групи А4 (складно реалізовані) – сукупність необоротних засобів.

Загальна ліквідність організації не розглядається без сукупності показників активів і пасивів (зобов’язань). Зобов’язання також поділяються на кілька груп пасивів (в залежності від передбачуваного терміну повернення):

    Зобов’язання 1 групи (П1) – термінові зобов’язання організації перед позичальниками. Зобов’язання 2 групи (П2) – середньострокові пасиви, включаючи короткострокові кредити і т. д. Зобов’язання 3 групи (П3) – довгострокові зобов’язання організації. Зобов’язання 4 групи (П4) – постійні зобов’язання, включаючи власний капітал організації.

Специфіка оцінки загальної ліквідності

Загальна ліквідність виступає основною характеристикою платоспроможності організації. Ліквідні активи повинні прирівнюватися або перевищувати за сумою всі відомі поточні зобов’язання. Іншими словами, організація повинна володіти фінансовими ресурсами, а також активами, з яких можна швидко і гарантовано отримати кошти для покриття активних витрат.

Показники з оцінкою ліквідності заносяться в річний бухгалтерський звіт. При цьому відомості для оцінки величини загальної ліквідності містяться в бухгалтерському балансі (форма №1), а також в звіті за формою №2.

Розрахунок загальної ліквідності проводиться за такою формулою:

Де, А1 / А2 / А3 – ліквідні активи (по групах).
П1 / П2 / П3 – пасиви (по групах).

Коефіцієнт загальної ліквідності відображає фінансову ситуацію організації Коефіцієнт загальної ліквідності відображає фінансову ситуацію організації (рентабельність і ефективність):

Сума ліквідних активів перевищує суму зобов’язань – варіант, який вказує на тенденцію нарощування бюджетної маси і повну платоспроможність організації.

Сума активів і сума зобов’язань рівні – варіант, який вказує на платоспроможність, при якому фінансові кошти можуть покрити лише витрати (в організації відсутні вільні кошти для розвитку).

Сума ліквідних активів менше суми зобов’язань – варіант, при якому фінансові кошти не покривають витрат, змушуючи використовувати кредитні позики або скорочувати виробництво.

Висновок

Загальна ліквідність – показник, який відображає рентабельність і ефективність організації. При оцінці загальної ліквідності розкривається потенціал зростання або збитковості компанії, тому вона є однією з підстав залучення інвесторів. Крім того, облік показників загальної ліквідності дозволяє оптимізувати співвідношення обсягу активів з борговими зобов’язаннями конкретної організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Загальна ліквідність