ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА”ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ”КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Мета: ознайомити учнів із поняттями “культура”, “літературний процес”, “літературний напрям”, “літературна течія”, показати зв’язки української і зарубіжних літератур; учити розрізняти поняття “культура” і “література”, “літературний напрям” і “літературна течія”; розвивати навички конспектування лекції вчителя, логічного мислення, зв’язного мовлення, уміння формулювати власну думку, працювати в групі; сприяти вихованню любові до літератури, інтересу до предмета “зарубіжна література”.

Обладнання: виставка книжок та портрети авторів, що належать до різних літературних епох; картки з завданнями для груп; плакат із епіграфом до уроку.

Перебіг уроку

Не повинно бути сліпих до краси, глухих до слова та справжньої музики, черствих до добра, безпам’‎ятних до минулого. А для цього потрібні знання, потрібна інтелігентність, що дається культурою.

Д. Лихачов. радянський філолог, культуролог, мистецтвознавець

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Робота з епіграфом

1. Як ви розумієте вислів відомого вченого? Що означає “бути сліпим до краси”?

2. Що, на вашу думку, називають культурою?

3. Чому Дмитро Лихачов вважає, що культура дає знання та інтелігентність, необхідні для виховання чутливості до краси?

4. Як ви гадаєте, кого можна вважати культурною людиною?

– Вступне слово вчителя

Історики, соціологи, культурологи та інші фахівці вважають роль культури в житті людини провідною. Культура – це те, що відрізняє людину від інших високорозвинених тварин. Завдяки культурі людина стає повноправним членом суспільства, отримує, накопичує та передає свої знання й досвід наступним поколінням, реалізує власні творчі здібності. Невід’‎ємною та найважливішою частиною культури є мистецтво, зокрема література як мистецтво слова.

Що ж таке культура? Як взаємопов’‎язані культура й література? Як розвивалася така важлива частина культури, як література? Ці та інші питання розглянемо на уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя з елементами бесіди

(Текст виступу вчителя та запитання до учнів див. на сайті interactive. ranok. com. ua)

Учні записують визначення понять, заповнюють таблицю “Літературні епохи”.

ЛІТЕРАТУРНІ ЕПОХИ

Назва епохи

Хронологічні рамки

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Визначення поняття “культура”.

2. Культура та мистецтво. Культура та література.

3. Визначення понять “література”, “літературний процес”.

4. Поняття про літературну добу.

5. Основні літературні епохи від доби античності до постмодернізму.

6. Літературний напрям та літературна течія: визначення понять.

7. Зв’язок культур. Діалог літератур.

– Перевірка записів учнів

Учитель перевіряв 3-4 записи учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Підсумкова бесіда

1. Чим розрізняються поняття “мистецтво” і “культура”? Як співвідносяться культура і література?

2. Що таке літературний процес?

3. Дайте визначення поняттю “літературна доба (епоха)”. Назвіть відомі вам літературні епохи.

4. Охарактеризуйте поняття “літературний напрям”, “літературна течія”. Чим вони розрізняються?

5. У чому виявляється зв’‎язок літератур? Яке його значення для розвитку кожної національної літератури?

– Виконання завдання (робота з картками в групах)

Прокоментуйте вислови: скажіть, як ви їх зрозуміли, чи згодні ви з ними. Коментар обгрунтуйте.

Групи отримують картки з висловами.

Перша група: “Культуру неможливо успадкувати, її необхідно завоювати”. (Французький письменник А. Мальро)

Друга група: “Жодна велика національна література не розвивається поза живою і творчою взаємодією з літературами інших народів, і ті, хто думає піднести свою рідну літературу, стверджуючи, немовби вона виросла виключно на місцевому національному грунті, тим самим засуджують її навіть не на “блискучу ізоляцію”, а на провінційну вузькість і самообслуговування”. (Український літературознавець В. Жирмунський)

Представники груп коментують вислови. Учитель дає учням змогу за бажанням подискутувати з коментаторами, заперечити їхню позицію.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Згадати жанри, відомі з вивчення української та зарубіжної літератури.

2. Скласти коротку письмову рецензію на прочитану влітку книгу, яка найбільше вразила. У рецензії вказати короткі відомості про автора (1-2 речення), жанр твору, описати сюжет (1-2 речення). Назвати літературну добу, коли було створено твір (за бажанням). Принести улюблену книгу для виставлення на уроці (за бажанням).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА”ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ”КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ