Хімічні властивості циклоалканів

Хімічні властивості циклоалканів залежать від величини циклу (до певного розміру). Малі цикли, внаслідок сильного кутового напруги, мають підвищену внутрішньою енергією і схильні вступати в реакції з розкриттям кільця. У міру зниження кутових напружень (від циклопропана до ціклобутану) ця реакційна здатність різко падає, а такі сполуки, як циклопентан або циклогексан, по хімічній здатності сильно нагадують алкани.

Так, з’єднання з числом атомів вуглецю в циклі 7 і більше ні за питомою теплоті гідрування, ні за іншими характеристиками практично не відрізняються від циклогексана.

Вони не схильні вступати в реакції, що супроводжуються розкриттям кільця, для них також характерні реакції заміщення, що протікають по радикальному механізму. Наявність в кільці електроноакцепторних заступників (-CN, – Cl, – NO2, – COOH та ін.) Розмикання циклів ускладнює, а наявність електронодонорні (алкіли) – полегшує розкриття циклів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хімічні властивості циклоалканів