Валовий прибуток: визначення

Валовий прибуток – це параметр, що відображає різницю між тим доходом, який отриманий підприємством, і собівартістю проданого товару (послуги), але без вирахування податку на прибуток.

Валовий прибуток – це загальний дохід компанії, який отриманий за якийсь фіксований часовий проміжок. У ньому враховано прибуток від усіх видів діяльності компанії (в рахунок береться, як виробнича, так і невиробнича сфери) за вирахуванням витрат на виробництво. Розрахунковий показник фіксується в бухгалтерському балансі.

Валовий прибуток економіки – це показник, який враховує різницю між ВВП і витратами виробників, пов’язаних з оплатою імпорту, чистих податків і заробітної плати співробітників. Даний параметр характеризує прибуток або збиток, отриманий компанією від виробництва продукції, до обліку прибутку від власності.

На валовий прибуток і її складову впливає кілька основних факторів:

1. Зовнішні фактори:

– природні, транспортні, соціально-економічні умови;
– вартість виробничих ресурсів;
– рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і так далі.

2. Внутрішні чинники можна умовно розділити на два типи:

– фактори першого порядку – дохід від продажу товару, відсотки до отримання (виплати), інша операційний прибуток та інші внереалізованних доходи або витрати компанії;
– фактори другого порядку – собівартість продукції, структура проданого товару, обсяги продажів і вартість, яку встановив виробник.

Крім перерахованих вище, до внутрішніх чинників можна віднести нюанси, які пов’язані з порушенням дисципліни в період діяльності підприємства – помилками у встановленні цін, низькою якістю продукції, порушеннями умов праці, економічними санкціями і накладеними штрафами.

Обидві категорії факторів, як першого, так і другого порядку, безпосереднім чином впливають на величину валового прибутку. При цьому чинники 1-го порядку – це складові валового доходу, а фактори 2-го порядку безпосередньо впливають на дохід від продажів і, відповідно, загальну величину прибутку компанії.

З метою подальшого збільшення доходів компанії повинні бути реалізовані наступні заходи:

    – застосування методики ЛІФО при оцінці запасів, – зменшення податків за рахунок користування пільгами з оподаткування; – своєчасне списання боргів компанії, які відносяться до категорії безнадійних; – оптимізація витрат компанії; – ефективне проведення цінової політики; – використання дивідендів акціонерів для оптимізації обладнання компанії і підвищення якості продукції; – формування нормативів, що дозволяють контролювати нематеріальні активи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Валовий прибуток: визначення