ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА “ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН”. РЕАЛІСТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОМАНТИЧНИХ ТЕМ (КОХАННЯ І ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ, ЖИТТЯ І СМЕРТІ, РОЗЛАДУ МРІЇ ДІЙСНОСТІ ТОЩО) ТА ОБРАЗІВ (ОНЄГІН – ТЕТЯНА, ЛЕНСЬКИЙ – ОЛЬГА) – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про місце роману “Євгеній онєгін” у творчому доробку о. С. Пушкіна; уміння характеризувати роман як вершину творчості поета; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу поетичних творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі, толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати роль головного й деталей у тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: роман у віршах, онєгінська строфа.

Міжпредметні зв’язки: історія, етика, естетика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

ü Виразно прочитайте улюблені вами поезії Пушкіна. Чому ви обрали саме ці твори?

2. Інтерактивна стратегія “Одне слово”

ü По черзі додайте по одному-два слова до початого мною речення: “Поезія О. С. Пушкіна – легка, мелодійна, глибока, чарівна… (варіанти учнів)”.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Роман “Євгеній Онєгін” – головний твір О. С. Пушкіна. Цьому роману – від задуму (колискою “Онєгіна…” Пушкін називав Крим, який відвідав 1820 р.) до окремого видання (коли глави, що спершу публікували окремо, склали в одну книгу) – поет присвятив 13 років свого життя. Зрозуміло, що за цей час змінився і сам Пушкін, і російське світське товариство, і духовна атмосфера країни. Роман розвивався та зростав разом з автором, тому історія його створення відбиває історію духовного сходження поета. Твір незвичайний: за жанром – роман у віршах, за системою віршування – написаний онєгінською строфою, а також завдяки поєднанню романтизму з реалізмом та використанню модерністських прийомів майбутнього. Із цим дивовижним поетичним взірцем ми й розпочнемо знайомитися сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– романтизм і реалізм у романі “Євгеній Онєгін” перебувають у складній взаємодії. Уплив доби романтизму в романі виявляється в характері проблематики (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності), у своєрідності образів (Онєгін – реаліст, ленський – романтик, вихований на німецькій філософії І. Канта), у ліричному струмені твору (багато ліричних відступів, щирий, довірливий тон оповіді), в особливостях поетики (використання особливої онєгінської строфи, як у Байрона – спенсерової строфи).

Реалізм роману виявився в універсальному зображенні людини, її внутрішнього світу, інтелектуального, психологічного, морального життя. Зображувати побут у часи класицизму й романтизму було справою другорядною. Пушкін щедро виписує картини побуту й звичаїв різних верств сучасного йому суспільства, але особливо не заглиблюється в це.

У цьому романі, як в енциклопедії, можна дізнатися про часи Пушкіна все: про те, як одягалися, що було в моді (широкий болівар1 Онєгіна, малиновий берет Тетяни), меню престижних ресторанів (біфштекс закривавлений), що йшло в театрі (балети Дідло). Упродовж дії роману і в ліричних відступах поет зобразив вищий світ Петербурга та патріархальної Москви, помісне дворянство та селянство.

Петербург того часу був місцем проживання передових людей росії – декабристів, прогресивних митців. Автор описує місто, яке добре знав і любив: детально, часто – іронічно (згадуючи про 1 сіль світської злості, необхідних дурнів, накрохмалених нахаб та інших представників світського товариства). Московське дворянство Пушкін описує у такому самому дусі, хоча саму Москву любить і поважає за перемогу над Наполеоном.

1 Тут і далі: цитати з роману “Євгеній Онєгін” О. С. Пушкіна наведено у перекладі М. Т. Рильського.

Десяту главу “Євгенія Онєгіна” повністю присвячено декабристам.

Для поета Росія – сільська, і він підкреслює це грою слів у одному з епіграфів. Мабуть, тому у творі так багато образів помісного дворянства. Наприклад, трагічна і водночас звичайна історія матері Тетяни Ларіної: “В неї ради не спитались, / Як виряджали до вінця”. Спочатку вона “пручалася, ридала”, але замінила щастя звичкою: “Солила про запас гриби, / Голила кріпакам лоби”. життя селянства в романі зображено скупо, але містко й образно, як, наприклад, просту розповідь няні про її заміжжя або сцену збирання ягід у панському саду.

Роман О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін” мав неабияке значення для подальшого розвитку російської літератури.

2. Робота з підручником

ü За почутим словом вчителя та за матеріалами підручника запишіть ключові слова до теми “Ознаки романтизму та реалізму в романі О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін””.

Очікувана відповідь

Ознаки романтизму та реалізму в романі О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Ознаки романтизму

Ознаки реалізму

Образ Ленського;

Ліричні відступи;

Онєгінська строфа;

Проблеми відчуження особистості,

Розладу мрії та дійсності

Зображення російської дійсності – побуту, звичаїв вищого світу, провінційних поміщиків, селян; пояснення характеру героїв умовами виховання в суспільстві

3. Аналіз літературного твору (евристична бесіда)

ü Виразно прочитайте фрагменти 1-ї глави роману “Євгеній Онєгін”. У яких умовах зростав Євгеній? Хто його виховував і як?

ü Якої думки герой про свої знання і якими вони є насправді?

ü Як проводив свій день Онєгін?

ü Чому Євгеній занудьгував? Чим намагався подолати сплін?

ü Із чим пов’язаний від’їзд Онєгіна до села?

ü Чому з новим поміщиком не товаришували його сусіди? Що їх найбільше дивувало й обурювало?

ü Прокоментуйте наведену далі строфу. Що за один цей “я” та які в нього взаємини з героєм роману? (“Я” – це автор; герой йому близький завдяки подібності поглядів.)

Зненавидівши марнослів’я

І світські приписи дрібні,

Його зустрів і полюбив я.

Припали до душі мені

І мрій жадоба мимовільна,

І своєрідність непохильна,

І ум холодний та їдкий;

Він був похмурий, я – лихий.

Обидва пристрасті ми знали,

Обох життя гнітило нас;

В серцях огонь юнацький згас;

Обох підступно чатували

Злоба фортуни і людей,

Як тільки в світ прийшли ми цей.

ü Чи можна ототожнювати автора роману з його героєм? Свою думку обгрунтуйте.

ü Із ким автор порівнює Онєгіна?

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Онєгінська строфа – це 14 рядків: три чотиривірші і завершальний двовірш. Схема строфи – абаб ввгг деед жж. Подібну строфу О. С. Пушкін уже застосовував: у вірші “Таврида” (1822), перша строфа якого увійшла до тексту “Євгенія Онєгіна” (глава 1-ша, строфа XXX).

Учитель. Кожна строфа має смислову єдність. Вона містить певний сюжет, завершений і цілісний. Дослідники зазвичай виокремлюють два типи строф, обумовлених ліро-епічною природою роману: строфи, у яких представлено епічний початок, і строфи, що розвивають абстрактну думку. У першому випадку структура онєгінської строфи є такою: 1-й чотиривірш – експозиція і зав’язка дії, 2-й – розвиток дії (різноманітні додатки, уточнення), 3-й – кульмінація, розкриття самого сенсу взятої теми, двовірш – іронічний фінал.

Другий тип онєгінської строфи зазвичай будується за типом логічного доведення. Органічний зв’язок тези й антитези визначається романтичною іронією. Перші два чотиривірші – це теза логічної побудови, зав’язка і розвиток думки; далі – антитеза; за нею – двовірш: синтез.

Безсумнівно, історія створення роману “Євгеній Онєгін” – це історія створення онєгінської строфи. Саме за допомогою

Варіювання строф авторові вдалося у віршованому романі створити аналог прозових розділів і глав: переходити від однієї теми до іншої, змінювати стиль викладу від роздуму до динамічного розвитку сюжету. У такий спосіб автор створює враження невимушеної бесіди зі своїм читачем.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Інтерактивний прийом “Мозковий штурм”

ü Чим може зацікавити Євгеній Онєгін сучасного читача? (Прагненням пізнати життя; різнобічними та грунтовними знаннями; спробами змінити життя селян; умінням відгородитися від того, що йому не цікаве, й від тих, хто йому не цікавий; він не лукавить, не лицемірить.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Заключне слово вчителя

– Сам Пушкін визначав жанр “Євгенія Онєгіна” як вільний роман, адже твір був вільним від стереотипів і штампів. Пушкін постійно полемізує з літературною традицією: він воскрешає у свідомості читача прикмети поетики традиційного роману.

“Євгеній Онєгін” – роман ліро-епічний: наскільки об’єктивний, настільки ж сповідальний, тому в ньому позначається ліричний сюжет. Пушкін виробляє особливі форми розкриття образу автора: роздуми, зізнання, спогади, душевні виливи, судження про навколишній світ і дійових осіб роману (все це називають ліричними відступами); водночас центральні персонажі розкриваються через вчинки, дії, діалоги, монологи. Незважаючи на те що поет наділяє фактами своєї біографії образ автора, останній не тотожний Пушкіну. Образ автора – утілення певного світорозуміння, ставлення до життя, він має значення етичної норми, духовноморального ідеалу.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: знати зміст 1-2-ї глав роману О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”, уміти коментувати, розповідати про ознаки романтизму й реалізму у творі; скласти цитатну характеристику головного героя.

Індивідуальне: підготувати художнє читання листа Тетяни Онєгіну (дівчина), лист Онєгіна Тетяні (хлопець).

Творче: дібрати ілюстрації до 1-2-ї глав роману, прокоментувати їх і порівняти зі своїм уявленням про героїв; створити власні ілюстрації або відеопрезентацію (за можливості).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА “ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН”. РЕАЛІСТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОМАНТИЧНИХ ТЕМ (КОХАННЯ І ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ, ЖИТТЯ І СМЕРТІ, РОЗЛАДУ МРІЇ ДІЙСНОСТІ ТОЩО) ТА ОБРАЗІВ (ОНЄГІН – ТЕТЯНА, ЛЕНСЬКИЙ – ОЛЬГА) – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ