Типи хімічних реакцій – хімія

Реакції, в результаті яких атоми або молекули приєднуються за кратними зв’язками, носять назву реакцій приєднання. Так, молекули води легко приєднуються до карбонільної групи альдегідів, наприклад до етаналь (оцтового альдегіду) (1). Таке приєднання молекул води (гідратація) зустрічається в обміні речовин досить часто; в якості прикладів можна навести цитратний цикл (див. с. 138) і біосинтез жирних кислот (див. с. 166). Близьким прикладом є також внутримолекулярная циклизация при утворенні напівацеталю цукрів (див. С. 40). Зворотний процес – відщеплення молекул води з утворенням подвійного зв’язку – носить назву елімінування.

Важливе значення має інший тип реакцій, що супроводжуються переносом (приєднанням або отщеплением) електронів, тобто окислювально-відновні реакції (редокс-реакції) (див. с. 38). При цьому перенесення електронів часто супроводжується передачею одного або двох протонів (H +). Для обліку протонів, які беруть участь у такому процесі, вводять поняття відновлювальний еквівалент (див. С. 108). У присутності придатного акцептора електронів (окислювача) етаналь-гидрат може бути окислений в оцтову кислоту (2). Навпаки, відомі речовини (відновники), які відновлюють оцтову кислоту з утворенням етаналю.
B відміну від окислювально-відновних реакцій взаємодія кислот і основ (див. С. 36) супроводжується перенесенням одних лише протонів. Так, наприклад, в розчині частина молекул оцтової кислоти віддає один протон молекулам води (дисоціація, 3). Протоновані молекули води. т. е. іон гідроксонію (H3O +), легко переносять протони на ацетат-іони (протонирование).
Реакції заміни функціональних груп на інші угруповання носять назву реакцій заміщення (див. С. 18). Так, при утворенні ацетил-КоА (ацетил-СоА) гідроксильна група оцтової кислоти замінюється на кофермент А (заміщення, 4). Зворотна реакція, тобто розщеплення ацетил-КоА під дією води (гідроліз), також є реакцією заміщення. Реакції заміщення найчастіше проходять у дві стадії: на першій стадії йде приєднання атакуючої молекули, а на другий – елімінування минає угруповання (див. С. 30). За типом атаки на першій стадії розрізняють реакції нуклеофільного і електрофільного заміщення (більш детально механізми хімічних реакцій розглядаються в підручниках з хімії).

При перегрупування (ізомеризації) атоми або групи атомів змінюють своє положення в межах однієї молекули. Прикладом цього типу реакцій в біохімії є перегрупування-КоА в сукцініл-КоА (на схемі не приведена, див. С. 168).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Типи хімічних реакцій – хімія