ТЕСТ 8. Марко Вовчок (“Максим Гримач”)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Автором першої в українській літературі соціальної повісті є

А Григорій Квітка-Основ’яненко

Б Марко Вовчок

В Панас Мирний

Г Іван Нечуй-Левицький

Д Михайло Коцюбинський

2. Твір “Максим Гримач” Марка Вовчка – яскравий приклад

А класицизму

Б модернізму

В сентименталізму

Г реалізму

Д романтизму

3. Дочкою Марка Вовчка назвав

А Іван Нечуй-Левицький

Б Григорій Квітка-Основ’яненко

В Пантелеймон Куліш

Г Тарас Шевченко

Д Іван Тургенєв

4. Марко Вовчок представляє таку течію в українській літературі

А побутово-просвітницький реалізм

Б романтизм

В імпресіонізм

Г сентименталізм

Д класичний реалізм

5. “Максим Гримач” за жанром

А роман

Б оповідання

В повість

Г легенда

Д новела

6. Кому з героїв твору “Максим Гримач” Марка Вовчка належать слова: “Зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля – я припливу до тебе”

А сотнику

Б Максимові

В Катрі

Г Семенові

Д Тетяні

7. Твір “Максим Гримач” НЕ МАЄ такої композиційної особливості

А наявність пейзажів і діалогів

Б поділ на п’ять частин

В кульмінація на початку твору

Г розв’язка в останній частині

Д лаконічні характеристики героїв

8. У портретній характеристиці “молодий козак Семен, уродливий парубок, хисткий, як очеретина, сміливий, як сокіл” використано

А персоніфікацію і порівняння

Б інверсію і персоніфікацію

В архаїзм і метонімію

Г символ і синекдоху

Д порівняння і символ

9. У словах Катрі: “Тепер уже вільний козак мій жених, тату! Вільного собі зятя дождали” звучить

А ласкавість

Б докір

В радість

Г утома

Д невпевненість

10. У пейзажі “Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок… цвіте-процвітає мак повний, і сивий, і білий, і червоний…” позначився вплив

А міфологічний

Б шевченківський

В фольклорний

Г релігійний

Д казковий

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між сюжетним елементом і подією

Подія

А висування Максимом умови щодо соціального стану майбутнього чоловіка Катрі

Б закінчення Катрею життя самогубством

В розповідь про родину Максима Гримача

Г смерть Семена від стихійного лиха

Д одруження Тетяни із сотником

Сюжетний елемент

1 зав’язка

2 розвиток дії

3 кульмінація

4 розв’язка

12. З’ясуйте, якими художніми засобами є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово)

(1) Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші позсікав, (2) як шаблею; Дніпро – аж пісок зо дна (3) викидає… Ніч темна-темна, тільки (4) блискавка блисне.

А тавтологія

Б епітет

В персоніфікація

Г символ

Д порівняння

13. Установіть відповідність між літературознавчим терміном і його визначенням

Термін

1 анафора

2 синекдоха

3 елегія

4 травестія

Визначення

А різновид бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом і відповідною формою переробляється на твір комічного характеру

Б троп, заснований на перенесенні значення одного слова на інше за суміжністю

В один із жанрів лірики медитативного, журливого, меланхолійного змісту

Г повтор слів чи словосполучень на початку віршових рядків

Д троп, заснований на кількісному зіставленні предметів і явищ, уживання однини замість множини

ТЕСТ 8. Марко Вовчок (“Максим Гримач”)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ТЕСТ 8. Марко Вовчок (“Максим Гримач”)