XXIII з’їзд КПРС

XXIII з’їзд Комуністичної партії працював у Москві з 29 березня по 8 квітня 1966 р
З’їзд заслухав і обговорив Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС. У доповіді містився всебічний аналіз міжнародного становища Радянського Союзу. Були визначені завдання зовнішньополітичної діяльності КПРС і Радянського уряду на найближчі роки. Центральне місце серед них займала боротьба за загальне і повне роззброєння, за заборону ядерної зброї.

З’їзд підвів підсумки в області розвитку економіки за звітний період, зазначивши значні досягнення в області індустрії. Разом з тим зазначалося на недоліки в розвитку окремих промислових галузей, були розкриті причини незадовільного стану в сільському господарстві.

XXIII з’їзд КПРС затвердив Директиви по п’ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1966-1970 рр. Головна економічне завдання восьмої п’ятирічки полягала в тому, щоб на основі всебічного використання науки і техніки і зростання продуктивності праці домогтися істотного підйому рівня життя народу, більш повного задоволення матеріальних і культурних потреб усіх радянських людей. Було схвалено курс на підвищення ефективності всього суспільного виробництва: намічалося поліпшення організації праці та виробництва, більш повне використання сировини, матеріалів, обладнання. Важливим засобом інтенсифікації суспільного виробництва повинна була стати реконструкція, технічне переоснащення діючих заводів і фабрик.
Директиви передбачали значне зближення темпів зростання виробництва засобів споживання (група “Б”) з темпами зростання виробництва засобів виробництва (група “А”). Були намічені заходи, спрямовані на поєднання галузевого управління з територіальним. Зокрема, визнавалося за доцільне розвивати в різних галузях промисловості створення виробничих об’єднань. З’їзд визнав необхідним прискорений розвиток промисловості східних районів країни – Уралу, Сибіру,. Далекого Сходу. Велика увага в Директивах приділялася зростанню індустріальної могутності союзних республік.
Великі завдання були поставлені перед сільським господарством. Передбачалося збільшення виробництва сільськогосподарської продукції для більш повного задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – в сільськогосподарській сировині. На розвиток сільського господарства була асигновано сума, рівна капіталовкладенням в нього за 19 післявоєнних років.

У програмі підвищення рівня добробуту трудящих передбачалося збільшення доходів колгоспників, зростання заробітної плати робітників і службовців. Передбачалося підвищення мінімальних розмірів пенсій. Планувалося здійснити перехід на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Великі завдання були поставлені перед вченими країни, діяльність яких повинна бути спрямована на прискорення науково-технічного прогресу, на найновіші впровадження в народне господарство результатів наукових досліджень. Значні асигнування виділялися на будівництво шкіл і культурно-просвітніх установ. Загальний обсяг капіталовкладень в народне господарство склав суму понад 300 млрд. Руб.

XXIII з’їзд КПРС обрав керівні органи партії. Генеральним секретарем Центрального Комітету партії на Пленумі ЦК було обрано Л. І. Брежнєв.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

XXIII з’їзд КПРС