Видоутворення – конспект

Видоутворення – це утворення нових видів організмів у процесі еволюції.

На підставі теорії природного відбору Дарвін пояснив походження не тільки пристосованості організмів, а й нових видів.

Після Дарвіна в результаті стикування генетики, екології, систематики та інших природничих наук з класичним дарвінізмом були накопичені численні дані про біологічний вид, його складі, виникненні нових видів. Згідно з цими даними, будь-який біологічний вид має політіпічеського будова, тобто він складається з особин, більш-менш різняться в морфологічному, фізіологічному, екологічному та генетичному сенсах. Були визначені ареали, займані видами, відмінності в кількостях популяцій. Зазвичай чисельність популяцій видів, що населяють великі ареали, велика, а в розкиданих ареалах – мала. Генофонд будь-якого виду складається з сукупності нерозривно пов’язаних між собою генів і хромосом. Він забезпечує пристосування організмів цього виду до умов зовнішнього середовища.

Освіта нового виду відбувається внаслідок створення нового генофонду за рахунок руйнування сукупності взаємопов’язаних генів і хромосом родоначального виду.

Проблеми вивчення

Вивчення видоутворення стикається з двома труднощами: по-перше, видоутворення в природі відбувається протягом тривалого часу, по-друге, цей процес у різних організмів протікає по-різному.

Способи видоутворення
    За визнанням вчених, в даний час утворення нових видів відбувається в декількох напрямках (рис. 41): Дивергентне (справжнє) видоутворення відбувається в результаті ізоляції виду. Таким чином, з одного виду утворюється два (і більше) нових. Філетичне видоутворення охоплює весь ареал виду та, таким чином, він поступово перетворюється вже в інший. Гібридизаційним видоутворення є результатом схрещування двох різних видів.

Розрізняють два основних способи видоутворення:

    Алопатрія (географічна ізоляція); Симпатричне видоутворення (екологічна ізоляція).
Дивергенція

Дивергенцією називається розбіжність ознак родоначального виду, тобто виникнення з одного виду в певному історичному процесі декількох нових видів Дарвін назвав.

При зміні умов життя число індивідуальних відмінностей особин одного виду в результаті природного відбору збільшується і відзначається розбіжність ознак всередині виду. В результаті всередині одного виду утворюється кілька груп з різними ознаками і властивостями. Природно, що боротьба за існування в більшості випадків призведе до поступового вимирання проміжних форм і виживання тих, які пристосувалися до нової середовищі. Таким шляхом від родоначального виду в історичному процесі утворюється кілька нових видів.

Згідно з ученням Дарвіна, нові види виникають за рахунок успадкування з покоління в покоління і поступового накопичення незначних змін, придбаних організмами в онтогенезі. В результаті пристосування організмів всередині одного виду до різних умов утворюється кілька нових видів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Видоутворення – конспект