Трансформації соціальних систем

Соціальна трансформація суспільства та її механізми

Соціальна трансформація іншими словами в наукових колах іменується як “соціальна зміна”. Воно являє собою перехід соціальних систем з одного стану в інший. Безумовно, коли змінюється стан системи, змінюється і стан її основних елементів: спільнот, соціальних інститутів і організацій.

Трансформації можуть відбуватися з різних причин, які можуть бути негативними і позитивними. Наприклад, автори в галузі соціології виділяють відразу кілька типів механізмів соціальних трансформацій:

Еволюційні і революційний механізми – представляють собою зміни, які можуть носити природний характер (в процесі еволюційних змін і розвитку) або примусовий, насильницький (в результаті організації революційних дій і повстань);
Прогресивний і регресивний механізми – в результаті прогресивного механізму соціальні системи стають на один рівень вище у своєму розвитку, відповідають вимогам і нормам будь-якого сучасного і суспільства, що розвивається. Але в результаті ряду подій соціальна система може навпаки, зробити кілька кроків назад у своєму розвитку. Це можуть бути різкі зміни, військові дії чи інші події, які носять негативний характер;
Імітаційний і інноваційний механізми – імітація може простежуватися за рахунок постійне використання вже застарілих механізмів і елементів соціальної системи. Інновацій носить прогресивний характер, дозволяє суспільній системі розвиватися і допомагає знаходити нові шляхи для вирішення особливо важливих і актуальних проблем людства.

По суті, поняття “соціальна трансформація” конкретизується поняттям “розвиток”. Тобто, воно грунтується на принципі незворотності процесів, а також на принципі спрямованого зміни соціальних об’єктів. Розвиток також передбачає перехід від простих систем до ускладненим, від нижчого рівня до вищого, що робить соціальну систему більш структурованою, а її цілі більш глибокими і надають сильний вплив на життєдіяльність людства.

Концепції трансформацій соціальних систем

Однією з найбільш впливових концепцій соціальної трансформації є марксистська концепція суспільного розвитку. Її основою є формаційний підхід, який інтерпретується в історичному концепті. Засновниками цієї теорії є відомі дослідники Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, які висунули припущення про те, що перехід від однієї суспільної і політичної формації до іншої здійснюється завдяки організації соціальної революції і революційних рухів. Незважаючи на те, що дана концепція і донині вивчається і є досить актуальною, вона не раз зазнавала критики з боку.

Ще одна теорія – теорія соціального еволюціонізму, яка протистоїть соціальному революціонізму. Її повне і яскраве опис справив англійський соціолог Герберт Спенсер. Соціальна еволюція, на його думку, – це частина універсальної еволюції, де всі процеси схильні до природного ходу подій. Ця концепція полягає в ускладненні форм суспільного життя, їх одночасної диференціації з яких-небудь ознаками і інтеграції один з одним на основі однієї єдиної мети. Все це призводить до того, що соціальна система і організація виявляється на новому рівні, де зовсім інші цінності і норми, а також передбачаються права і свободи кожного елемента соціальної системи.

Сучасні соціальні зміни

Безумовно, соціальні зміни впливають на розвиток суспільства. На сучасному етапі соціальні зміни – це перехід соціальних систем з одного якісного стану в інший. Але не варто забувати і про кількісні показники, які особливо важливі в соціологічній науці для оцінки якості, а також для спостереження за основними тенденціями змін і розвитку. Найбільш важливі фактори, які впливають на сучасні соціальні трансформації – це:

    Зміни середовища проживання. Так само як міграція сільського населення в міста, зміна кліматичних і екологічних умов, які пов’язані з діяльністю людини в різних сферах життєдіяльності; Динаміка чисельності та структури населення – міграції, рівень молодого і похилого віку, співвіднесення народжуваності і смертності; Напруженість і конфлікти, які виникають при боротьбі за ресурси і при відстоюванні своїх унікальних цінностей. Даний фактор є дуже актуальним в Росії, оскільки наша країна вважається мультикультурної, тут проживають представники різних народів, етносів і релігій, що може привести до деяких конфліктів і суперечностей, який впливає на розвиток соціальної системи, на її трансформації; Відкриття і винаходи, які можуть вплинути на погляди населення, на світогляд. Поява абсолютно нових предметів можуть повністю поміняти думку людини, а також вирішити або погіршити актуальні проблеми, які сьогодні стоїть перед людством; Перенесення або проникнення культурних зразків одних культур в зразки інших. Так звана культурна дифузія відбувається в той момент, коли двом або декільком культурам з різними цінностями доводиться співіснувати на одній території. Відбувається обмін цінностями, традиціями, що може привести до змішання культур або навіть виникнення нових, раніше неіснуючі.

Таким чином, сучасні соціальні трансформації відбуваються в різних областях і сферах життя людини. Вони можуть нести як позитивний, так і негативний характер. З цієї причини вкрай важливо визначити контролюючі механізми, які будуть регулювати зміни, вчасно виявляти проблематику і шукати шляхи для розв’язання найбільш актуальних протиріч. В історії Росії відбувалося величезна кількість трансформацій, і то, в якому суспільстві ми живемо зараз – результат вже відбулися.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Трансформації соціальних систем